English   Danish

2018/2019  BA-BPROV1001U  Internship (15 ects)

English Title
Internship (15 ects)

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i Projektledelse
Kursusansvarlig
 • John Christiansen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
 • Projekt- og forandringsledelse/Project and change management
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Opnå viden om og identificere hvordan studiets teorier, begreber og metoder i relation til projektledelse kan bruges til at beskrive, forstå, analysere, vurdere og forbedre projektledelse.
 • Med udgangspunkt i den konkrete praksissammenhæng kunne identificere og formulere en selvvalgt problemstilling i relation til projektledelse.
 • Belyse og analysere problemstillingen ved hjælp af empiri indhentet gennem forløbet og perspektivere/analysere observationer fra praksis ved hjælp af relevant teori fra studiet.
 • At kunne finde, vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af den konkrete praktiske problemstilling og argumentere for valg af den anvendte litteratur i forhold hertil.
 • Drage klare og sammenhængende konklusion(er) på grundlag af den gennemførte analyse og behandling af den konkrete praktiske problemstilling.
 • Udarbejde en kort procesbeskrivelse og reflektere over betydningen af processen for de observationer og analyser som er gennemført.
Prøve/delprøver
Internship:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Den skriftlige internship rapport må være på max 20 sider excl. litteratur, procesbeskrivelse og eventuelle bilag. Procesbeskrivelsen kan efter eget valg indsættes som det første i rapporten eller som det sidste. Procesbeskrivelsen må maximalt fylde 3 sider (udover den 20 til selve rapporten med analyser og refleksioner).
Opgavetype Rapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende udarbejdet og afleveret den skriftlige rapport til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige rapport. Hvis den studerende ikke har udarbejdet den skriftlige rapport på grund af sygdom, skal den studerende udarbejde en rapport og deltage i den efterfølgende mundtlige sygeprøve på basis af denne. Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, kan den studerende vælge at indlevere en ny, en forbedret eller en identisk rapport og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen tager udgangspunkt i den skriftlige internship rapport med tilhørende procesbeskrivelse og refleksion. Den studerende kan indlede med supplerende overvejelser og analyser. Derefter er der en dialog med udgangspunkt i internship rapporten og procesbeskrivelsen. Diskussionen tager udgangspunkt i de faglige temaer, der er rejst i internship rapporten men kan inddrage elementer fra studiet som ligger i forlængelse af rapportens emner, eller som kunne perspektivere emnerne.

 

HA Pro støtter internships i startups i forbindelse med CSE.

Dette kræver en aftale med CSE, som følger en separat ansøgningsproces – for mere information se http://cse.cbs.dk/teaching-education/cse-entrepreneurship-program/  

Efter en aftale med CSE, skal der sendes en ansøgning til forhåndsgodkendelse og registrering af internship som med ethvert andet internship.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det valgte internship skal være relevant i forhold til kompetenceprofilen for HA (pro). Dette afgøres ved en vurdering af den valgte virksomhed og arbejdsopgaverne. Internships skal godkendes inden start af studielederen eller en udnævnt internship koordinator, som godkendt af studienævnet.

Internshippet forventes at begynde i august måned og afviklet i løbet af efteråret, med mindre andet aftales med internship koordinatoren eller studieledelsen.

Alle internships tilknyttes en internship-vejleder efter nærmere bestemmelser.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det en praksisbaseret opgave at lave internship, dvs den studerende besøger praksis og deltager i arbejdsopgaver som giver indsigt i hvorledes praksis fungerer og samtidigt giver mulighed til at observere og reflektere. Refleksionsdelen understøttes af skrivning af en internshiprapport hvortil der er tilknyttet en vejleder. I forbindelse med internships afvikles en workshop før start og en i starten af forløbet.
Feedback i undervisningen
Den fagansvarlige giver feedback på valg af virksomhed og mulige temaer i virksomheden i forbindelse med godkendelse af internshippet. Desuden afholdes der workshops både før og efter valg af virksomhed, og i den forbindelse diskuteres fx. virksomhedsspecifikke emner, temavalg og metodiske overvejelser. Endelig modtager den studerende feedback fra den (selvvalgte) tilknyttede vejleder.
Studenterarbejdstimer
Arbejde i virksomheden (fuldtid i minimum 9 uger) 330 timer
Udarbejdelse af rapport 80 timer
Yderligere oplysninger

Intership trækker principelt på alle de fag og fagområder som har været repræsenteret tidligere på studiet.

Sidst opdateret den 22-06-2018