English   Danish

2018/2019  BA-BJURV1081U  Immaterialret

English Title
Law of Intellectual Property

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Vishv Priya Kohli - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 09-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Faget træner og udvikler evnen til kritisk stillingtagen, selvstændighed og fleksibilitet samt understøtter endvidere evnen til samarbejde i grupper ved løsning af komplekse styringsmæssige problemer.

Målet med faget er, at de studerende kan:
1. Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres oplysning og funktion og identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget.
2. Redegøre for personers og virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regler.
3. Identificere relevante immaterialretlige problemer og retligt argumenterer ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
4. Placere konkrete problemstillinger i immaterialretlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
5. Analysere immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskelligt fagligt begrundede løsninger og foretage kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
6. Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Immaterialret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Produktionen i mange virksomheder er tæt knyttet til frembringelsen af immaterielle goder. Forskningstunge virksomheder frembringer almindeligvis løbende nye tekniske opfindelser, producenter af livsstilsprodukter frembringer nye design, og virksomheder hvis hovedbeskæftigelse er kommunikation eller databehandling – f.eks. virksomheder inden for mediebranchen og den informationsteknologiske branche – frembringer tekstprodukter, billedprodukter eller kombinerede tekst/-billedprodukter. Immaterialretten giver en retlig beskyttelse af visse typer af immaterielle goder. Faget omfatter i hovedsagen reglerne herom i ophavsretsloven, patentloven og varemærkeloven, men berører tillige brugsmodelloven og designloven.

 

Faget angår følgende problemfelter:

  1. Immaterialrettens saglige område: Hvilke typer frembringelser kan beskyttes efter immaterialretslovene?
  2. Immaterialrettens internationalisering
  3. Beskyttelsesforudsætningerne: Hvilke krav stilles til beskyttede frembringelser?
  4. Krænkelsesspørgsmålet: Hvor bred er beskyttelsen, og hvilke handlinger i relation til beskyttede frembringelser er tilladte?
  5. Beskyttelsens subjekt: Hvem tilkommer eneretten?

Faget betjener sig af storholdsforelæsninger & case-seminarier.

Beskrivelse af undervisningsformer
-
Feedback i undervisningen
Feedback gives ved case-diskussioner i forbindelse med undervisning.
Studenterarbejdstimer
Forelæsning 39 timer
Forberedelse 137 timer
Eksamensforberedelse 30 timer
Foreløbig litteratur

Jens Schovsbo & Morten Rosenmeier: Immaterialret, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2013 eller senere oplage.

Se opdateret lektionsplan på Learn.

Sidst opdateret den 09-02-2018