English   Danish

2018/2019  KAN-CCMAV2020U  Offentlig regnskab og revision

English Title
Public sector accounting and auditing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Skærbæk - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Revision/Auditing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 19-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Formålet med valgfaget er at give deltagerne en dyberegående forståelse af den offentlige sektors revisions praktiske og teoretiske problemstillinger. Disse vil blive belyst med aktuelle eksempler. Kurset demonstrerer ved gennemgang og arbejdet med konkrete problemstillinger, hvorledes samfundsvidenskabelig teori og metode kan anvendes.

Målet med faget er, at de studerende kan:
 • Forklare indholdet af begrebet god offentlig revisionsskik og begrebets forudsætninger samt vurdere problemstillinger i relation hertil.
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af betingelserne for at udøve regnskab og revision i den offentlige sektor.
 • Forstå, konkretisere og anvende de begreber, teorier og metoder indenfor emnet offentlig revision.
 • Anvende casestudier som metode ved undersøgelse af problemstillinger indenfor offentlig revision.
Prøve/delprøver
Offentlig regnskab og revision:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse Uden forberedelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af og afleveret den skriftlige synopsis til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af genindlevering af den oprindelige synopsis.

Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige synopsis skal den studerende udarbejde en synopsis og deltage i den efterfølgende mundtlige prøve på basis af denne.

Er den studerende ikke-bestået efter den mundtlige prøve, Skal den studerende indlevere en ny synopsis og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i begreberne god offentlig styring (Public Governance), ansvar (Accountability) og gennemsigtighed (Transparency) samt disse begrebers indhold og omfang arbejdes med følgende temaer:

 

 • Revision og Public Governance
 • New Public Management
 • Intern kontrol og risiko-styring i den offentlige sektor
 • Statsrevisorerne rolle i den statslige revision
 • Private revisionsselskaber som revisor for offentlige virksomheder
 • Revisionens strategiske implikationer
 • Revision af den offentlige sektor
  • Struktur og funktion

  • Det juridiske grundlag for offentlig revision

  • Revisionsstandarder i den offentlige sektor

    

   Valgfaget anlægger et internationalt perspektiv og fokuserer på offentlige organisation, strategi og ledelse.

Fagets eksempler og cases vil blive udvalgt, så de matcher de problemstillinger, som de studerende senere vil møde i revisionspraksis

Beskrivelse af undervisningsformer
Lektionerne består af oversigtsforelæsninger, gennemgang af praktisk cases, øvelsesopgaver, drøftelse af fremlæggelser mv. Hertil kommer gruppe- og plenumdiskussioner. Undervisningen er primært knyttet til centrale og aktuelle problemstillinger i faget.
Faget benytter sig af gæsteforelæsere, der har særligt teoretisk eller praktisk kendskab til den offentlige sektors revision.
Der stilles krav til deltagerne om engagement og aktiv deltagelse, så der skabes en frugtbart og dynamisk undervisningsmiljø.
Feedback i undervisningen
Der gives feedback løbende i undervisningen herunder feedback på præsentationer fra studerende samt øvelsesopgaver der stilles som en del af undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 33 timer
Forberedelse 123 timer
Eksamen 50 timer
Sidst opdateret den 19-02-2018