English   Danish

2017/2018  MA-MMPGO1004U  Ledelsesfagligt grundforløb

English Title
Basic course in leadership and management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i Offentlig Ledelse
Kursusansvarlig
 • Anne Reff Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Fagansvarlig: Jacob Alsted, IFS, KU
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Politisk ledelse og offentlig forvaltning/Political leadership and public management
Sidst opdateret den 08-08-2017

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Redegøre for og begrunde centrale udviklingsområder for egen ledelsespraksis
 • Forholde sig kritisk og refleksivt til de valg der er foretaget i egen udviklingsplan
 • Redegøre for de teoretiske perspektiver der indgår i faget og relatere dem til egen praksis
 • Begrunde og reflektere over de valgte teorier og metoder, der indgår i de fire hjemmeopgaver i udviklingsplanen
Forudsætninger for indstilling til prøven
Antal obligatoriske aktiviteter: 4
Obligatoriske godkendelsesopgaver (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
4 hjemmeopgaver der skal afleveres i løbet af semestret

Krav om aktiv undervisningsdeltagelse (bedømmes godkendt/ikke godkendt)
Der gælder derudover den særlige prøvebestemmelse, at der ved fravær ud over en undervisningsgang afleveres yderligere en individuel skriftlig opgave på 10-15 sider. Opgavens emne skal aftales med underviser inden påbegyndelse. Opgaven bedømmes som ”godkendt/ikke godkendt” af underviser.
Prøve/delprøver
Ledelsesfagligt grundforløb:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Seminaropgave
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår og Efterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksaminationsgrundlaget er, at den studerende har deltaget i undervisningsgange, øvelser og lavet hjemmeopgaver, og den studerende på den baggrund afleverer en individuel udviklings- og studieplan bilagt hjemmeopgaver.

 

Sammen med udviklingsplanen afleveres som bilag hovedpunkter fra, og en skriftlig refleksion over den gennemførte samtale med egen chef om udviklingsplanen (1-2 normalsider) samt de fire obligatoriske hjemmeopgaver forsynet med en skriftlig refleksion efter deltagelse i modulerne.

 

I den version af udviklingsplan og bilag, der afleveres til eksamen, bedes brødteksten i skabelonen udelades. Brødteksten tæller ikke med i opgørelsen af anslag.

 

Selve eksamenen forløber typisk således, at den studerende først meget kort (max 1½ min) har mulighed for at fremføre en-to hovedpointer. Derefter går eksaminator og evt. censor i dialog med den studerende omkring 2-4 spørgsmål, som det samlede skriftlige materiale lægger op til nærmere drøftelse af (ca. 12 minutter). Derpå forlader deltageren eksaminationslokalet og eksaminator og censor voterer. Eksamen afsluttes med at deltageren får resultatet af bedømmelsen og i forlængelse deraf en kort mundtlig udtalelse.

 

Kriterier for målopfyldelse

Den studerende vurderes på evnen til at identificere, reflektere over og diagnosticere egen præstation og udviklingstiltag, som kan være relevante at iværksætte for at øge kompetencen.

 

 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der ud fra en helhedsbedømmelse af den skriftlige udviklingsplan med bilag og den mundtlige præstation demonstrerer udtømmende opfyldelse af Ledelsesfagligt grundforløbs mål med ingen eller få uvæsentlige mangler og lever op til følgende:

 • Udviklingsplanen indeholder en identifikation og prioritering af væsentlige træk ved egen præstation og mulige udviklingstiltag

 • Med udgangspunkt i fagets pensum reflekteres der fyldestgørende analytisk-teoretisk over egen præstation og udviklingstiltag med en passende grad af selvkritik

 • Diagnosticeringen er overbevisende ud fra MPG-uddannelsens kompetenceprofil

 • Der er progression i refleksionerne gennem LFG-forløbets moduler, hjemmeopgaverne, efterbearbejdningerne af dem efter modtagen feedback fra undervisere og medstuderende, samt chefsamtalen og refleksive videreudviklinger er indskrevet i udviklingsplanen

 • Evalueringsplanen er implementerbar og med reflekterede overvejelser over målepunkter

 • De analytisk-teoretiske refleksioner demonstrerer stor sikkerhed i teorianvendelsen og en velargumenteret forståelse af relevansen (eller manglen på samme) af fagets teorier, analysemodeller og begreber for den studerendes ledelsesmæssige kontekst

 • Der er en rød tråd i både den skriftlige og den mundtlige præstation samt mellem det skriftlige og det mundtlige

 • Den mundtlige præstation er veldisponeret og klart formuleret.

