English   Danish

2018/2019  DIP-DORGV1010U  Tillidsbaseret ledelse

English Title
Trust-based management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 25
Max. antal deltagere 50
Studienævn
Studienævnet for HD (ORG)
Kursusansvarlig
  • Christian Seidelin - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Viden:
* Den studerende skal have en viden og forståelse af teorier og begreber med tilknytning til tillidsbaseret ledelse, herunder tillid, magt, mistillid, social kapital, relationel koordinering, strategisk selvledelse og personligt lederskab
* Den studerende skal have en forståelse for en sammenhæng mellem tillidsbaseret ledelse og de ovennævnte tilknyttede teorier og begreber

Færdigheder:
* Den studerende skal være i stand til at redegøre for udvalgte teorier indenfor pensum.
* Den studerende skal være i stand til at diskutere konkrete anvendelser af disse teorier i egen praksis
* Den studerende skal kunne fremføre argumenter, der understøtter en handlingsorienteret konklusion på baggrund af udvalgte teorier.
* Den studerende skal kunne perspektivere over konsekvensen ved anvendelse af anden teori på en problemstilling med relation til egen praksis

Kompetencer:
* Den studerende skal kunne reflektere over tillidens betydning for eget lederskab og tænke i muligheder for fremadrettet strategiformulering og organisationsudvikling baseret på tillid
*Den studerende skal kunne anvende relevant teori på konkret problemstilling fra egen praksis
*Den studerende skal kunne anvende og demonstrere begreber med relation til tillidsbaseret ledelse
Prøve/delprøver
Tillidsbaseret ledelse:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår, Uge 45
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Ledelse bliver i stigende grad et spørgsmål om at lede medarbejdere, som er selvledende. Derved bliver begreberne tillid og magt tættere forbundet. Samtidig viser forskning, at tillidsfulde relationer i organisationer kan forbindes med høj effektivitet og medarbejdertrivsel.

 

Valgfaget Tillidsbaseret ledelse drejer sig om forholdet mellem tillid, magt og ledelse. At lede med tillid, og at skabe grundlaget for tillidsfulde relationer. Målet med valgfaget er at gøre de studerende i stand til at reflektere over tillidens betydning for deres lederskab samt at kunne arbejde med strategiformulering og organisationsudvikling baseret på tillid.

 

På valgfaget arbejder vi på det organisatoriske plan - hvad betyder tillid for organisationens effektivitet og arbejdsmiljø? Samt på det strategiske plan - hvordan kan du lede strategisk på måder som understøtter tillid i organisationen? Og med det personlige lederskab - hvordan kan du som person selv arbejde med tillid i dit lederskab?

 

Tillid i ledelse er at ”give en risikabel forudydelse mod en forventet merværdi”. Som leder giver du tillid som en gave. Derved påtager du dig en risiko, for du kan ikke være sikker på, at den eller de, du giver tillid, vil leve op til den. Den forventede merværdi opstår ved, at du ikke skal bruge ressourcer på kontrol, da du jo har tillid. Der er dog ikke tale om blind tillid; tilliden er domænespecifik – du kan have tillid og mistillid på samme tid. Tillidsbaseret ledelse er en refleksiv praksis.

 

Tillid er et relationelt fænomen. Tillid i ledelse er udøvelse af relationel magt; det drejer sig om at mægtiggøre andre, for derved at øge sin ledelsesmæssige, samlede handlekraft. Tillidsbaseret ledelse er derfor relationel ledelse, og i familie med anerkendende, værdsættende og systemisk ledelse.

 

Et pejlemærke for tillidsbaseret ledelse er at skabe stærke relationer i organisationen, eller det man kalder social kapital.  Organisationer med høj social kapital er kendetegnede ved god samarbejdsevne, motivation og trivsel, og høj effektivitet. Ledelse af social kapital indebærer både ledelse af relationerne mellem medarbejderne, ledelse af de tværgående relationer mellem teams/afdelinger, og ledelse af relationerne mellem ledelseslagene. Eller sagt på en anden måde, ledelse af relationel koordinering med henblik på at øge samarbejdsevnen i og mellem teams, og iværksættelse af ledelsesprocesser, som opleves som retfærdige.

 

Strategisk tillidsbaseret ledelse har sit ophav i militærhistorien, hvor den tyske hær gennem 1800-tallet udviklede sig til at blive meget effektiv og sejrrig. Et væsentligt element heri var general von Moltkes ”Auftragtaktik”, som kort fortalt går ud på, at hvert ledelseslag omhyggeligt skal overveje den strategiske intention og nøje kommunikere denne til næste ledelseslag, som så selv skal skabe mening i intentionen med afsæt i egen kontekst. Og altså have tillid til, at næste ledelseslag, og ultimativt soldaterne, handler klogt i den konkrete kontekst for at indfri intentionen. På den måde kan man sige, at strategisk tillidsbaseret ledelse er en kombination af intenderet og emergerende strategi, og at tillid er det, der afgør hvordan de kombineres i en konkret situation.

 

Den tillidsbaserede leders personlige lederskab drejer sig om at håndtere det spændingsfyldte samspil mellem magt og tillid, som hele tiden er i bevægelse. Et centralt begreb er ledelse som grænseregulering, dvs. regulering af organisationens ydre grænse, mellem afdelinger og positioner, mellem formel og uformel organisering, og mellem det enkelte individ og organisationen. Ledelsen garanterer at disse grænser findes og har ansvaret for at de vedligeholdes. En central pointe er, at ledelsen for at kunne garantere disse grænser skal være villig til at benytte sin såkaldte voldskapacitet.

 

Faget kan integreres med de øvrige fag på HD(O) og dermed give et bredt teoretisk grundlag.

 

Faget kan også følges af eksterne som måtte have interesse for feltet.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget tilrettelægges med fokus på deltagernes læring og forståelse, samt med henblik på i videst mulige omfang at træne den ledelsespraksis, faget lægger op til.

Der dannes faste refleksionsgrupper, der vil være plenumdiskussioner, der vil være kortere forelæsninger og der vil være praktiske øvelser med relation til de forskellige aspekter af tillidsbaseret ledelse, herunder det personlige lederskab.

Der er 4 undervisningsdage, og sideløbende forventes den studerende at etablere et refleksionsrum hvor der arbejdes med en logbog og en personlig refleksion over tillidsbaseret ledelse i egen praksis. Dette arbejde munder ud i en problemstilling, som beskrives i synopsis til eksamen.

I undervisningen gør vi aktivt brug af deltagernes cases og egne erfaringer. Undervisningen understøttes så vidt muligt af besøg fra teoretikere og praktikere med viden om og erfaring med tillidsbaseret ledelse, samt af korte film og cases
Feedback i undervisningen
LEARN-refleksioner, quizzes, multiple choice tests
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 30 timer
Forberedelse og eksamen 120 timer
Yderligere oplysninger

Undervisningstidspunkter/ Vejledende:

  • 17. august 18 - kl. 8-16

  • 1. september 18 - kl. 9-16

  • 14. september 18 - kl. 8-16

  • 29. september 18 - kl. 9-16

 

Præsentationsvideo kan ses her.

 

HD(O) administrationen
Kilevej 14 A
2000 Frederiksberg
hdo@cbs.dk

 

Holdstørrelse:
Der er plads til max 50 på dette hold.

 

 

Sidst opdateret den 22-06-2018