English   Danish

2019/2020  BA-BIMKO1019U  Kvantitativ metode

English Title
Quantitative Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Christine Lenstrup - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Statistik og kvantitative metoder/Statistics and quantitative methods
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 07-05-2019

Relevante links

Læringsmål
 • designe og udføre en velgennemtænkt kvantitativ undersøgelse der belyser et fagrelevant problem
 • demonstrere viden om forskellige kvantitative dataindsamlingsmetoder og vurdere deres fordele og ulemper i forhold til specifikke problemstillinger
 • bruge beskrivende statistik og grafiske metoder til at præsentere og forstå kvantitative data
 • formulere hypoteser og teste disse ved hjælp af udvalgte statistiske tests
 • fortolke analyser of kvantitative data og kommunikere fortolkninger og konklusioner effektivt
 • forholde sig kritisk til undersøgelsesdesign og analysemetoder, herunder f.eks. formulering af spørgsmål og hypoteser, stikprøveudtrækning, valg af test og relevante forudsætninger for tests
Prøve/delprøver
Kvantitativ metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er at gøre de studerende i stand til at arbejde kompetent med relevante kvantitative metoder både i projekter og opgaver i løbet af deres uddannelse og i deres fremtidige erhvervskarriere. Kurset fokuserer på anvendelse af kvantitative metoder i forhold til faktiske problemstillinger og data og lægger stor vægt på fortolkning og anvendelse af analyser og resultater. Udover selv at analysere data lærer de studerende at forholde sig kritisk til andres brug af kvantative metoder og statistiske analyser.

 

Kurset dækker følgende emner:

 • grundlæggende skabeloner for undersøgelsesdesign, som går igen i løbet af hele kurset og danner grundlag for de øvrige komponenter. 
 • deskriptiv og inferentiel statistik (tests) og hvad disse kan bruges til. 
 • kategoriske og numeriske variable og deres betydning for valg af deskriptiv og inferentiel statistik
 • dataindsamlingsmetoder; kurset fokuserer på spørgeskemaer, men dækker også andre metoder, herunder eksperimenter
 • introduktion af statistisk software
 • de vigtigste sandsynlighedsfordelinger, som basis for forståelse af statistiske tests
 • formulering af undersøgelsesspørgsmål og statistiske hypoteser
 • statistiske tests; der er fokus på  god forståelse af simple tests, men kurset dækker også udvalgte multivariate metoder.  

 

Kurset er bygget op omkring ugentlige forelæsninger der dækker det mere teoretiske, med tilhørende øvelsestimer hvor teorien bringes i anvendelse. Derudover vil der være vejledning af eksamensgruppernes projektrapporter.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelsestimer, vejledning i forbindelse med eksamensopgave.
Feedback i undervisningen
Feedback gives i de ugentlige øvelsestimer hvor der arbejdes med analyseopgaver, samt i vejledning op til eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 156 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 50 timer
Sidst opdateret den 07-05-2019