English   Danish

2018/2019  KAN-CHRMO1086U  Labour Economics

English Title
Labour Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
 • Mikkel Godt Gregersen - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
 • Human resource management/Human resource management
 • Organisation/Organization
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-08-2018

Relevante links

Læringsmål
 • Den studerende skal forstå og redegøre for de teorier og teoretiske begreber som ligger til grund for fagets analyser og udpegning af relevante design
 • Den studerende skal være i stand til at relatere og diskutere de forskellige teorier og begreber, der anvendes på kurset til hinanden.
 • Den studerende skal være i stand til at bruge teorierne og de teoretiske begreber til at analysere cases og praktiske situationer
 • Den studerende skal på basis af analyserne være i stand til at komme med løsningsorienterede designforslag til de problemstillinger, der diskuteres på faget.
Prøve/delprøver
Labour Economics:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter og Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
 • Oversættelsesordbøger i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende en grundig indsigt i en række personaleøkonomiske problemstillinger tæt knyttet til HR praksisser. Faget analyserer og anviser løsninger på centrale koordinations- og motivationsproblemer i moderne organisationer, der er afgørende for værdiskabelsen. Det drejer sig f.eks. om hvordan man i anvendt økonomisk perspektiv vil 1) udvælge standarder for ansættelse, 2) forstå og løse rekrutteringsproblematikker, 3) designe jobs og organisationsstrukturer, 4) analysere kultur og sociale normer og udpeger deres betydning for værdiskabelse, 5) tilrettelægge kompetenceudvikling og 6) udvikle samarbejdsstrategier.

 

Faget er organiseret omkring udvikling af et sæt kernekompetencer, der vil gøre de studerende i stand til at analyse og anvise løsninger på de centrale HR problemstillinger, der behandles i faget i et organisationsøkonomisk perspektiv. Det betyder at faget i høj grad er orienteret imod design af HR ledelsesopgaver som f.eks. ansættelsespolitikker, jobbeskrivelser, organisationsdesign og medarbejderudviklingsstrategier i organisationer. Faget trækker i denne forbindelse på forskellige grene af labour economics inspireret af transaktionsomkostningsteori, kontraktteori, agent teori og spilteori.

 

Faget er progression til faget performance management i den forstand, at faget udbreder den økonomiske teoris anvendelse til også at omfatte andre centrale opgaver for HR funktionen, og tilføjer nye elementer i den økonomiske teoretisering af området.

Beskrivelse af undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger, studenterpræsentationer og diverse opgaver.
Feedback i undervisningen
De studerende vil modtage feedback på opgaver og casearbejde undervejs.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 160 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 46 timer
Foreløbig litteratur

Faget vil benytte sig af én tekstbog (Lazear, E. P. & Gibbs, M. (2014) Personnel Economics in Practice, Wiley) suppleret med udvalgte kapitler fra andre anerkendte bogudgivelser indenfor feltet samt videnskabelige artikler. Hertil vil en række teaching cases fra Harvard Business School Press blive brugt i undervisningen.

Sidst opdateret den 07-08-2018