English   Danish

2019/2020  BA-BHAAV1901U  Public affairs, government relations & lobbying

English Title
Public affairs, Government Relations & Lobbying

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
  • Lars Abel - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
  • Strategi/Strategy
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 04-07-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl opfylde følgende læringsmål: Efter gennemførsel af kursus i "Public affairs, government relations og lobbying" skal den studerende kunne:
  • demonstrere indsigt i og forståelse for de værktøjer og handlemuligheder virksomhederne har til rådighed for at få indsigt i og opnå indflydelse på den nationale og europæiske lovgivningsproces samt reflektere over, hvorledes dette kan implementeres i praksis i virksomhedernes organisation og strategi
  • demonstrere indsigt i og reflektere over fordele og ulemper ved de forskellige typer af interessevaretagelse som enkeltvirksomhed eller som del af større nationale eller internationale interesseorganisationer og netværk.
  • reflektere over og sammenfatte betydningen af og de mulige politiske dilemmaer i forbindelse med public affairs / lobbying i den demokratiske proces
Prøve/delprøver
Public Affairs, Government Relations and Lobbying:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med udgangspunkt i en business-tilgang fokuseres der på, hvordan virksomhederne kan følge med i og søge indflydelse på udviklingen af den nationale og europæiske lovgivningsproces gennem public affairs, government relations og lobbying (primært nationalt og i Bruxelles).

 

Undervisningen foregår på baggrund af den aktuelle udvikling i det globale, internationale samfund og det europæiske samarbejde.

 

Begreberne public affairs, government relations og lobbying drøftes både ud fra en teoretisk og praktisk tilgang, ligesom begrebet CSR – Corporate Social Responsibility inddrages som et element i kurset..

 

Der tages udgangspunkt i danske virksomheders muligheder og interesser.

 

Kurset vil i vidt omfang benytte aktuelle cases og konkrete virksomhedsudfordringer til at belyse virksomhedernes handlemuligheder og problemstillinger.

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger, opgaver og studenterpræsentationer, dialog og case-diskussioner.
Feedback i undervisningen
Direkte feedback i forbindelse med præsentationer og opgavedrøftelser.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Eksamensforberedelse 8 timer
Eksamen 4 timer
Forberedelse 158 timer
Foreløbig litteratur

Der fokuseres især på den helt aktuelle udvikling i det internationale samfund, EU og de europæiske lande, som konstant påvirker virksomhedernes erhvervsklima. Litteratur og kildesøgning opdateres kontinuerligt for at kunne reflektere den dynamiske daglige udvikling i Danmark, i Europa og globalt.

 

Grundlæggende litteratur:

 

Mads Christian Ebbesen: Public Affairs - Lobbyisme i praksis (2007). Informations Forlag.

Gert Tinggaard Svendsen: Lobbyisme i EU (2008). Samfundslitteratur

Maja Kluger Dionigi: Lobbying in the European Parliament - The Battle for Influence (2017). Palgrave Macmillan

Sidst opdateret den 04-07-2019