English   Danish

2018/2019  BA-BPROO1004U  Organisationsteori

English Title
Organizational Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår, Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Lise Justesen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Udarbejde en problemformulering, der relaterer sig til en organisationsforandring eller –udfordring i en case.
 • Redegøre for hvilke organisationsteorier der kan bruges til at analysere casen.
 • Anvende udvalgte organisationsteorier til at analyse udvalgte problemstillinger i casen.
 • Diskutere muligheder og begrænsningerne i egen analyse og mulige alternative tilgange til analyse i casen.
 • Vise et bredt overblik over de forskellige organisationsteorier, der er blevet præsenteret i løbet af kurset, og vise detalkundskab om enkelte teoriers særlige elementer.
 • Præsentere kritik af udvalgte teorier og vise evne til at reflektere over forskelle og ligheder mellem forskellige teorier fra kurset.
 • Formulere sig fagligt i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Den mundtlige eksamen foregår som en dialog over jeres synopsis. Det betyder, at du kan lægge ud med et oplæg (ca. 5 minutter) fx om de centrale spørgsmål og teorivalg i synopsen. Herefter træder eksaminator ind i dialogen med såvel interne som eksterne vinkler på synopsen (ca. 10 minutter). En intern vinkel betyder, at synopsen diskuteres i lyset af de teorier eller analyser, den indeholder. En ekstern vinkel betyder, at alternative teorier og analyser fra pensum diskuteres. Herefter vil eksaminator bruge ca. 5 minutter på votering og give en kort feedback.

 

Den mundtlige eksamen er baseret på jeres synopsis og på pensum. Udgangspunktet for vurderingen er, at karakteren baseres på en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation. Hertil skal præciseres, at i denne helhedsbedømmelse vægter den mundtlige præstation mere end det skriftlige produkt.

 

Vær opmærksom på følgende ved syge/omprøven:

Der skal ikke afleveres ny eller revideret synopsis til syge/omprøven, da prøven er en mundtlig prøve i fuld pensum.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Organisationsteori præsenterer en række klassiske og nyere organisationsteorier. Disse giver en forståelse for, hvordan organisationer fungerer og hvilke problematikker omkring motivation, ledelse, kultur m.m., som organisationer konstant kæmper med. Med udgangspunkt i de præsenterede organisationsteorier vil vi i faget løbende arbejde med at analysere en række cases. Disse relaterer sig specifikt til organisationer. Arbejdet med disse cases illustrerer, hvordan organisationsteorier kan bringes i spil for at analysere organisatoriske udfordringer og dilemmaer.

 

Faget trækker på fire typer af tekster:

 1. En række kapitler fra grundbogen Klassisk og Moderne Organisationsteori. Intentionen med disse kapitler er, at de giver en basisintroduktion til organisationsteori.
 2. En række primær-tekster af f.eks. Chester I. Barnard, Frederick W. Taylor, Henry Mintzberg, Chris Argyris m.fl. Disse tekster introducerer en række klassiske organisationsteorier. Flere af disse primær-tekster er af ældre dato, og en del af fagets hensigt er at de studerende stifter bekendtskab med disse klassikere og forstår og diskuterer deres relevans for nutidig organisationsteori. 
 3. En række forskningsartikler fra internationale tidsskrifter, f.eks. fra Organization Studies, American Journal of Sociology og Leadership. Disse nyere artikler diskuterer og problematiserer organisationsteori og –analyse. Hensigten med at inddrage disse tekster er, at de kan igangsætte en mere kritisk refleksion over teorien.
 4. Forskellige cases. Disse cases bruges til at operationalisere den præsenterede teori.  
Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår dels på storhold, dels på mindre hold. Den består primært af dialogbaserede forelæsninger, studenteroplæg og gruppeøvelser.
Feedback i undervisningen
Feedback gives skriftligt I forbindelse med aflevering af prøvesynopsis undervejs på kurset. Her kommenteres på synopsernes indhold og struktur. Ellers vil feedback indgå løbende som en del af den faglige diskussion i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Faget bestå af ialt: 206 timer
Forberedelse til undervisning 98 timer
Undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 72 timer
Foreløbig litteratur

Rekvirering af litteratur:

 • Køb grundbogen: Vikkelsø, S., & Kjær, P. (Eds.). (2014). Klassisk og moderne organisationsteori. Hans Reitzels Forlag.
 • Køb kompendium til faget ved Academic Books.  

 

Yderligere information om pensum kan findes på LEARN før kursusstart. 

Sidst opdateret den 22-06-2018