 • Den samlede præstation peger frem mod hele MPG-uddannelsen.

 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der ud fra en helhedsbedømmelse af den skriftlige udviklingsplan med bilag og den mundtlige præstation demonstrerer opfyldelse af Ledelsesfagligt grundforløbs mål med en del mangler og/eller en mindre grad af refleksivitet omkring egen præstation og/eller mulige udviklingstiltag.

 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der ud fra en helhedsbedømmelse af den skriftlige udviklingsplan med bilag og den mundtlige præstation demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af Ledelsesfagligt grundforløbs mål, dvs. er præget af en akkurat acceptabel mindre grad af refleksivitet omkring egen præstation og/eller mulige udviklingstiltag og/eller en overfladisk forståelse af relevansen af fagets teorier, analysemodeller og begreber for den studerendes ledelsesmæssige kontekst.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagbeskrivelse

 

Det Ledelsesfaglige Grundforløb (LFG) har som overordnet formål at få de studerende til at reflektere systematisk over egen ledelsespraksis, da dette er en betingelse for at kunne udvikle og forbedre sig som leder.

Faget er dels et introducerende fag til MPG-uddannelsen, dels en indføring i nogle af de områder, det er nødvendigt at kunne forholde sig til med henblik på at kunne forstå sin egen ledelsespraksis. For at kunne facilitere dette er forløbet bygget op omkring fire moduler, hvor der stilles skarpt på organisatoriske, personlige og interpersonelle forhold samt det særlige ved at bedrive ledelse i en offentlig, politisk kontekst, herunder også spørgsmålet om, hvilken rolle værdier spiller i ledelse.

Hvert modul behandler et eller flere centrale begreber, og dermed formår vi at komme ordentlig i dybden og nå udover kun en funktionel tilgang til ledelse.

Det første modul er tænkt som en grundig introduktion til ledelse som fag, funktion og disciplin. Der stilles skarpt på, hvad der forstås ved god ledelse, udviklingen af ledelsesfaget over tid, introduktion til moderne ledelse i offentlig, politisk  kontekst, organisationsforståelse samt et relationelt perspektiv på ledelse.  Yderligere skal der arbejdes i grupperne med de hjemmeopgaver, der er forberedt, så der dannes gruppe- og hold-identitet.

De to efterfølgende moduler er mere specifikt rettet mod en dybdeforståelse af værdier, dilemmaer og det relationelle, følelsesmæssige element i ledelse. Endelig er der det sidste modul, hvor de studerende skal igennem en række arbejdsstationer, der hver har til formål at skærpe opmærksomheden på specifikke aspekter i offentlig ledelse gennem praktiske øvelser og diskussioner.  Der er et meget klart fokus på progression igennem LFG forløbet –den studerende skal løbende forholde sig til sin egen udvikling som leder, og der lægges i fortolkningen af læringsmålene vægt på, at den studerende er eksplicit i forhold til at reflektere  over progression i forhold til egen ledelsespraksis.

 

Tilgangen til ledelse i LFG er perspektivistisk. Vi ser på ledelse ud fra en række forskellige videnskabelige perspektiver frem for entydigt at proklamere, hvad ledelse er. Valget af denne tilgang skyldes, at ledelse er et sammensat og komplekst begreb, der i høj grad udfolder sig igennem de relationer de giver indhold til og den kontekst, der omkranser den konkrete ledelsessituation. Vi har valgt at inddrage flere teoriområder og perspektiver for at kunne belyse de mange aspekter og facetter af moderne ledelse, så de studerende bedre kan relatere det til egen praksis.

