English   Danish

2017/2018  MA-MMPGO1001U  Personligt udviklingsforløb

English Title
Personal leadership development

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed To semestre
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
  • Anne Reff Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Fagansvarlig: Frank Meier, IOA, CBS
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 09-11-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål: Den studerende skal kunne:
  • Beskrive den organisatoriske kontekst for ledelsesudviklingsprojekter, samt rederøre for, hvordan projektet både er forankret i den organisatoriske opgave (cf. 'ydersiden') og er personligt udfordrende (cf. 'indersiden'). Redegørelsen skal anvende fagets teori, begreber og metoder.
  • Teoretisk og praktisk begrunde valg og design af et eller flere eksperimenter samt redegøre for gennemførsel og dokumentation af disse.
  • Analysere ledelsesudviklingsprojektet og dets resultater ud fra relevant teori.
  • Teoretisk og praktisk reflektere over analysens videre potentiale for den studerendes ledelse og organisation.
Forudsætninger for at deltage i kurset
At Ledelsesfagligt grundforløb er gennemført og bestået.
Prøve/delprøver
Personligt udviklingsforløb:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at 1) 1 – 2 siders teoretisk begrundet design af eksperimenter er afleveret indenfor fastsat frist ved afslutningen af PUF A samt 2) det skriftlige eksamensprodukt er vedlagt en udfyldt udviklingsportefølje samt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Efterår
Hjælpemidler Uden hjælpemidler
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Modulet udprøves ved en mundtlig prøve på grundlag af den studerendes individuelle opgave. Prøven skal forme sig som en dialog i mellem den studerende, underviser og bi-eksaminator. Prøven bedømmes ved intern censur efter 7-trins-skala. Prøven varer 30 minutter, inkl. votering.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med PUF er, på solid teoretisk grund, at udvikle den studerendes personlige lederskab i samspillet mellem egen person (’indersiden’) og den organisatoriske opgave (’ydersiden’) indenfor den offentlige sektors institutionelle kontekst.

 

Modulet skal således styrke opgaveløsningen i den studerendes organisation ved hjælp af teoristøttede eksperimenter med, indsigt i og refleksion over det personlige lederskab.


Gennem teoretiske oplæg, praktiske øvelser, test samt dialog og sparring i den studerendes obligatoriske udviklingsgruppe skabes et personligt ledelsesudviklingsprojekt, der bearbejdes gennem tre faser.


I fokuseringsfasen skal den studerende udpege, hvilken organisatorisk opgave, projektet skal bidrage til at løfte – og samtidigt identificere, hvilken del af lederskabet, ledelsesudviklingsprojektet skal fokusere på. I eksperimentalfasen skal den studerende ud fra fagets teori og metoder designe et eller flere eksperimenter, som skaber fremdrift i og viden om lederudviklingsprojektet. Endelig gennemføres i refleksionsfasen en teoristyret analyse af ledelsesudviklingsprojektet og dets resultater.


Ledelsesudviklingsprojektet beskrives og analyseres i en opgave på 10 – 15 sider.
Parallelt hermed dækkes i undervisningen forskellige temaer, der knytter sig til lederskabet, e.g.: Personlige kompetencer og udvikling af disse, den politiske organisation, dialog som ledelsesredskab, konflikter, innovation og forandring.

Undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases
Feedback i undervisningen
TBA
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 88 timer
Undervisning 49 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 09-11-2017