English   Danish

2019/2020  BA-BHAAV1020U  ANNULLERET Iværksætterjura

English Title
CANCELED Legal aspects of entrepreneurship

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
 • Troels Michael Lilja - CBS Law
Primære fagområder
 • Entreprenørskab/Entrepreneurship
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Skatteret/Tax law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 10-04-2019

Relevante links

Læringsmål
Den studerende skal kunne anvende den juridiske metode, herunder de selskabsretlige, skatteretlige, markedsføringsretlige, immaterielretlige og arbejdsretlige regler, på en konkret, ukendt og kompliceret problemstilling inden for aftaleret, selskabsret og skatteret eller dele heraf.

Inden for fagets indhold skal den studerende kunne:
 • Identificere de retlige problemstillinger inden for fagets område
 • Vurdere om fakta i en konkret situation er relevante for den relevante problemstilling
 • Analysere de retlige problemstillinger med henvisning til de relevante retskilder og konkludere i form af løsningsforslag
 • Argumentere for den foreslåede løsning på den retlige problemstilling
 • Forklare retlige problemstillinger og løsningsmodeller skriftligt og under anvendelse af juridisk metode
 • Forudsige den retligt korrekte løsning på en problemstilling, som den må forventes at blive afgjort ved en domstol eller lignende
 • Anvende korrekt juridisk sprogbrug
Forudsætninger for at deltage i kurset
Kursisten forudsættes at have kendskab til erhvervsjura på HA-niveau.
Prøve/delprøver
Iværksætterjura:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Såfremt reeksamen afholdes som en mundtlig prøve, sker det som en 20 minutters mundtlig prøve uden forberedelse. Den studerende trækker et spørgsmål ud af et antal på forhånd kendte spørgsmål inden for fagets pensum, hvorefter vedkommende eksaminere i 20 minutter, inklusive votering. Der tages ved eksaminationen udgangspunkt i det trukne spørgsmål, men eksaminanden udprøves også i andre dele af pensum.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

At have den gode idé, det konkurrencedygtige produkt eller den essentielle nyskabende tjenesteydelse er utvivlsomt elementer, der kan være afgørende for at udleve iværksætterdrømmen. Uden juridisk indsigt kan iværksætterdrømmen imidlertid hurtigt udvikle sig til et mareridt for iværksætteren. I faget HA Erhvervsret klædes den studerende på i forhold til bla. det aftale- og det køberetlige. Det er af afgørende betydning, at man som iværksætter er klædt på til at indgå professionelle kontrakter og have en god forståelse for, at der er forskel på kontrakter indgået med andre erhvervsdrivende og med forbrugere, samt at en minimal ændring af ordlyden i en kontrakt kan få afgørende betydning. Dette kan dog ikke stå alene.

 

Det er af stor betydning, at man kan organisere sig hensigtsmæssigt, og at man har en forståelse for, hvilken betydning valget af selskabs- eller organisationsform får for iværksætterne både i relation til hæftelse, skat, kontraktindgåelse og mulighederne for at tiltrække fremmedfinansiering. En iværksættervirksomhed, der ikke opgør eller betaler sine skattemæssige forpligtelser rettidigt, risikerer at blive erklæret konkurs eller tvangsopløst, ligesom iværksætteren, der ofte vil være en del af ledelsen, risikerer at blive straffet eller sanktioneret. Indsigt i grundlæggende skatteret er derfor også en forudsætning for iværksætteren.

 

Det er endvidere af stor betydning, at man er i stand til at sikre sine immaterielle rettigheder og undgå at krænke andres, og at man er i stand til at markedsføre sine produkter over for aftagerne uden at forbryde sig mod de markedsføringsretlige regler. Medmindre man som iværksætter ønsker at starte virksomheden op og klare alle forhold vedrørende driften selv, er det vigtigt, at man kender de regler, der knytter sig til at ansætte og instruere medarbejdere i virksomheden, lige som det er vigtigt at kende de rettigheder og pligter, der følger med det at være arbejdsgiver og arbejdstager.

 

Der er således både en række civilretlige og skatteretlige regler, der er af afgørende betydning for, at man kommer godt i gang med sin iværksættervirksomhed.

 

Det er således formålet med faget at give den studerende viden om personselskabsret, iværksætterselskaber, grundlæggende skatteret, markedsføringsret, immaterielret og arbejdsret, således at den studerende opnår færdigheder i at kunne identificere de grundlæggende retlige problemstillinger inden for disse emneområder. Herved opnår den studerende kompetence til at identificere retlige problemer inden for de enkelte emneområder, således at den studerende vil kunne vurdere, om der i en konkret situation inden for et af fagets områder vil skulle benyttes juridisk bistand.

 

Indhold - centrale områder:

Faget omfatter følgende større emneområder:

 

Selskabsret, herunder:

 • Oversigt over selskabsformer
 • Stiftelse og registrering
 • Interessentskaber
 • Iværksætterselskaber
 • Valg af organisationsform

 

Skatte- og afgiftsret, herunder:

 • Skattesubjektivitet
 • Grundregistrering for skatter og afgifter
 • Grundlæggende personbeskatning
 • Grundlæggende selskabsbeskatning

 

Markedsføringsret

Immaterielret

Arbejds- og ansættelsesret

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Konfrontationstimer er opdelt i øvelseshold og forelæsninger.

Der undervises på dansk.
Feedback i undervisningen
Løbende på opfordring samt i forbindelse med øvelseshold.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 166 timer
Eksamen 4 timer
Yderligere oplysninger

Valgfaget udbydes hvert efterår.

Foreløbig litteratur
 • Iversen m.fl.: Dansk Erhvervsret, DJØF, seneste udgave (uddrag)
 • Lilja: Iværksætterselskaber, Karnov Group, seneste udgave
 • Hansen m.fl.: Erhvervsbeskatning, DJØF, seneste udgave (uddrag)
 • Graff Nielsen m.fl.: Grundlæggende skatteret, Karnov Group, seneste udgave (uddrag)
Sidst opdateret den 10-04-2019