English   Danish

2018/2019  BA-BPROO2090U  Videnskabsteori og metode

English Title
Theory of Science and Methodology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Forår, Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • Kirstine Zinck Pedersen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 13-12-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for og sammenligne forskellige videnskabsteoretiske perspektiver herunder for eksempel positivisme, fænomenologi, hermeneutik, konstruktivisme og pragmatisme.
 • Redegøre for og diskutere forskellige kvalitative dataindsamlingsmetoder, herunder interviews, observationsstudier og dokumentanalyse.
 • Redegøre for og diskutere sammenhæng mellem videnskabsteori og metodevalg.
 • Redegøre for og diskutere akademiske kvalitetskriterier koblet til problemformulering, metodevalg og videnskabsteoretisk position.
 • At kunne anvende en af de præsenterede kvalitative metoder og diskutere den valgte metode i forhold til problemformulering, videnskabsteoretisk perspektiv, alternative metoder, valg af undersøgelsesdesign og kvalitetskriterier.
 • At kunne forstå, forklare og anvende væsentlige videnskabsteoretiske og metodiske begreber fra pensum.
Prøve/delprøver
Videnskabsteori og metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Til syge-/omprøven skal den studerende aflevere en ny synopsis. Den studerende har dog mulighed for at benytte det data (interviews, observationer, dokumenter eller surveys), som blev indsamlet og behandlet i forbindelse med den oprindelige synopsis.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Synopsen skrives i grupper af 2-5 studerende, der har valgt samme videnskabsteoretisk perspektiv og metode. Synopsen skal tage udgangspunkt i en konkret metodisk øvelse/empiriindsamling, som gruppen udfører sammen. Desuden skal den inddrage relevante metodiske og videnskabsteoretiske temaer, der diskuteres i pensum. Ved aflevering af synopsis vedlægges der alt efter valg af metode: lydfil med interview, interviewguide, evt. transkriberede interviews, observationsnotater samt kopi af dokumentmateriale med begyndende kodning.

 

Ved den individuelle eksamination foretages en helhedsbedømmelse af synopsis og den mundtlige præstation. Den studerende skal indlede med et 3-5 minutters oplæg, der tager afsæt i den skrevne synopsis’ videnskabsteoretiske og/eller metodiske problemstillinger. Herefter vil den studerende blive eksamineret med afsæt i den konkrete synopsis’ problemstillinger samt fagets samlede pensum.

 

 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette fags formål er at sætte den studerende i stand til at arbejde systematisk og reflekteret med videnskabsteori og metode, samt sammenhængen mellem disse. Den studerende skal sættes i stand til at foretage informerede valg, når en problemstilling skal omsættes videnskabsteoretisk og metodisk. Den studerende vil blive præsenteret for forskellige videnskabsteoretiske perspektiver, herunder positivisme, fænomenologi, hermeneutik, konstruktivisme og pragmatisme. Desuden vil den studerende blive præsenteret for de væsentlige kvalitative samfundsvidenskabelige forskningsmetoder, herunder kvalitative forskningsinterview, fokusgruppeinterview, dokumentanalyse og observationsstudier. Metode-diskussionerne behandles i lyset af de videnskabsteoretiske perspektiver. Fagets styrke består i dets nære kobling til praksis, dvs. det tager udgangspunkt i de almindelige metodiske og videnskabsteoretiske udfordringer, som de studerende kan komme ud for i gennemførelse og skrivning af akademiske opgaver - særligt med udgangspunkt deres bachelor-projekt. Desuden inddrages der eksempler på studier, særligt inden for projektledelse, som gør brug af de forskellige metoder og perspektiver.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en vekselvirkning mellem forelæsninger og metode workshops, hvor forelæsningerne primært behandler de videnskabsteoretiske perspektiver, mens der på metodeworkshops arbejdes med de konkrete metoder. I formidlingen af de videnskabsteoretiske perspektiver og de forskellige metoder er der stort fokus på anvendelsesorientering, og de studerende får mulighed for at afprøve metoderne i kortere case-baserede øvelser. Herudover får de studerende mulighed for at gå mere i dybden med dele af fagets pensum, idet de til brug for deres synopsis-skrivning skal vælge et videnskabsteoretisk perspektiv samt en samfundsvidenskabelig metode til udførelse af en mindre empiri-indsamling i grupper.
Feedback i undervisningen
Da faget er et øvelsestungt fag, er der indlagt feedback igennem hele kursusforløbet. De studerende forventes at være aktivt deltagende, og undervisere giver løbende feedback på øvelser både gruppevis og ved hold-fremlæggelser - særligt i forbindelse med metodeworkshops.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og workshops 36 timer
Forberedelse til undervisning 98 timer
Synopsisskrivning og eksamensforberedelse 72 timer
Foreløbig litteratur

De studerende skal anskaffe sig følgende grundbog:

 

 • Egholm, L. (2014): Videnskabsteori: Perspektiver på Organisationer og Samfund. København: Hans Reitzels Forlag

 

Grundbogen vil blive suppleret med et kompendium indeholdende en række artikler, herunder særligt metode-litteratur og eksempler på ledelsesstudier skrevet ud fra forskellige videnskabsteoretiske perspektiver og med brug af forskellige metoder (se undervisningsplan).

 

 

Sidst opdateret den 13-12-2018