English   Danish

2017/2018  MA-MMPAO2003U  Styring og dilemmaer

English Title
Management and Dilemmas

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master of Public Administration
Kursusansvarlig
  • Klaus Majgaard - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 01-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: To parametre er vigtige: Dels at de studerende kan reflektere kritisk over de antagelser, som ligger bag de forskellige tilgange og teknologier. Dels at de studerende kan reflektere over de praktiske implikationer heraf – bl.a. i forbindelse med deres egen praksis.

Faget skal danne et fundament af teoriforståelse samt analytiske og refleksive kompetencer, der kan bygges videre på i de efterfølgende semestre, hvor der kommer mere fokus på designmæssige og performative kompetencer.
  • Kunne identificere og analysere styringsmæssige ledelsesrum og dilemmaer
  • Kunne orientere sig i teorier inden for alle tre grundperspektiver og have en dybere forståelse af udvalgte teorier
  • Kende til teknologier og redskaber, der knytter sig til grundperspektiverne
  • Kunne reflektere over deres egen situation og deres egne valg af tilgange og teknologier ud fra grundperspektiverne
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
MA-MMPAO2001U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at forstå og handle i de ledelsesrum, som danner sig i dialogen mellem de forskellige styringsniveauer i den offentlige sektor. Disse ledelsesrum er ofte kendetegnet af modstridende krav, normer og udtryksformer, og den offentlige leder kan let se sig fanget i bestemte krydspres og dilemmaer. Undervisningens formål er, at de studerende bliver i stand til at bruge forskellige velunderbyggede tilgange til at analysere og reflektere over de ledelsesrum, som dannes gennem styringsdialogen, og herudfra kunne udvikle begrundede strategier, der kvalificerer deres praksis.

 

Det sker ud fra tre grundperspektiver:

 

  • Styring som en målrationel praksis, der målretter og strømliner aktiviteter og ressouceanvendelse gennem målfastsættelse, planlægning, projekter, incitamenter, opfølgning og evaluering.

 

  • Styring som en reflekterende praksis, som forholder sig iagttagende og regulerende til de forskellige og ofte konkurrerende kontekster, hvori styringen får mening og effekt.

 

  • Styring som en transformativ praksis, som er åben for det radikalt nye, der kan opstå i sammenstødet mellem de forskellige kontekster.

 

De studerende skal kunne veksle mellem disse grundperspektiver, når de skal forstå konkrete styringsmæssige udfordringer og handlemuligheder.

Undervisningsformer
Holdundervisning/​Forelæsning/​Gruppearbejde
Feedback i undervisningen
Mundtlig feedback
Studenterarbejdstimer
Undervisning 26 timer
Forberedelse 100 timer
Vejledning 10 timer
Eksamen 1,5 timer
Sidst opdateret den 01-08-2017