English   Danish

2019/2020  BA-BHAAO1621U  Afsætningsøkonomi

English Title
Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed To semestre
Starttidspunkt Efterår, Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Ricky Wilke - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 05-09-2019

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af faget kunne:
 • Beskrive, klassificere, strukturere og kombinere fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Identificere og udvikle relevante problemer inden for afsætningsøkonomien
 • Definere og analysere konkrete problemer inden for afsætningsøkonomien ved at anvende fagets begreber, teorier, metoder og modeller
 • Vurdere og formidle løsningen af problemer inden afsætningsøkonomien på et praktisk relevant grundlag
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 1
Obligatoriske hjemmeopgaver
Lærergodkendt besvarelse af caseopgave.

Caseopgaven udarbejdes i grupper à 3-5 studerende. Casen fremlægges individuelt. For at kunne indstille sig til eksamenen, skal casefremlæggelsen være godkendt af underviseren. Det er underviseren alene, der vurderer, om casen og fremlæggelsen kan godkendes. Godkendes casefremlæggelsen ikke, skal den studerende udarbejde en 3 siders skriftlig caseopgave, som skal godkendes for, at den studerende kan deltage i den afsluttende prøve i faget Afsætningsøkonomi. Caseopgaven bedømmes alene af underviseren.
Prøve/delprøver
Prøven i faget består af to delprøver:
Afsætningsøkonomi Hjemmeopgave:
Delprøvens vægt40%
PrøveformSkriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøveIndividuel prøve
Omfang af skriftligt produktMax. 15 sider
OpgavetypeOpgavebesvarelse
VarighedSkriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)En eksaminator
EksamensperiodeEfterår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Afsætningsøkonomi Gruppeprojekt:
Delprøvens vægt60%
PrøveformMundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøveIndividuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen3-5
Omfang af skriftligt produktMax. 50 sider
Gruppen består af 3-5 personer. Projekt må være maks. 10 sider per person.
OpgavetypeProjektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform7-trins-skala
Bedømmer(e)Eksaminator og ekstern censor
EksamensperiodeForår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis du er syg ved det mundtlige forsvar, så skal det oprindelige skriftlige produkt genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.

Hvis du er dumpet ved mundligt forsvar, så må det oprindelige skriftlige produkt revideres og skal derefter genafleveres ved den fastsatte afleveringsdato for syge/omprøven.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gruppeprojekt i en specifik virksomheds afsætningsøkonomiske problemstilling. 

 

De første 3-4 minutter tilbydes studenten med at komme med en mundtlig redegørelse for opgaven. Derefter udspørger eksaminator den studerende med udgangspunkt i opgavens problemstillinger. Censor kommer med spørgsmål efter behov.

 

Bedømmelsen baseres på en helheds vurdering af den skriftlige del og den mundtlige præstation.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget Afsætningsøkonomi er firdelt:

For det første er formålet at give den studerende en indgående indføring i og forståelse for, hvorledes udbuds- og efterspørgselssiden agerer og koordineres i et marked. Herunder diskuteres både forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af udbudssiden (f.eks. virksomhedens nuværende strategiske markedsprofil) og forhold, som er relateret til en analyse og beskrivelse af efterspørgselssiden (f.eks. aftagernes præferencer). Målet er at sætte den studerende i stand til på en analytisk og metodisk måde at forholde sig til de problemstillinger, som virksomheden møder på det moderne marked.

For det andet er formålet at træne den studerende i udformningen og anvendelsen af fagets teorier og modeller i praksis. Til brug herfor omfatter faget et antal praktiske virksomhedscases, som indgående diskuteres i faget.
For det tredje er formålet at træne den studerende i selvstændig analyse, forståelse og anvendelse af fagets teorier og modeller. Til brug herfor omfatter faget en individuel 15 siders hjemmeopgave.

For det fjerde er formålet at sætte den studerende i stand til at kunne formulere en samlet marketingplan for en virksomhed eller en markedsorienteret organisation. Formuleringen af en sådan plan indgår i det gruppeprojekt (med individuel eksamen), som udarbejdes i sidste halvdel af faget.

Hvilke kompetencer udvikles i faget?

Faget sigter imod at give den studerende kompetence til at kunne arbejde analytisk og strategisk med en virksomheds eller en organisations afsætningsøkonomiske problemstillinger.

Specifikt sigtes imod, at den studerende sættes i stand til at kunne identificere, analysere og afgrænse en kompleks problemstilling af betydning for virksomhedens markedsindsats. Herunder hører bl.a., at hun/han bliver i stand til at redegøre for virksomhedens informationsbehov i forhold til problemstillingen, at den studerende bliver i stand til at udarbejde detaljerede forslag til mulig opfyldelse af informationsbehovet, samt at han/hun bliver i stand til at anvende informationen på et analytisk grundlag og på denne baggrund udforme begrundede løsningsforslag i tilknytning til problemstillingen. Endelig bliver den studerende i stand til at kunne angive mulige måder, hvorpå det/de udarbejdede løsningsforslag kan implementeres.

