English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAO1022U  Regnskab 1

English Title
Financial Reporting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Carsten Olsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 22-06-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Forklare eksternt regnskab som samfundsaktivitet og diskutere de samfundsøkonomiske konsekvenser den eksterne rapportering medfører
 • Forklare eksternt regnskab som videnskabelig disciplin, herunder verifikation af regnskabsteorier, normative og deskriptive regnskabsteorier mv.
 • Forklare den internationale regnskabsregulering via EU og IASB, herunder begrebsrammens funktion og indholdet af dens 5 niveauer
 • Anvende definitionen på aktiver og regelsættet for indregning og måling af immaterielle, materielle og finansielle aktiver til at løse en konkret regnskabsmæssig problemstilling
 • Anvende definition på forpligtelser og regelsættet for indregning og måling af forskellige former for forpligtelser til at løse en konkret regnskabsmæssig problemstilling
 • Anvende definition på indtægter, omsætning og omkostninger samt anvende indtægtsmetoder og forskellige former for omkostningsklassifikation til at løse en konkret regnskabsmæssig problemstilling
 • Anvende de lovgivningsmæssige krav til ledelsesberetning og supplerende beretning
Prøve/delprøver
Regnskab 1:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til CBSLearn
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset indeholder et indledende forløb omhandlende ekstern rapportering som samfundsaktivitet og videnskabelig disciplin. Derefter vil ledelsesberetning og supplerende beretninger bliver inddraget og diskuteret. Elementerne i årsregnskabet vil blive gennemgået og specifikke emner som f.eks. aktiebaseret aflønning vil blive fremdraget. Reguleringsmæssigt vil kurset fokusere på de internationale regnskabsstandarder fra IASB (IAS/IFRS). Kurset afsluttes med et forløb om koncernregnskaber.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen på kurset er en blanding af storholdsforelæsninger og øvelser på hold.
Feedback i undervisningen
Feedback på en besvarelse af en frivillig opgave fra undervisningen. Derudover diskuteres case-problemstillinger i holdundervisningen og der er her undeviserfeedback på diskussionen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 48 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 154 timer
Foreløbig litteratur

Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): pros and cons for investors, Accounting and Business Research, International Accounting Policy Forum. pp. 5-27.

Bengtsson, E. (2011), Repoliticalization of accounting standard setting—The IASB, the EU and the global financial crisis, Critical Perspectives on Accounting 22 (2011) 567– 580

IASB, IFRS og IAS (standarder download), www.cbs.dk/​bibliotek/​databaser/​skat-revision-regnskab/​regnskabsstandarder

EY (2016). Illustrativ IFRS-årsrapport (2016), www.ey.com/​DK/​da/​Issues/​IFRS/​IFRS-industri-d-overview

EY (2016). Indsigt i Årsregnskabsloven, EY's praktiske guide til loven 2015/2016. 2. Udgave. Nyeste version gives via LEARN når faget starter

Fedders, J. & Steffensen, H. (2017), Årsrapport efter internationale regnskabsstandarder - fra dansk praksis til IFRS 5. udgave (2012)

Gebhardt, G. et al. (2014), Revisiting the Fundamental Concepts of IFRS, Abacus, vol 50 (1)

Møller Fredslund, P. (2017). Introduktion til Koncernregnskaber

Ryttersgaard, T. (2016), Hvordan kan virksomhederne arbejde med væsentlighed ved udarbejdelse af årsrapporten? RR.2.2016.54

 

*Mere materiale udleveres løbende i undervisningen

 

*Mere materiale udleveres under fagets forløb

Sidst opdateret den 22-06-2018