English   Danish

2018/2019  BA-BINTO1060U  Indføring i organisationers opbygning og funktion

English Title
Introduction to Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Ali Shah - Institut for Digitalisering
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
 • Organisation/Organization
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 26-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • identificere og beskrive centrale emner og begreber indenfor organisationsteorien
 • relatere emner og begreber inden for organisationsteorien
 • analysere og diskutere empiriske cases og eksempler ud fra organisationsteorien
 • definere og diskutere problemstillinger i en organisatorisk kontekst
 • anvende forskellige undersøgelsesdesign og metoder til undersøgelse af organisationsrelaterede problemstillinger, herunder diskutere muligheder og begrænsninger
 • operationalisere teoretiske begreber i en konkret empirisk kontekst
Prøve/delprøver
Indføring i organisationers opbygning og funktion:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Sidetal er ekskl. bilag
Hvis en studerende ønsker at udarbejde rapporten alene, skal rapporten have et omfang på max. 20 normalsider.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge-/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve. Ved omprøven afleveres rapporten i samme eller omarbejdet form. Den studerende vælger selv. Hvis den studerende ønsker det, kan eksaminator give kortfattet feedback, der kan bruges som udgangspunkt for en genaflevering af rapporten.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen består af to dele: et forsvar af rapporten og pensumspørgsmål. Begge elementer (projekt inkl. forsvar og pensumspørgsmål) er inkluderet i den samlede vurdering. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation (forsvar + pensumspørgsmål) efter 7-trins-skalaen.

 

I eksamenslokalet må alene medbringes rapporten, et kort skriftligt oplæg og personlige noter (det er ikke tilladt at medbringe noter på bærbar).

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give den studerende en grundlæggende indføring i organisationers opbygning og funktion. Dette sker i en vekselvirkning mellem teori og praksis samt med fokus på it-relaterede aspekter.


I den mere teoretisk orienterede del af undervisningen gennemgås forskellige perspektiver på organisationer med henblik på at demonstrere, at opfattelsen af organisationsbegrebet ikke er entydigt. Undervisningen fokuserer specifikt på, at den studerende får indsigt i, hvorledes organisationer påvirkes af deres omgivelser samt af de individer, der befolker organisationen. Den studerende får ligeledes en forståelse for formelle træk ved organisationer, herunder betydningen af mål, strategi og organisationsstruktur for en organisations virke. Dertil kommer de uformelle træk, som omfatter organisationskulturen og magtforhold. Der arbejdes med betydningen af motivation, trivsel, interaktion og forandring i relation til organisationsadfærd og processer og den studerende får indsigt i forskellige typer af beslutnings- og læringsprocesser samt ledelsesstile. Hvert teoretisk emne diskuteres ud fra it-relaterede aspekter og der perspektiveres til cases og litteratur med fokus på bl.a. informationsteknologi.


I den mere praksis orienterede del af undervisningen får den studerende en grundlæggende indføring i hvorledes organisationer kan studeres empirisk. Metodeundervisningen fokuserer på udarbejdelse og operationalisering af en praksisnær problemformulering inden for fagets teoretiske emneområder. Der undervises i forskellige undersøgelsesdesigns samt hvordan kvalitative og kvantitative data kan indsamles, behandles og afrapporteres. Denne viden skal bruges til udarbejdelse af den skriftlige organisationsrapport, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af forelæsninger, dialog og små øvelser.

Øvelsestimerne er centrale og bruges til at arbejde med cases og studenterfremlæggelser. Eventuelle tvivlsspørgsmål fra forelæsningerne afklares og diskuteres ifm øvelserne.

Undervejs i forløbet afholdes en række praktikeroplæg og den studerende forventes at forberede spørgsmål på baggrund af pensum og deltage aktivt i dialog med oplægsholder.

Derudover tilbydes klyngevejledning i forhold til grupperapporten.
Feedback i undervisningen
Der tilbydes feedback til de studerende i form af følgende aktiviteter:

1. semester:
Forelæsninger, hvor underviser og studerende indgår i en dialog om den pågældende teori og eksempler.

Øvelser, hvor de studerende arbejder med teorier på konkrete cases og organisationsrelaterede spørgsmål.

Fremlæggelser, hvor de studerende får feedback på oplæg afholdt ifm. øvelser.

Praktikeroplæg, hvor de studerende får en indikation af deres oversættelse af teori til praksis.

Quizzes, hvor de studerende kan teste egen viden gennem små quizzes og opgaver ifm forelæsninger og øvelser.


2. semester:
Vejledning, hvor hver gruppe får tilbudt vejledning ad hoc og ifm. øvelser.

Klyngevejledning sessioner, hvor de studerende får feedback på indsendt oplæg af vejledere og medstuderende.

Diskussion mellem studerende, hvor de studerende opfordres til at sparre med hinanden undervejs i forløbet.

Mundtlig eksamen, hvor de studerende får feedback på karakter.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 46 timer
Forberedelse til forelæsning 102 timer
Øvelser 42 timer
Forberedelse til øvelser 42 timer
Vejledning (inkl. forberedelse) 20 timer
Forberedelse til praktikeroplæg 10 timer
Organisationsprojekt 100 timer
Eksamen og eksamensforberedelse 50 timer
Total: 412 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturen bliver muligvis ændret. De studerende kan finde den endelige litteraturliste på LEARN inden semesteret starter.

 

Efterårssemestret:
Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2014). Hvordan organisationer fungerer – en indføring i organisation og ledelse. Hans Reitzels forlag. 3. udgave
Schultz, M. (2000). Kultur i organisationer. Funktion eller symbol. Handelshøjskolens forlag. 1. udgave
Sørensen, N. B. (2000). Organisationers form og funktion – om Mintzbergs teori i en dansk sammenhæng Samfundslitteratur. 4. udgave
 
Forårssemesteret:
Andersen, I. (2013). Den skinbarlige virkelighed – vidensproduktion inden for samfundsvidenskaberne. Samfundslitteratur. 5. udgave
Rienecker, L. (2015). Problemformulering – på de samfundsvidenskabelige uddannelser, Samfundslitteratur, 4. udgave
 
Anden litteratur bestående af artikler og bogkapitler samt slides.

Sidst opdateret den 26-06-2018