English   Danish

2019/2020  BA-BHAAV1082U  Økonomistyret Marketing & Strategi

English Title
Financial Marketing Management & Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Tredje quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Max. antal deltagere 75
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organisation
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 19-03-2020

Relevante links

Læringsmål
  • Have et omfattende indblik i fagets teorier, modeller og værktøjer og kunne reflektere over disses anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i den givne kontekst
  • Kunne reflektere over og i et betydeligt omfang kunne inddrageog anvende modeller, metoder og værktøjer fra tilstødende fagområder/fagdiscipliner
  • På overbevisende måde kunne sammenholde strategiske markedsmæssige problemstillinger med økonomisk analyse og finansiel vurdering
  • Kunne dokumentere, at de foreslåede internationale strategiforslag er brugbare og realistiske i praksis
  • Kunne udvise gode evner til at vurdere og diskutere metodemæssig validitet, reliabilitet og og virkefelt for generaliseringer af konklusioner på foretagne analyser
Forudsætninger for at deltage i kurset
Der lægges vægt på anvendelse/inddragelse af den akkumulerede kompetence indenfor HA-studiets fagdiscipliner (generel afsætningsøkonomi, organisation, økonomistyring og regnskabsforståelse , finansiering samt problemanalyse og metode) således, at den studerende kan sammenholde en virksomheds strategiske marketingmæssige problemstillinger i forbindelse med dens internationale relationer - ud fra en økonomisk analyse og finansiel vurdering.

Bemærk venligst at faget er forbeholdt HA studerende, der ønsker at skrive deres bachelorprojekt i dette valgfag.
Prøve/delprøver
Økonomistyret Marketing og Strategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget sigter mod at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer indenfor marketingfunktionen som helhed eller centrale dele heraf på internationale markeder samt at kunne gennemføre økonomiske analyser af virksomhedens muligheder og mål således, at den studerende kan udarbejde en realistisk global strategi.

For at kunne fastlægge en realistisk marketingstrategi er det nødvendigt at forstå og at inddrage virksomhedens finansielle situation. I den finansielle analyse fokuseres bl.a. på forståelse af selskabsstrukturen, regnskabsanalyser med fokus på, hvor i verden og på hvilke produkter, virksomheden tjener deres penge, risikoanalyser m.m. som beslutningsgrundlag for valg af dens fremtidige strategi.

Der indgår bl.a. følgende temaområder:

- Strategi og ledelse i markedsføringen

- Strategisk usikkerhed og scenario analyse

- Ressource/kapabilitetsbaseret strategi og situationsbaseret strategi

- Skabelse af vedvarende konkurrencemæssige fordele

- Indtrængningsstrategier på udvalgte internationale aftagermarkeder

- Opstilling af strategiske handlingsalternativer for en given virksomhed

under finansielle begrænsninger

- Økonomiske konsekvensanalyser af de opstillede alternativer

- Reversibilitet og usikkerhed

Beskrivelse af undervisningsformer
Oversigtsforelæsninger i dialogform samt casegennemgange med henblik på forståelse, indlæring og anvendelse af teorier/modeller og begreber.
Vekselvirkningen mellem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske anvendelser vil således være en bærende pædagogisk dimension i læreprocessen.
Feedback i undervisningen
Der gives såvel kollektiv feedback i undervisningsforløbet & omkring case øvelser samt mulighed for individuel feedback ved indsendte case besvarelser.

Studenterarbejdstimer
Forberedelse 120 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 50 timer
Yderligere oplysninger

Der kan skrives bachelorprojekt i faget

Foreløbig litteratur

Aaker, David A. & Damien McLoughlin:

Strategic Market Management. Global Perspectives. John Wiley & Sons, New York (1.edition 2010)

ISBN: 978-0-47068975-2

 

Cumberland, Flemming & Wanding Dahl, Christian: Indtrængningsproblematikken  i et globalt perspektiv.

Samfundslitteratur, 2017. ISBN: 978-87-593-3066-1

 

Cumberland, Flemming & Wanding Dahl, Christian: Internationale virksomhedscases.

Samfundslitteratur, 2017. ISBN: 978-87-593-3065-4           

Udvalgte cases heri vil indgå i undervisningsforløbet og betragtes derfor som obligatorisk pensum - de resterende vil være til selvstudie og eksamensforberedelse.

 

I forbindelse med informationssøgninger omkring de enkelte cases henledes opmærksomheden på flg. link:

http:/​/​libguides.cbs.dk/​international_markedsindformation

Kilder til dansk og international markedsinformation, opdateres og udvikles løbende og ligger frit tilgængelig på Internettet.

 

Higgins, Robert C., Koski, Jennifer L. & Todd Mitton: Analysis for Financial Management.

Twelfth Edition, International Student Edition, 2019

McGraw-Hill. ISBN 978-1-260-09191-5

 

 

 

Sidst opdateret den 19-03-2020