English   Danish

2018/2019  BA-BIMKO1002U  Kultur- og kommunikationsteori

English Title
Culture and Communications Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Simon Krogh - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-09-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Udvise indsigt og overblik over fagområdets teorier og analytiske modeller samt deres anvendelse på konkrete problemstillinger.
  • Beskrive og analysere problemstilingen fyldestgørende: - Udvælge problemstillingens vigtigste elementer og gengive disse korrekt - Udvælge begreber og modeller, som er bedst egnede til besvarelse af problemstillingen og gengive disse korrekt - Anvende kursets relevante begreber og modeller i forhold til problemstillingen og give en teoretisk og empirisk velbegrundet besvarelse af problemstillingen
  • Kunne redegøre for begreber og modellers egnethed i forhold til den konkrete problemstillingen og diskutere analytiske pointer i et bredere teoretisk perspektiv
  • Demonstrere metode‐ og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: o Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog o Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen o Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Prøve/delprøver
Kultur- og kommunikationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Essayet udarbejdes på baggrund af en problemstilling den studerende har udviklet i løbet af semesteret. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kultur‐ og kommunikationsteori består af en kronologisk gennemgang af udviklingen i kultur‐ og kommunikationsteori med tre hovednedslag: tiden før og op til Anden Verdenskrig, tiden umiddelbart efter Anden Verdenskrig og tiden fra 1960’ernes ungdomsoprør og frem. De enkelte kultur‐ og kommunikationsteorier vil blive forklaret i deres historiske sammenhæng, ligesom relationen mellem kultur‐ og kommunikationsteorierne vil blive diskuteret. Desuden introduceres den studerende til grundlæggende antropologisk metode. Udover indsigten i teoriernes generelle
forklaringspotentiale og forståelsen for teoriernes tilblivelsesvilkår vil der være fokus på teoriernes anvendelighed i forhold til nutidig interkulturel markedskommunikation i praksis.
 

Formålet med undervisningen i Kultur‐ og kommunikationsteori er, at de studerende får overblik over hovedudviklinger inden for kultur‐ og kommunikationsteori sådan som disse fagfelter har udviklet sig uafhængigt af og i samspil med hinanden fra slutningen af 1800‐tallet. De studerende vil lære at:

• Identificere, karakterisere, sammenligne og diskutere hovedstrømninger inden for kultur‐ og kommunikationsteori

• Anvende teoretiske begreber og modeller på konkret (inter)kulturelle og (markeds)kommunikative cases

• Vurdere anvendeligheden og forklaringspotentialer af de forskellige begreber og modeller

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og holdundervisning.
Feedback i undervisningen
DETTE DEFINERES I JUNI - MANGLER EN KURSUSANSVARLIG
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 146 timer
Eksamen inkl. eksamensforberedelse 60 timer
Foreløbig litteratur

Just, Sine N. & Burø, Thomas (2010): Kultur og kommunikationsteori – en introduktion. København: Hans Reitzels Forlag,

 

Geertz, Clifford (1973): Thick Description – Towards an Interpretative Theory of Culture. I: The Interpretation of Culture, Selected Essays. New York: Basic Books, pp. 3-30.

 

Barthes, Roland (1980): BRevilledets Retorik. I: Fausing, Bent & Larsen, Peter (red.): Visuel Kommunikation. Holte: Medusa, pp. 42-57.

 

Jakobson, Roman (1997): Metasprog som lingvistisk problem. I: Elementer, funktioner, strukturer i sproget. København: Nyt nordisk forlag, Arnold Busck, pp. 135 – 143.

 

Adams, Catherine: PowerPoint, habits of mind, and classroom culture. Journal of Curriculum Studies, Vol 38, 2006 - issue 4

 

De Certeau, Michel (1984): General introduction. I: The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, pp. xi-xxiv.

 

Hall, Stuart (2001): Encoding/Decoding. I: Harrington, C. Lee & Bileby, Denise D. (red.) Popular Culture: Production and Consumption. Malden: Blackwell Publishers Inc., pp. 123-132.

 

Cederström, Carl & Spicer, André: Discourse of the real kind: A post-foundational approach to organizational discourse analysis. Organization, 0(0) 1-28, 2013

Sidst opdateret den 17-09-2018