English   Danish

2018/2019  BA-BPROO1020U  Mikroøkonomi

English Title
Microeconomics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Forklare indholdet i grundlæggende mikroøkonomiske begreber som fx alternativ omkostning, moral hazard samt risiko aversion.
  • Beskrive og forklare de væsentligste forudsætninger for mikroøkonomiske modeller.
  • Forklare og grafisk illustrere indholdet i disse modeller samt udføre simple analyser.
  • Algebraisk løse simple økonomiske problemstillinger som fx nytte- og profitmaksimering, udbud lig med efterspørgsel, samt algebraisk at bestemme ligevægtsværdier af økonomiske variable som fx pris, mængde og profit.
  • Vurdere hvorvidt en angivet løsning til en økonomisk problemstilling er plausibel eller relevant.
  • Numerisk anvende standard-mikroøkonomiske værktøjer som fx priselasticitet og skalaafkast.
Forudsætninger for at deltage i kurset
At de studerende kan læse engelsk faglitteratur samt deltage i faglige aktiviteter på engelsk. Herudover er det en fordel at have grundlæggende kendskab til matematik svarende til B og A niveau.
Prøve/delprøver
Mikroøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Hvis mundtlig prøve vil den foregå efter følgende retningslinier:
Den studerende trækker et spørgsmål som alene er udgangspunkt for eksaminationen på 20 minutter. Efterfølgende vil der blive bedt om både at forklare og i mange tilfælde også at beregne relevante størrelser inden for pensum
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i teorier om det enkelte agerende individ, husholdning og virksomheds adfærd under fuldkommen eller ufuldkommen information. Der lægges vægt på analyse af, hvorledes det enkelte individ, husholdning og virksomhed tilpasser sig ændringer i dens omverdensbetingelser. Disse ændringer kan f.eks. være i udefra givne priser, i antallet af agenter på markedet, information eller i skattesatser.
 
Følgende emner tages op: forbrugers valg, virksomhedens profit, forhandling og regulering, forbrugernes og virksomhedernes interaktion på et marked i ligevægt samt strategisk adfærd på markeder med flere konkurrerende virksomheder eller individer.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og Holdundervisning samt Studiecafe. Hertil anvendelse af MyEconLab og www.cbs.Mylabsplus og videoer

I starten af semesteret tilbydes et Brush Up i matematik
I slutningen af semesteret tilbydes en eksamensforberedende Workshop
Feedback i undervisningen
De studerende modtager løbende feedback via MyEconLab
Feedback modtages også i forbindelse med prøveeksamen
Studenterarbejdstimer
Undervisning 60 timer
MyEconLab & MyMathPlus 63 timer
Forberedelse og Studiecafe 50 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 33 timer
Foreløbig litteratur

Microeconomics HA PRO 2ed.  compiled by Leslie Christensen & Jens Helmer Rasmussen CBS. Pearson International (med access code)

Sidst opdateret den 22-06-2018