English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2050U  Afsætningsøkonomi

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Henrik Johannsen Duus - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
 • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Identificere nødvendig og tilstrækkelig information til problemløsningsprocessen
 • Vurdere og prioritere relevante omverdensforhold på såvel makro, meso som mikroplan
 • Kortlægge virksomhedens forskellige strategiske forretningsmuligheder under hensyntagen til virksomhedens finansielle midler og øvrige kapaciteter
 • Opstille og vælge strategier med henblik på optimering af marketingindsatsen
 • Evnen til at vurdere, om en foreslået løsning med de givne forudsætninger er plausibel, herunder foretage en vurdering af usikkerhed og risiko
 • Evnen til at vurdere og diskutere validitet, reliabilitet og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Mundtlige fremlæggelser mv.
Det er en forudsætning for at deltage i den afsluttende prøve, at den studerende har lavet en gruppeøvelse.
Prøve/delprøver
Afsætningsøkonomi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Hvis 3 studerende i gruppen er max. antal sider 10.
Hvis 4-5 studerende i gruppen er max antal sider 15.
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige projektrapport.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde et projekt i en gruppe eller individuelt og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne projektrapport. Hvis den studerende udarbejder projektrapporten individuelt, skal projektrapporten have et omfang på max 10 sider.

Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport, men ikke bestået ved den mundtlige prøve afvikles denne på baggrund af genindlevering af den oprindelige projektrapport eller udarbejdelse af en individuel projektrapport. Hvis den studerende udarbejder projektrapporten individuelt, skal projektrapporten have et omfang på max 10 sider.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

 Faget tilstræber:

 • At  bibringe den studerende overblik, forståelse og teoretiske værktøjer og metoder til at identificere, formulere, prioritere og løse marketingproblemer i praksis for en given virksomhed.
 • At sætte den studerende i stand til at anvende virksomhedens handlingsvariable på såvel det taktiske som det strategiske niveau
 • At give den studerende indsigt i disse handlingsparametres anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i en given kontekst
 • Via eksempler og cases fra den praktiske virkelighed at give den studerende særlige kompetencer til at organisere og optimere virksomhedens marketing aktiviteter indenfor konkrete projektområder

 

Faget anlægger en markedsorienteret tilgang og fagtemaerne følger et

progressivt forløb:

(1): Virksomhedens strategiske situation

(2): Strategi, målgrupper og positionering

(3): Værdiskabelse via grundparametre

(4): Værdiskabelse via kontaktparametre

(5): Estimering, evaluering og kontrol af markedsføringsindsatsen

 

De valgte problemkredse analyseres og diskuteres med udgangspunkt i såvel nyere teoretiske indfaldsvinkler som i konkrete praktiske eksempler/cases.

Der udarbejdes mulige løsninger på såvel teoretiske som praktiske problemstillinger, som vil danne udgangspunkt for anbefalinger til virksomhedens praktiske markedsføringsplanlægning på såvel taktisk som strategisk plan

 

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Der vil være tale om et aktivt indlæringsforløb med kombinationer af oversigtsforelæsninger og dialog. Desuden vil der forekomme gruppebaseret casearbejde med præsentationer (øvelsesrække) samt læring via elektronisk læringsplatform.
Feedback i undervisningen
De studerende vil få feedback i forbindelse med deres case fremlæggelse ved temamøderne. Denne feedback vil blive givet undervejs i præsentationen og vil blive afsluttet med en bestået/ikke bestået for den præsenterende gruppe.
Der vil ligeledes blive givet feedback i forbindelse med den afsluttende eksamen. Denne feedback er individuel og vil blive givet i forbindelse med karakter givningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse til undervisning, incl. øvelsesrækken 102 timer
Tilstedeværelse/dialogundervisning/øvelsesrækken 34 timer
Udarbejdelse af gruppe-projektopgave 50 timer
Eksamensforberedelse, incl. eksamen 20 timer
Foreløbig litteratur

Aaker & Moorman (2017)

Uploades

 

Ole E. Andersen m.fl.:       

Moderne markedsføring.  2 udgave

Gyldendals Forlag 2016 ISBN 9788741264288 

 

 

Sidst opdateret den 13-12-2018