English   Danish

2018/2019  KAN-CCMVV3019U  Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt?

English Title
The perfect match - how hard can it be to recruit properly

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 80
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Jakob Westh - Institut for Organisation (IOA)
Kontaktinformation: https:/​/​e-campus.dk/​studium/​kontakt/​student-hub
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Ledelse/Management
 • Organisation/Organization
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemført faget, skal den studerende være i stand til at:
 • Beskrive de centrale og kritiske elementer og tidspunkter i et rekrutteringsforløb og herunder kunne argumentere for og sammensætte et veltilrettelagt rekrutteringsforløb til et konkret organisatorisk ressourcebehov.
 • Redegøre for hvordan en rekruttering kan vurderes i et effektivitetsperspektiv.
 • Forklare hvordan rekruttering kan anvendes som organisatorisk udviklingsproces.
 • Forholde sig kritisk til de forudsætninger og antagelser, der lægges til grund for en rekruttering i et traditionelt realistisk perspektiv.
Prøve/delprøver
Det perfekte match - hvor svært kan det være at rekruttere ordentligt:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Definition af sideantal:
Grupper af:
2 studerende 5 max. sider
3-4 studerende 10 max sider

Bemærk at eksamen er en gruppeeksamen. Hvis du ikke selv kan finde en gruppe, bedes du kontakte den fagansvarlige, som vil placere dig i en gruppe.

Studerende som ønsker en individuel eksamen, kan muligvis skive en afløsningsopgave i faget. Se venligt cand.merc.'s regler for afløsningsopgaver.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve:

*Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt til den ordinære eksamen, men ved dokumenteret sygdom ikke deltaget i den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af det allerede indleverede skriftlige produkt.

*Hvis en hel gruppe ikke består den mundtlige udprøvning, skal gruppen genindlevere et revideret skriftligt produkt.

*Har en studerende i gruppen ikke bestået den mundtlige udprøvning, skal fagansvarlig bestemme om den studerende skal indlevere et revideret produkt og på den baggrund deltage i den mundtlige omprøve, eller om den studerende kan gå til omprøve i det oprindelige skriftlige produkt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Selve det skriftlige produkt er en synops og synopsen skal tage afsæt i en konkret rekruttering. Har den studerende ikke selv været en del af rekrutteringen vil det være en forudsætning at interviewe den ansvarlige for rekrutteringen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

​Faget skal sætte den studerende i stand til at forholde sig til rekruttering som ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og herunder fra både et teoretisk og praktisk synspunkt kunne forholde sig (også kritisk) til rekrutteringens elementer.

 

Formålet er dermed at gøre den studerende bevidst om, hvilke potentielle konsekvenser valg af rekrutteringstilgang og herunder til- og fravalg af elementer i rekrutteringsforløbet har set fra såvel et teoretisk som praktisk perspektiv.

 

Arbejdskraftens generelle høje mobilitet i Danmark, den nye generation af arbejdssøgere, nye samarbejdsformer, mv. betyder, at ledere og HR-specialister fortsat og måske endda oftere skal gennemføre rekrutteringer.

 

Uanset hvilken paradigmatisk tilgang man måtte have til den organisatoriske praksis, så kan et rekrutteringsbehov ses som et ”window of opportunity” for en organisation. Tiltrækning, vurdering og valg af kandidat(er) kan således have stor betydning og konsekvens for organisatorisk effektivitet og innovation.

 

Faget vil derfor overordnet beskæftige sig med og udfolde tre områder:

 • Sammenhæng mellem rekrutteringspraksis og jobperformance
 • De typiske elementer indeholdt i en rekruttering, både set fra en praktisk og teoretisk synsvinkel
 • Udfordringer ved gængs rekrutteringspraksis

 

Den studerende tilegner sig derfor:

 • Viden om best practice(s) for rekruttering
 • Indsigt, der styrker egen rolle som rekruttør
 • Mulighed for at styrke egen organisations produktivitet og konkurrenceevne
 • Perspektiver på fremtidige udfordringer inden for rekruttering som disciplin
 • Evnen til at se de udfordringer, der er indlejret i et hvilket som helst rekrutteringsforløb 
Beskrivelse af undervisningsformer
Faget udfoldes over 11 forelæsninger hvor der gøres brug af plenumdiskussioner, cases, udfoldelse af de studerendes egen praksis, mv.

Det forventes, at den studerende undervejs systematisk får opsamlet erfaring omkring rekruttering fra egen organisatorisk praksis.

Undervisningen understøttes af besøg fra teoretikere og praktikere med viden om rekruttering og af audiovisuelle indslag.
Feedback i undervisningen
Der vil være peer-training I interviewteknik undervejs, hvor den enkelte får feedback fra studiekollegaen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 126 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen (inkl. synopsis-skrivning) 48 timer
Foreløbig litteratur

Grundbøger:

Titel: The psychology of personnel selection (grundbog 1)

Forfatter(e): Tomas Chamorro-Premuzic and Adrian Furnham

Forlag: Cambridge University Press

Årstal: 2010

Udgave: 1

Sider / sider total: Hele bogen, s. 1-234 / 235 sider

 

Titel: Rekruttering – i et narrativt perspektiv (grundbog 2)

Forfatter(e): Jens Henriksen

Forlag: Dansk psykologisk forlag

Årstal: 2013

Udgave: 1.udgave

Sider / sider total: Hele bogen, s. 7-130 / 124 sider

 

Sidst opdateret den 07-02-2018