English   Danish

2018/2019  DIP-DORGO1035U  HD-Afgangsprojekt

English Title
HD-Afgangsprojekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Magnus Larsson - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 29-06-2018

Relevante links

Læringsmål
- Anvende og kritisk vurdere teorier indenfor organisation og ledelse
- Analysere konkrete organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger
- Udvikle og kontrastere forslag til ledelsesmæssige tiltag og argumentere for deres anvendelighed/relevans
- Præsentere analyse og forslag til ledelsesmæssige tiltag på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde

Henholdt til målbeskrivelsen i bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD, skal den studerende opfylde følgende eksamensmål:

For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende eksamensmål:

• Den studerende skal selvstændigt tilrettelægge og gennemføre empiriske undersøgelser af konkrete organisatoriske/​ledelsesmæssige problemstillinger.
• Den studerende skal opstille et begrundet undersøgelsesdesign.
• Den studerende skal begrunde og kritisk vurdere teorivalg i forhold til at finde svar på identificerede problemstillinger og til at identificere nye handlemuligheder.
• Den studerende skal kunne arbejde systematisk og detaljeret med empiriske data i en analyseproces, og kunne beskrive denne metodologiske arbejdsproces
• Den studerende skal beskrive konkrete handlemuligheder for ledere og andre med hensigt på at håndtere det identificerede problem.
• Den studerende skal kritisk reflektere over forskellige teorier, deres udgangspunkt, idéer, forklaringskraft og begrænsninger.
• Den studerende skal diskutere/reflektere over sin egen rolle i undersøgelsen.
• Den studerende skal reflektere over sin egen organisatorisk praksis med udgangspunkt i erfaringer fra arbejdet med undersøgelsen.
• Den studerende skal præsentere sin analyse på en sproglig korrekt, klar, sammenhængende og reflekteret måde.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Studiet udgør et progressivt forløb, hvorfor det er en forudsætning for tilmelding til Afgangsprojektet, at den studerende har bestået eller er tilmeldt prøverne på 1., 2. og 3. semester
Prøve/delprøver
Afgangsprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Opgavetype HD 2. del afgangsprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
45 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Afgangsprojektet kan laves alene eller i grupper af max. 2 personer.
Eksaminationen er 45. min pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse dog max 1. time pr. gruppe.

 

Den studerende starter eksamen med at præsentere og perspektivere det udarbejdede afgangsprojekt (ca. 5-10 minutter). Herefter benyttes tiden i lokalet til dialog mellem vejleder/eksaminator, censor og opgaveskriver. De sidste10 minutter bruges til votering, hvor lærer og censor enes om en samlede udmåling på baggrund af den skriftlige og mundtlige præstation. Afslutningsvis gives karakteren til den studerende med begrundelse i den samlede præstations stærke og svage sider.

Kursets indhold, forløb og pædagogik


Formålet med ”Afgangsprojektet” er at:

Give den studerende mulighed for faglig fordybelse i et selvvalgt emne og
Styrke den studerendes viden, færdigheder og kompetencer inden for dette fagområde således at den studerendes faglige professionalisme styrkes
Uddannelsens faglige elementer anvendes i en tværgående arbejdsproces.

Det er et krav, at projektet indeholder en bearbejdning af både empirisk og teoretisk materiale, at centrale iagttagelser og sammenhænge beskrives, samt at konkrete forudsætninger og særlige forhold vedrørende konklusionens gyldighedsområde eksplicit diskuteres.

det skriftlige projekt skal den studerende lave en empirisk baseret organisationsanalyse, der demonstrerer den studerendes evne til selvstændigt at beskrive, analysere og bearbejde en kompleks organisatorisk problemstilling samt til at kunne drage selvstændige konklusioner på baggrund heraf. Udgangspunktet herfor er hele studieforløbet med særlig vægt på undervisning på 3. semester. Det skriftlige projekt skal præcisere inden for hvilken specialiseringsområde den udarbejdes.

Beskrivelse af undervisningsformer
Arbejdsformen, der skal anvendes, afgøres af den studerende og dennes selvstændige indsats for at identificere, dokumentere og analysere et problem eller en problemstilling inden for feltet organisation og ledelse. Den studerendes opfyldelse af ovenstående mål søges understøttet gennem tildeling af en faglig vejleder og ved et antal mindre projektworkshops.
Feedback i undervisningen
Feedback i forbindelse med vejledningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 14 timer
Forberedelse og eksamen 398 timer
Yderligere oplysninger

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

Sidst opdateret den 29-06-2018