English   Danish

2018/2019  KAN-CCMVV5561U  Verdens bedste pensionssystem – Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor?

English Title
The world’s best pension system – how, why and what challenges is it facing?

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Henrik Ramlau-Hansen - Institut for Finansiering (FI)
Underviser: Henrik Ramlau-Hansen mfl.
Further information: https:/​/​studentcbs.sharepoint.com/​CEMS/​Pages/​Valgfag-paa-CBS_DK.aspx
Primære fagområder
 • Corporate governance/Corporate governance
 • Finansiering/Finance
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-02-2018

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal demonstrere forståelse for opbygningen og strukturen af det danske pensionssystem set fra et samfundsperspektiv, fra et individuelt/​pensionsopsparers perspektiv og fra et regulatorisk/​tilsynsmæssigt perspektiv. Den studerende skal også udvise klar forståelse for pensionssektorens og pensionsselskabernes rolle i det finansielle system. Den studerende skal desuden demonstrere forståelse for den danske livforsikring og pensionssektors historiske udvikling og udviklingstendenser i en international kontekst.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kurset henvender sig til studerende på Cand.merc. FIR, FSM, FIN, AEF, IB, ASC og Cand.Oecon eller tilsvarende med en vis baggrund i finansiering. Kurset vil kun i meget begrænset omfang indeholde matematiske/statistiske betragtninger, hvorfor det bør appellere til en bred skare af studenter.
Prøve/delprøver
Verdens bedste pensionssystem - Hvordan, hvorfor og hvilke udfordringer står det overfor:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Max. antal sider givet gruppestørrelse:

2 studerende – 10 sider
3 studerende – 15 sider
4 studerende – 20 sider

Bemærk at eksamensopgaven er en gruppeopgave. Hvis du ikke selv kan finde en gruppe, vil kursuskoordinator placere dig i en gruppe.

Studerende, der ønsker at skrive alene, vil kunne gøre dette. For mere information, se de foreliggende cand.merc regler for skriftlige opgaver på my.cbs.dk.
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
15 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Omprøven er baseret på den samme opgave som den ordinære:

* Hvis den studerende ikke møder op til den mundtlige eksamination grundet dokumenteret sygdom, men har afleveret den skriftlige opgave, behøver den studerende ikke at skrive en ny skriftlig opgave til reeksamen.

* Hvis hele gruppen ikke består den mundtlige eksaminationen, skal de aflevere en ny skriftlig opgave til reeksamen.

* Hvis en studerende i en gruppe ikke består eksaminationen, bestemmer kursuskoordinator om personen skal aflevere en ny skriftlig opgave eller om reeksamen skal baseres på sammen skriftlig opgave som ved den ordinære eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset vil indeholde både danske og engelske tekster, undervisningen vil dog primært foregå på dansk.

 

Nedenstående emnekredse er beskrevet på engelsk, da de engelske termer i høj grad vil blive anvendt i undervisningen.

 

 • Insight into the structure of the Danish life and pension system i.e. the three pillars (Public pensionschemes/ATP, Labour market pension schemes and Private pension savings), the role of taxation, and market developments.
 • Understanding the characteristics of the products offered, eg. guaranteed schemes with bonus distribution, life-cycle products and unit-linked schemes. Also risk products, design of pension plans and individual pension schemes vs collective pension schemes are covered.
 • How much should one save towards retirement?
 • Understanding the regulatoryframework:
  • Financial Supervisory Authority (Finanstilsynet) and EIOPA/Solvency II. How do the FSA regulate the pension industry, and what are the contemporary issues facing the industry.
  • The governance structure: Top Management requirements (fit and proper), the four core functions (Compliance, Risk management, Actuary, Internal Audit) in the system of governance, Solvency requirements (SCR). Key risk drivers: market risk, life insurance and expected lifetime, health insurance, operational risk and concentration risk.
  • ORSA - Capital needs and capital planning
  • “Prudent Person” in investments
  • Ethics in investments/CSR (Corporate Social Responsibility)
 • Accounting and financial reporting
  • Accounting rules: valuation, income statement, balance sheet and capital, KPIs (Key figures).
  • Contribution rules (sharing of profit and loss in guaranteed pension schemes)
  • Disclosure of costs (ÅOK/ÅOP)
 • The role of rating agencies, and different types of capital.
 • Current issues
  • The interaction between the public pensions (the “Folkepension”) and private pension savings imply high marginal tax ratesof supplementary savings for some income groups, making pension savings ‘unprofitable’
  • The role of ATP. The design of ATP and the investment strategy of ATP.
  • Challenges for pension savings in the current low interest rate environment
 • A visit to a pension company highlighting contemporary issues.
 • Pension systems in other countries.
Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset vil i stor udstrækning gøre brug af eksterne indlægsholdere fra pensionssektoren. Ved den seneste afholdelse i efteråret 2017 var der bla. indlæg af forskellige under- og vicedirektører fra forskellige pensionsselskaber.
Feedback i undervisningen
Office hours for feedback
Regular short assignments
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Forberedelse 147 timer
Eksamen 26 timer
Foreløbig litteratur

Kurset tager udgangspunkt i forskellig litteratur der beskriver det danske pensionssystem, se eksempelvis ”ATP - Factor Investing the ATP way”; Finans/Invest, 2017,Pensionskommissionen 2015”, ”Finanstilsynet – Pension når garantierne forsvinder”; diskussionsoplæg Finanstilsynet, februar 2017  og ”Finansministeriet – ”Det danske pensionssystem nu og i fremtiden”; Finansministeriet, juni 2017. Herudover vil der til hver forelæsning være slides, der gennemgås i detaljer og typisk lidt litteratur som supplerende læsning. Det supplerende baggrundsmateriale kan bla. bestå af tekster og materiale, der beskriver dansk og international finansiel regulering (f.eks. ”Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser”; retsinformation, 2015), kombineret med cases fra den danske pensionssektor, herunder årsrapporter, rapporter fra Finanstilsynet samt materiale fra Forsikring og Pension.

Sidst opdateret den 07-02-2018