English   Danish

2019/2020  BA-BIMKO1020U  Multimodal kommunikation

English Title
Multimodal Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for BA i Interkulturel Markedskommunikation
Kursusansvarlig
 • Viktor Smith - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • Innovation/Innovation
 • Kommunikation/Communication
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 01-04-2020

Relevante links

Læringsmål
 • Demonstrere kendskab til og forståelse for centrale teorier, modeller og metoder i relation til multimodale kommunikationsprocesser og -produkter, der indgår i interkulturel markedskommunikation, herunder samspillet mellem teori, empiri og praksis
 • Kunne identificere, analysere og i håndtere multimodale kommunikationsprocesser og –produkter, herunder planlægge, tilrettelægge og evaluere målrettet kommunikationsarbejde hos virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder, der involverer en kombination af flere modaliteter: tekst – typografi – farve – symboler – illustrationer – m.v.
 • Demonstrere indsigt i sammenhængen mellem den kreative proces og de praktiske og organisatoriske rammer for den multimodale løsning, herunder kende til de udfordringer en given løsning vil møde på diverse medier og platforme, såsom print, web, tablet og in-store
 • Kunne foretage forundersøgelser af en kommunikationssituationen i relation til afsender, budskab og modtager som grundlag for valg af multimodal løsning, herunder i interkulturelt perspektiv
 • I den skriftlige fremstilling: Demonstrere metode- og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder at kunne formulere sig klart og præcist med anvendelse af relevante videnskabelig terminologi, at angive kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen og kunne diskutere de forskellige begreber inden for multimodal kommunikationsplanlægning i forbindelse med den udvalgte eksamenscase
Prøve/delprøver
Multimodal kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 15 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis den studerende ikke er i en gruppe, skriver denne en individuel rapport på max. 7 sider.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Analyse af selvvalgt case godkendt af underviseren, som tager afsæt i et eller flere kommunikationsprodukter, der indgår i en fælles kommunikativ sammenhæng.

De studerende vælger en case, som involverer et eller flere multimodale kommunikationsprodukter. Der skal foretages en analyse af den foreliggende kommunikationssituation og af de valgte kommunikationsprodukter med fokus på disses stærke og svage sider samt muligheder for optimering. Casen skal godkendes af holdunderviseren.
 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Stort set al markeds- og forbrugerkommunikation bygger på en ”cocktail” af ord, tekst, typografi tal, symboler, farver, former, film osv., som afkodes af modtagere med forskellige demografiske, vidensmæssige og ofte også kulturelle forudsætninger i skarp konkurrence med andre, lige så multimodale kommunikationsprodukter. Kurset giver deltagerne en integreret forståelse af hele den palet af informationsbærende elementer (modaliteter), som markedskommunikatoren har til rådighed i sin håndtering af denne proces, og de platforme, de præsenteres på. Teori forenes med praksis i konkret case-arbejde.
 

Kurset giver et teoretisk og praktisk grundlag for at forstå de forskellige kommunikative modaliteters muligheder og begrænsninger som led i planlægning og evaluering af forbrugerkommunikation og anden målrettet (strategisk) kommunikation,og deres indbyrdes samspil, når de afkodes af modtageren. Som en del af kurset skal de studerende selv gennemføre en empirisk baseret undersøgelse og analyse af konkrete kampagner og kommunikationsprodukter. Dette arbejde indgår som optakt til af den eksamenscase, de studerende skal udforme i forbindelse med kurset.
 

Følgende emner berøres i kurset:

Teori/metode:

 • Hvad er kommunikation og kommunikative tegn?

 • Hvad kan (man med) ord: What’s in a name? - innovativ ord- og begrebsdannelse

 • Sproglige udsagn, og det, vi gætter os til: halo-effekter, relevans- og dissonansteori mm

 • Visuelt sprog: Følelsesmæssig appel, referentiel præcision og propositionel indeterminitet

 • Visuel framing af sprogligt indhold, og omvendt

 • Image vs. Idea: Begreber er ikke kun rationel viden men sensoriske førstehåndsoplevelser lagret dybt i hukommelsen – hvordan trigges de?

 • Den aktive afkodning: Hvad ser vi på – og hvad forstår vi så? Herunder eyetracking som testredskab

 • Er sprog forskellige og billeder universelle? Eller kan det være stik modsat?

   

Praksis:

 • Produktemballager, hjemmesider, kampagnevideoer, potsers, indlægssedler …

 • Branding: Joyce og Juliet-princippet

 • Produktudvikling: Produktoplevelse el. kommunikation –hvor går grænsen`?

 • Brugerdrevet innovation i praksis

Lokalisering versus globalisering af forbrugerkontakt via multimodale cocktails

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset består af en kombination af fællesforelæsninger og holdundervisning. Holdundervisningen er baseret på de studerendes aktive deltagelse og har fokus på diskussioner i klassen, baseret på oplæg fra studerende, samt opgavegennemgang. For at sætte kurset ind i en realistisk og praktisk sammenhæng vil en del af holdøvelserne være bygget op om øvelser, som relaterer sig til den senere udformning af eksamenscasen.
Feedback i undervisningen
Der gives løbende feedback til de studerende både i forbindelse med opgavegennemgang og de enkelte gruppers arbejde med selvvalgt case som led i diskussioner i klassen.
Studenterarbejdstimer
Undervisningsrelaterede aktiviteter 134 timer
Eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 72 timer
Foreløbig litteratur
 • Aitchison, J. (2012) Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon 4th Edition. Oxford: Blackwell.
 • Jewitt, C., Bezemer, J., & O’Halloran, K. L. (2016). Introducing Multimodality. London & New York: Routledge.
 • Messareis, P. (1996). Visual Persuasion : The Role of Images in Advertising.  Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Riezebos, R. (2003). Brand Management.A. Theoretical and Practical. Approach. Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2003.
 • Varey, R. (2002). Marketing Communication: A Critical Introduction. London & New York: Routledge.
 • Smith, K. (2005). Handbook ofVisual Communication: Theory, Methods, and Media. Mahwah, NJ: Erlbaum.
   

Hertil kommer et supplerende videnskabelige artikler, der downloades via biblioteket fra respektive journals, samt casemnateriale m.v., der bliver offentlig gjort på Learn

Sidst opdateret den 01-04-2020