English   Danish

2018/2019  KAN-CFIRO1052U  Porteføljeteori

English Title
Portfolio

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Linda Sandris Larsen - Institut for Finansiering (FI)
Primære fagområder
 • Finansiering/Finance
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-06-2018

Relevante links

Læringsmål
Fagets formål er at give den studerende en systematisk måde at overveje og foretage investeringsbeslutninger. Det kræver både en solid konceptuel forståelse af finansiering og kendskab til de finansielle markeder. Vi vil derfor studere investeringsteorien og også se eksempler på dens praktiske implementering.
Efter at have gennemført kurset skal den studerende være i stand til at:
 • definere, beregne og anvende mål for finansielle aktivers afkast og risiko, herunder beregne middelværdier og varianser for aktivers afkast ud fra oplysninger om afkastets fordeling samt kovarianser og korrelationer mellem aktiverne
 • beregne middelværdier, varianser og kovarianser af porteføljer med og uden brug af matrixregning
 • regne med matricer (herunder transponerede og inverterede matricer) på symbolform
 • estimere middelværdi, varians, kovarians, beta og multi-faktor betaer af afkast ud fra historiske tidsrækker samt forstå og arbejde med alternative risikomål
 • redegøre for begreber, teorier, modeller og metoder til porteføljevalg, herunder karakterisere minimum-varians randen under relevante restriktioner på kortsalg og lånemuligheder. Anvende de udledte teorier og modeller på realistiske problemstillinger.
 • arbejde med mål for risikoaversion, porteføljevalg og andre beslutninger indenfor rammerne af forventet nytteteori
 • arbejde med faktormodeller, herunder redegøre for udledningen af CAPM og APT, angive modellernes restriktioner på forventet afkast redegøre for og sammenligne udvalgte metoder til at teste modellerne samt redegøre for typiske testresultater af CAPM, APT-modellerne og markedsefficiens
 • definere, beregne, arbejde med og forstå begrænsningerne ved performancemål for porteføljer samt dekomponere performance
 • redegøre for typiske resultater omkring investorers adfærd og relaterede handelsstrategier
 • definere, beregne og arbejde med afkastmål for obligationer, samt varighed og konveksitet. Forstå og arbejde med immuniseringsstrategi
 • opstille centrale problemer i Excel, herunder numerisk optimering og lineær regression, samt fortolke resultater optimerings- og regressions-resultater fra Excel
 • redegøre for institutionelle forhold på de finansielle markeder
Prøve/delprøver
Porteføljeteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Ikke-programmerbare, finansielle lommeregnere: HP10bll+ or Texas BA II Plus
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedtemaet for dette fag er sammensætning af optimale porteføljer og portefølje management – herunder dynamisk porteføljevalg - ud fra afkast og risikohensyn. Kurset gennemgår de vigtigste faktormodeller for forventet aktieafkast samt empiriske tests af disse modeller. Endvidere betragtes metoder til performanceevaluering.
 

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen gennemføres som en blanding af forelæsninger og øvelser.
For at øge de studerendes forståelse og refleksion af det gennemgået stof, vil der løbende i forelæsningerne blive stillet summe-opgaver og spørgsmål.
Feedback i undervisningen
De studerende vil få mulighed for at få løbende feedback på opgaver, som de skal have løst hjemmefra til øvelsestimerne.
Studenterarbejdstimer
Deltagelse i undervisning 202 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

Munk: Financial Markets and Investments, undervisningsnoter, nyeste udgave.

Supplerende artikler.

Sidst opdateret den 20-06-2018