English   Danish

2018/2019  BA-BPSYO1761U  HRM og psykologiske test

English Title
Human Resource Management and Psychological Testing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Iben Sandal Stjerne - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Human resource management/Human resource management
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 17-12-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne analysere eksamenscasen ved at bruge relevante teorier, begreber, modeller og tests fra fagets pensum og være i stand til at vurdere løsningsforslagene / handlingsalternativerne ud fra et forretningsmæssigt /helhedsmæssigt perspektiv.
  • Kunne redegøre for og kritisk diskutere HRM teorier, begreber, modeller og test redskabers styrker og svagheder samt anvendelighed på eksamenscasen
  • Kunne reflektere selvstændigt og kritisk over anvendelsen af psykologiske tests i forskellige dele af HRM cyklussen og i forhold til eksamenscasen
  • Inddrage videnskabsteori og bruge det til at reflektere kritisk over brug HRM teori, begreber, psykologiske tests, målinger og HRM praksis
Prøve/delprøver
HRM og psykologiske test:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 48 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset løber mest intensivt i semestrets første del, for at give plads til bachelorprojektet senere i semesteret. Det er bygget op af en introduktion, samt fire blokke der følger HRM cyklussen (tiltrække, fastholde, udvikle og afvikle) og de dertil hørende tests, der anvendes i de respektive dele af HR cyklussen.

 

Introduktionen skaber et fundament for at forstå HRM begrebets opståen, udvikling og udfordringer. Derefter er hver enkelt af de fire blokke opbygget således at den tager afsæt i de psykologiske aspekter af HRM. Her introduceres, diskuteres og reflekteres kritisk over HRM praksis, ud fra begreber, teori og videnskabsteoretiske perspektiver. Herunder fokuseres der på de psykomtriske tests, der indgår i de forskellige dele af HR

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursets undervisningsformer rummer både forelæsninger i HRM teori og psykometriske tests, hvori en aktiv deltagelse i form af diskussioner og applicering på cases er en del af det pædagogiske læringsperspektiv. Diskussionerne og øvelserne lægger op til de studerendes selvstændige refleksioner over HRM og forskellige psykologiske tests der anvendes i HR arbejdet.
Dertil vil der være øvelseshold hvori de studerende aktivt arbejder med forskellige psykologiske tests i samtlige elementer af HRM-cyklussen.
Feedback i undervisningen
Feedack gives i form af diskussioner og spørgsmål i plenum på øvelseshold og forelæsninger.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelsestimer 12 timer
Forberedelse i form af læsning af pensum 144 timer
Udarbejdese af 48 timers eksamen 30 timer
Foreløbig litteratur


 

 

Sidst opdateret den 17-12-2018