Beskrivelse af undervisningsformer
Der anvendes forelæsninger, samt i alt 8 temadage med udgangspunkt i centrale afsætningsøkonomiske problemstillinger. Temadagene består af en gennemgang af artikler samt de studerendes fremlæggelse af cases i klassen. På temadagene fremlægges cases, og lærere giver feed-back til grupper og i plenum.
Feedback i undervisningen
Der vil være mange muligheder for feedback i undervisningsforløbet. Mens der vil være (dog begrænsede pga. antallet af studerende) muligheder for lærer-feedback i forbindelse med storholds-undervisning, så vil der være mange muligheder for feedback på temadagene, både fra lærere og medstuderende. Temadagene er en integreret del af læringsforløbet, hvor der gives feedback af lærer og medstuderende på gruppefremlæggelser.
Der giver individuel feedback (5-10 min.) på den individuelle hjemmeopgave.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og øvelsestimer (inkl. forberedelse) 332 timer
Eksamen (inkl. forberedelse) 80 timer
Foreløbig litteratur

Bøger:

 • Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman and Torben Hansen (2016) Marketing Management, 4. ed. Pearson.

 

Artikler:

 

Temadag 1

 1. Sunil Erevelles, Nobuyuki Fukawa, Linda Swayne (2015) Big data consumer analytics and the transformation of marketing, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 2, pp. 897-904. (Temadag 1)
 2. Mary C. Murphy & Carol S. Dweck (2016) Mindsets shape consumer behavior, Journal of Consumer Psychology, Vol. 26. No. 1, pp. 127-136 (Temadag 1)

Temadag 2

 1. Lingqvist, Oskar, Candace Lun Plotkin and Jennifer Stanley (2015) Do you really understand how your business customers buy? McKinsey Quarterly, No. 1 (February)

pp. 1-11 (Temadag 2)

 1. Narayandas, Das (2005) Building loyalty in business markets, Harvard Business Review, Vol. 83, No. 9 (September) pp. 131-39
 2. Yankelovich D., Meer D. (2006) Rediscovering Market Segmentation, Harward Business Review (feb.) 122-131

Temadag 3

 1. Berman, Barry (2015) How to compete effectively against low-cost competitors, Business Horizons, Vol. 58, No. 1, pp. 87-97
 2. Bertini, Marco and John T. Gourville (2012) Pricing to create shared value, Harvard Business Review, Vol. 90, No. 6 (June), pp. 97-104

Temadag 4

 1. Bonebeau, Eric, Bodick, Neil and Armstrong, Robert W. (2008) A more Rational Approach to New-Product Development, Harward Business Review, Vol. 86, No. 3 (March), pp. 96-102.
 2. Kahn, Kenneth B. (2014) Solving the problem of new product forecasting, Business Horizons, Vol. 57, No. 5, pp. 607-15

 

Temadag 5 (Forår)

 1. Gorry, Anthony G. and Robert A. Westbrook (2011) Can you hear me now? Learning from customer stories, Business Horizons, Vol. 54, No. 6, pp. 575-584
 2. Zhenning Xu, Gary L. Frankwick, Edward Ramirez (2016) Effect of big data analytics and traditional marketing analytics on new product success: A knowledge fusion perspective, Journal of Business Research, Vol. 69, No. 5 (May), pp. 1562-1566.

Temadag 6

 1. Bettencourt, Lance A., Robert F. Lusch and Stephen L. Vargo (2014) A service lens on value creation: Marketing’s role in achieving strategic advantage, California

Temadag 7

 1. Bendapudi, Neeli and Venkat Bendapudi (2005) Creating the living brand, Harvard Business Review, Vol. 83, No. 5 (May), pp. 124-32
 2. Merz M.A., Yi He & Vargo S.L. (2009) The evolving brand logic: a service-dominant logic perspective, Journal of the Academy of Marketing, 37: 328-344

Temadag 8

 1. Kohli, Chiranjeev, Rajneesh Suri and Anuj Kapoor (2015) Will social media kill branding? Business Horizons, Vol. 58, No. 1 (January-February), pp. 35-44

Temadag 9

 1. Kim, W. Chan and Renée Mauborgne (2004) Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review, October, Vol. 82, No. 10, pp. 76-84
 2. Slater, Stanley F., Eric M. Olson and G. Tomas M. Hult (2010), Worried about strategy implementation? Don’t overlook marketing’s role, Business Horizons, 53, No. 5 (September-October), pp. 469-79

 

 

Sidst opdateret den 05-09-2019