 

Udover det teoretiske og praktiske aspekter af ledelse i en moderne, offentlig kontekst vil faget også forholde sig til metode som en aktiv del af at udvikle sig som leder igennem et akademisk forløb. Særligt i de fire hjemmeopgaver er det vigtigt, at de studerende gør sig metodemæssige overvejelser i forhold til valg af problemstilling, dataindsamling, så de valgte problemstillinger kan blive skarpt belyst. Yderligere vil der i resten af MPG-forløbet blive lagt vægt på det metodemæssige aspekt i forhold til at studere egen ledelsespraksis, det giver således god mening allerede at inddrage dette forhold aktivt og pragmatisk allerede i det indledende modul.

 

Det ledelsesfaglige grundforløb vil have særligt fokus følgende elementer (det skal bemærkes at listen ikke er udtømmende, men giver et godt indblik i de emner der tages op):

 

 • Udarbejde en plan for hvilke linjer der kan identificeres eget uddannelsesforløb

 • Danne studiemiljø med udgangspunkt i læringsgrupperne samt få øget indsigt i arbejdsgrupper

 • Introduktion til og diskussion af måder og metoder at arbejde akademisk på

 • Øget indsigt i egen ledelsespraksis med henblik på selvudvikling

 • Introduktion til uddannelsens teoretiske felter

 • Kende til nyere diskurser indenfor ledelse i en offentlig politisk kontekst

 • Præsentation af forskellige perspektiver på ledelse, både generelt og på det personlige niveau

 

Pædagogik

Undervisningsformen er en variation af oplæg, praktiske øvelser med teoretisk udgangspunkt, gruppe- og plenumdiskussioner, samt bearbejdelse af hjemmeopgaver i læringsgrupperne.

Netop læringsgrupperne står centralt i forløbet, da de er med til at skabe et trygt, miljø hvor de studerende kan udforske og udfordre sig selv og hinanden igennem semestret i forhold til præferencer for ledelsesstil og håndtering af dilemmaer. Yderligere er læringsgrupperne, såvel som holdet, et godt udgangspunkt for at danne netværk.

 

 

Hjemmeopgaver og udviklingsplan:

Hvert af de fire moduler har en hjemmeopgave som omdrejningspunkt.  Formen er, at opgaven afleveres digitalt før hvert modul, behandles på selv modulet. Efter modulet skal den studerende reflektere over opgaven på baggrund af den feedback man har modtaget på modulet. Dette sikrer, at arbejdet omkring og på de fire moduler har et konkret omdrejningspunkt og at den læring og refleksion, der sker i løbet af modulerne samles op og dokumenteres i en udviklingsplan. Da hjemmeopgaverne, inklusive refleksionen også indgår i den endelige eksamensopgave fordeler den løbende skrivning igennem forløbet også arbejdsbyrden i forhold til eksamen mere jævnt.

Udviklingsplanen er et dokument de studerende skal bruge til at konkretisere og dokumentere deres udviklingsområder, udviklingspotentiale, konkrete mål samt de værktøjer og fag, de vil gøre brug af for at opnå dem. Det er et levende dokument. Derfor er det vigtigt, at den studerende arbejder aktivt med den i gennem hele forløbet. Den er i tilgift et godt værktøj til at dokumentere progression igennem forløbet –samt et godt redskab hvis man tager den med videre igennem hele MPG-forløbet.

Undervisningsformer
Undervisningen kommer til at foregå som en vekselvirkning mellem oplæg fra undervisere og inviterede gæster og sessioner, hvor deltagerne skal arbejde med givne eller egne cases.
Feedback i undervisningen
Kurset indeholder løbende feedback til de studerende. Der gives således feedback på alle 4 hjemmeopgaver, enten i form af plenumdiskussion, gruppediskussion eller individuel feedback.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 89 timer
Undervisning 48 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 08-08-2017