English   Danish

2018/2019  MA-MMFUO1080U  Performance Management

English Title
Performance Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Master
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Min. antal deltagere 10
Max. antal deltagere 30
Studienævn
Studienævnet for Master i forretningsudvikling
Kursusansvarlig
  • Ivar Friis - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Organisational behaviour/Organisational behaviour
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-07-2018

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal kunne redegøre for fagets begreber og logikker i faget.
  • Den studerende skal kunne identificere fordele og ulemper ved forskellige tilgange og designvalg ved Performance Management.
  • Den studerende skal være i stand til at identificere en Performance Management problemstilling i en konkret virksomhed, og identificere relevant teori til belyse den pågældende virksomhed.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Alle som er interesserede i at forstå muligheder og udfordringer med Performance Management. Faget appellerer både til dem, som har arbejdet med Performance Management i flere år, og som ønsker at få sat perspektiv på det de gør, men også til dem, som ønsker en introduktion til, hvad Performance Management rummer.
Prøve/delprøver
Performance Management:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Omfang af skriftligt produkt: Max. 10 sider
Opgavetype: Essay
Varighed: Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Lær at forstå både den ”hårde” og den ”bløde” del af Performance Management. I faget benytter vi en tværdisciplinær analyseramme, der inddrager både økonomi, psykologi og sociologi. En analyseramme, som gør dig i stand til at sammentænke og udvikle forskellige dele af en organisations målstyring, evalueringspraksisser og belønningsstrategier.

 

Du lærer, hvad de nye tanker om performance management rummer, og hvordan balancegangene mellem performance og udvikling, det fremadrettede og bagudrettede og det kvantitative og kvalitative bliver afgørende designvalg for værdiskabelsen i den enkelte organisation.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget kombinere en række pædagogiske værktøjer. Udover dialogforelæsninger vil der være cases og indlæg fra de studerende, hvor vi (undervisere og studerende) i fællesskab diskuterer eventuelle løsninger på de studerendes praktiske problemer.
Feedback i undervisningen
Mulighed for feedback i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 105 timer
Undervisning 32 timer
Eksamen 0,5 timer
Sidst opdateret den 05-07-2018