English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1102U  Kognitionspsykologi

English Title
Cognitive Psychology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 2,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Elisabeth Naima Mikkelsen - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-02-2019

Relevante links

Læringsmål
De studerende skal ved prøven kunne:
  • Redegøre for og forklare grundlæggende kognitionspsykologiske teorier og begreber inden for fagets temaområde.
  • Kritisk diskutere styrker og svagheder i kognitionspsykologiske teorier i relation til en konkret problemstilling.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
5 siders gruppeopgave med feedback fra underviser.
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1105U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I denne række af forelæsninger og øvelseshold gives en grundlæggende indføring i en hovedretning indenfor psykologien: Kognitionspsykologi. Hovedvægten lægges på at skabe indsigt i kognitionspsykologiens vigtigste teorier og emner. Undervisningen i Kognitionspsykologi beskæftiger sig med individets intrapsykiske processer i form af tilegnelse, behandling og lagring af information som er involveret i at skabe mening i omgivelserne. Undervisningen behandler derfor centrale emner indenfor individets tænkning og følelsesliv og omfatter processer som sansning og opmærksomhed, hukommelse og intelligens, læring og problemløsning samt beslutningstagning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og øvelseshold
Feedback i undervisningen
Feedback på dette fag foregår især som en del af de almindelige undervisningsdiskussioner, der foregår på øvelsesholdene. På øvelsesholdene arbejder de studerende med konkrete spørgsmål til pensum, øvelser eller case-opgaver i mindre grupper, som efterfølgende diskuteres og opsamles i plenum med underviseren. Her er der løbende dialog mellem studerende og underviser, hvor det er muligt for de studerende at opklare forståelsesspørgsmål til pensum.
Derudover giver underviseren feedback til hver enkelt gruppe på deres afleverede gruppeopgave.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 13 timer
Øvelser 8 timer
Læsning af pensum 40 timer
Udarbejdelse af obligatorisk gruppeopgave 30 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Foreløbig litteratur

Litteraturliste, Personlighedspsykologi og Kognition 1. semester

Bøger:

Køppe, S. & Dammeyer, J. (2013), Personlighedspsykologi – en grundbog om personlighed og subjektivitet. København: Hans Reitzel (397 sider).

Nordfang, M. & Nørby S. (2017). Kognitionspsykologi. København: Samfundslitteratur 

 

Kompendium:

Christensen (2002), Psykologiens Videnskabsteori, kap. 5, Roskilde Universitetsforlag (18 s.)

Hergenhahn (2009), An introduction to the history of psychology, kap. 1 (introduction), Wadsworth (s. 1-29).

Allport, G. W. (1961). Pattern and Growth in Personality. New York: Holt, Rinehart and Winston, kap. 14 & 15 (s. 332-375).

Bandura, A. (1999). Social Cognitive Theory of Personality. In L. A. Pervin & O. P. John. (Eds.) Handbook of Personality. Theory and Research (Second Edition). New York: The Guilford Press (s. 154-196).

Evans, R. I. (1975). Carl Rogers. The Man and His Ideas. New York: E. P. Dutton & Co. (s. 1-33).

Freud, S. (1933). Forelæsning 31: Den psykiske personligheds bestanddele. I: Nye forelæsninger til indføring i psykoanalysen. København: Hans Reitzels Forlag (1973), (s. 50-67).

Bruner, J. (1999). Autobiografien og selv’et. I: Mening i handling. Aarhus: Forlaget Klim, (s. 95-126).

Thomas Wiben Jensen og Martin skov (2007) Følelser og kognition

Rosch, Elenor (2011). Principles of Categorization. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson (s. 251-271).

Gardner, H.E. (2011). The Theory of Multiple Intelligences. In Levitin, D.J. Foundations of Cognitive Psychology. US: Pearson.

Sidst opdateret den 12-02-2019