English   Danish

2018/2019  BA-BIMKV1011U  Public relations

English Title
Public Relations

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 70
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Viktor Smith - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-02-2018

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal kunne:

Demonstrere et fyldestgørende overblik over de for problemstillingen relevante teorier, herunder:

Udvælge de teorier mv., der har størst relevans for problemstillingen
Gennem konkrete analyser at anvende de teoretiske begreber og modeller, der er bedst egnede til at besvare problemstillingen
Evne at omsætte teoretiske begreber og modeller til konkrete handlingsanvisninger, herunder:

Demonstrere et genremæssigt overblik over relevante formidlingsformer så som strategioplæg og handlingsplaner
Bearbejde teoretiske begreber og modeller så de passer ind i praktisk, modtagerorienteret formidlingskontekst
Demonstrere en metodemæssig sikkerhed svarende til fagets generelle akademiske niveau, herunder:

Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
Sikre en intern kohærens og sammenhængskraft i fremstillingens komposition
  • Udvælge de teorier mv., der har størst relevans for en given kommunikationsrelateret problemstilling.
  • Gennem konkrete analyser at anvende de teoretiske begreber og modeller, der er bedst egnede til at besvare problemstillingen
  • Demonstrere et genremæssigt overblik over relevante formidlingsformer så som pressemeddelslen
  • Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog
  • Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det forudsættes at den studerende har et vist kendskab til basale kommunikationsteorier – eller er indstillet på ved supplerende læsning at erhverve sig dette.
Prøve/delprøver
Public relations:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 7 døgn til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med kurset i Public Relations er at give de studerende indsigt i, hvordan PR kan anvendes som et redskab til at (med)skabe og underbygge virksomhedens identitet, image og legitimitet i et strategisk perspektiv. De studerende får værktøjer, teorier og metoder til at udføre praktiske PR-opgaver i en organisatorisk/ virksomhedsmæssig kontekst.
 
Kurset vil bl. a. indeholde Integreret kommunikation/ Corporate Communication og pressehåndtering, offentlighedsteori, kommunikationsplanlægning, mediekontakt, branding etc.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Fællesforelæsninger samt case-baserede øvelser og gruppefremlæggelser.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende respons på øvelser og gruppefremlæggelser.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til og deltagelse i undervisningen 130 timer
Udarbejdelse af eksamensopgave 76 timer
Foreløbig litteratur

Grundbog:
”Håndbog i Strategisk Public Relation”
Henrik Merkelsen (red.)
Samfundslitteratur
ISBN: 978-87-593-1313-8
 plus yderligere artikellitteratur

Sidst opdateret den 20-02-2018