English   Danish

2018/2019  BA-BMECV1030U  Eksternt regnskab

English Title
Financial Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 100
Studienævn
MEC Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik, BSc
Kursusansvarlig
 • Mia Kaspersen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 06-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Målene for faget er, at de studerende skal:
 • Identificere sammenhængen mellem daglige registreringer og en resultatopgørelse / balance
 • Sammenligne informationsindholdet af regnskaber baseret på forskellige regnskabsteorier (præstationsorienteret og formueorienteret)
 • Differentiere elementerne i årsregnskabet (indtægter, omkostninger, aktiver og passiver)
 • Beskrive forskellen mellem virksomhedens drifts- og finansieringsaktivitet
 • Strukturere og kombinere værktøjer til analyse af virksomhedens rentabilitet, vækst og risiko mv.
Prøve/delprøver
Eksternt regnskab:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Regnskab beskæftiger sig med måling og kommunikation af primært finansielle informationer til beslutningsformål. Regnskabet (årsrapporten) er grundlæggende orienteret mod at beskrive en given organisations indtjening (resultatopgørelsen), kapitalforhold i form af aktiver, forpligtelser og egenkapital (balancen) samt pengestrømme (pengestrømsopgørelsen).

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen baseres på dialogforelæsninger og opgaver.
Feedback i undervisningen
Det vil være muligt løbende at stille spørgsmål og rejse relevante problemstillinger i undervisningen, som der gives feedback på.
Studenterarbejdstimer
Eksamen 4 timer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 166 timer
Foreløbig litteratur

Slides vedr. bogføring og årsafslutning

 

Jens O. Eling: Finansiel rapportering- teori og regulering

4. Udgave 2017. Gjellerup/Gads forlag

ISBN 978-87-13-05036-9

 

Ole Sørensen: Regnskabsanalyse og værdiansættelse- en praktisk tilgang

5. Udgave 2017. Gjellerup/Gads forlag

ISBN 978-87-13-05034-5

 

 

Pensum er vejledende. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information.

Sidst opdateret den 06-02-2018