English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2070U  Netværk og projektledelse

English Title
Networks and Project Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
  • Trine Pallesen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 13-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for og diskutere centrale begreber og teorier om netværk.
  • Forklare og diskutere hvordan sociale netværk påvirker projektledelse.
  • Udvælge og anvende teori fra pensum til at analysere konkrete problemstillinger.
  • Kritisk reflektere over de forskellige teoriers muligheder og begrænsninger.
  • Formulere sig fagligt i et klart og korrekt sprog.
Prøve/delprøver
Netværk og projektledelse:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis den studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, skal denne enten indlevere et revideret eller et nyt essay.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget 'Netværk og projektledelse' vil introducere de studerende for klassiske og nye teorier om netværk. Projektledelse vil ofte indebære ledelse af sociale netværk, inden for den enkelte organisation, såvel som på tværs af organisationer. Derfor vil realisering af projekter være nært forbundet med organisationens/projektlederens eksisterende sociale netværk, samt muligheder for at skabe nye. Vi gennemgår begreber som stærke og svage bånd, strukturelle huller, tillid i netværk samt social kapital, og diskuterer disses organisatoriske betydning.
Faget vil dermed give de studerende værktøjer til at se netværk som en resource, som vi må forstå - og ikke mindst formå at anvende - men også at forholde sig kritisk til konsekvenserne af at anskue verden som bestående af netværk.

Undervisningen er tilrettelagt som dialogbaserede forelæsninger, med præsentationer foretaget af de studerende, samt to workshops.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger samt workshops.
Feedback i undervisningen
Feedback på workshops samt office hours.

Efter eksamen vil der blive organiseret en fælles feedback seance, hvor underviseren giver en fælles mundtlig feedback til holdet. I forbindelsen med seancen vil der også være mulighed for kort, individuelt feedback til de studerende, der på forhånd har tilmeldt sig dette
Studenterarbejdstimer
Forberedelse forelæsninger 98 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 72 timer
Foreløbig litteratur

Ahrne, G. and N. Brunsson 2010: Organization outside organizations: the significance of partial organization.Organization

Burt, R. S. 2001: The social capital of structural holes. (Chapter 7): 201-247.

Callon, M. 1986: The sociology of an actor-world: The case of the electric vehicle. In Law, J. (ed.): Mapping the Dynamics of Science and Technology. London: Routledge.

Chiapello, E. and L. Boltanski 2003: The New Spirit of Capitalism. Verso. Kap. 1.

Fujimura, J. 1987: Constructing ’Do-able’ Problems in Cancer Research. Social Studies of Science 17 (2): 257-93.

Gladwell, M. 2003: Det magiske vendepunkt. Bindslev: uddrag fra kapitel 1-2

Granovetter, M. 1973: The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78 (6), 1360-1380.

Granovetter, M. 1985: Economic action and social structure: the problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91: 53-81.

Gylling Olesen m.fl. (2008): Virksomhedens sociale kapital –Hvidbog. NFA.

Ingram, P. and P. Roberts 2000: Friendship among competitors in the Sydney hotel industry. American Journal of Sociology, 106: 387-423.

Knorr Cetina, K. (1997): Epistemic cultures: how the sciences make knowledge. Cambridge Mass.: Harvard University Press. Kapitel 1.

Podolny, J. M. 2001: Networks as pipes and prisms of the market. American journal of sociology, 107 (1): 33-60.

Powell, W. W. 1990: Neither market, nor hierarchy: network forms of organization. In Cummings and Shaw (eds.): Research in organizational behavior: 295-336.

Smith-Doerr, L. and W. W. Powell 2005: Networks and economic life. In Smelser, N. J. and R. Swedberg (eds.) The handbook of economic sociology. Princeton: Princeton University Press.

Stadil, C. og C. Wadstrøm 2009: Corporate Networking. Gyldendal Business. Kapitel 2 og 5.

Stark, D. (2009): The Sense of Dissonance – accounts of worth in economic life. Princeton NJ: Princeton University Press. Kap. 1.

Vaarst Andersen, C. 2013: The problem of embeddedness revisited: collaboration and market types. Research Policy, 42: 139-148.

Vedel, Irwin and Andersen 2013: Externalizing research through adaptive frameworks. Nature Review, vol. 12

Vedel, J. (2014) Managing Strategic Research, kapitel 10-11 (pp. 141-204)

Sidst opdateret den 13-12-2018