English   Danish

2019/2020  BA-BINTO1053U  Virksomhedens Økonomiske Styring (4): Virksomhedens interne økonomiske organisering

English Title
Business Economics (4): The company's internal economic organization

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og informationsteknologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Tamas Vamosi - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi (PEØ)
Primære fagområder
  • Driftsøkonomi/Managerial economics
  • Organisation/Organisation
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 13-04-2021

Relevante links

Læringsmål
  • Kunne beskrive og anvende de i faget præsenterede organisations-økonomiske teorier og modeller.
  • Kunne diskutere de i faget præsenterede teorier og modeller, deres muligheder og begrænsninger samt argumentere for på hvilken måde og i hvilket omfang disse teorier og modeller trækker på erhvervsøkonomisk teori.
  • Kunne applicere de i faget præsenterede modeller og teorier på specifikke problemstillinger.
  • Kunne argumentere for valg af specifikke teorier m.h.p. handlingsanvisende konklusioner.
  • Kunne diskutere og perspektivere over konsekvenserne ved anvendelse af alternative teorier på givne problemstillinger.
Forudsætninger for at deltage i kurset
Virksomhedens Økonomiske styring VØS (1, 2 & 3) eller tilsvarende.
Prøve/delprøver
Virksomhedens økonomiske styring (4): Virksomhedens interne økonomiske organisering:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Den studerende har 2 timer til at udarbejde opgaven.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Sommer 2021:

For sommer 2021 omlægges prøven til en 20 minuters mundtlig eksamen uden forberedelse.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med Virksomhedens Økonomiske Styring (4) er, at de studerende erhverver sig viden om, hvorledes virksomheder internt organisationsøkonomisk kan skrues sammen og struktureres så effektivt som muligt. Gennem HA-IT studiet er de studerende bl.a. blevet præsenteret for den klassiske Erhvervsøkonomi (produktionsfunktioner, omkostninger, markeder, optimering m.m.), som på HA-IT-studiet benævnes Virksomhedens Økonomiske Styring (1)/VØS (1), for Virksomhedens Økonomiske Styring (2) (Regnskabsvæsen) og for Virksomhedens Økonomiske Styring (3) (Finansiering). Virksomhedens Økonomiske Styring (4) – den interne økonomiske organisering opbygger en fælles referenceramme for Erhvervsøkonomi og Økonomistyring vha. økonomisk teori, og danner således det teoretiske fundament for økonomistyringsundervisningen på HA-IT-studiets 5. semester - Virksomhedens Økonomiske Styring (5); den beslutnings- og – styringsorienterede økonomistyring.    

 

Faget tager udgangspunkt i det på HA-IT 1. semester præsenterede erhvervsøkonomiske teoriapparat, hvorefter der suppleres med transaktionsomkostnings- samt principal-/agentteori. Der trækkes i særdeleshed på antagelserne om at individer er egennytte-handlende, og på at viden i virksomheder oftest er asymmetrisk fordelt. Med disse to antagelser opbygges en referenceramme, hvis formål det er dels at analysere økonomiske, organisatoriske problemstillinger, men væsentligere at udstikke retningslinjer for hvordan man indretter virksomhedens ‘økonomiske, organisatoriske arkitektur’ effektivt. Man kan sige, at faget trækker markedslogikken ind i virksomheden (’Bringing the Market Inside the Firm’, Baker et. al., 2002). Der er med andre ord tale om økonomisk adfærds- og organisationsteori.
 
Fagets referenceramme – ofte teoretisk benævnt Organizational Economics – kredser omkring tre centrale problemstillinger;
 
1.      Hvordan beslutningsrettigheder i virksomheder kan organiseres og tildeles,
2.      Hvordan man kan måle og evaluere individers og organisatoriske enheders præstationer, samt
3.      Hvordan incitamentstrukturer og belønningssystemer kan konstrueres hensigtsmæssigt i forbindelse med (2), så virksomhedens værdi maksimeres.
 
Den teoretiske referenceramme er således i vid udstrækning bygget op omkring at kunne analysere organisatoriske problemer i praksis v.h.a. økonomisk teori. Faget er ‘økonomisk af natur’ forstået på den måde, at idéerne om organisatorisk effektivitet og nyttemaksimering er centrale. Men faget perspektiveres med jævne mellemrum i undervisningsforløbet op imod bl.a. sociologisk og institutionel organisationsteori.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring forelæsninger, der vil blive gennemført som lærerstyret dialog afstedkommende automatisk, mundtlig feedback til de studerendegennem de opståede diskussioner. Det forventes, at de studerende deltager særdeles aktivt. Forelæsningerne vil dække de væsentligste emner i pensum og blive understøttet af et antal cases, for at illustrere samt perspektivere teorien.

Som supplement til forelæsningerne lægges der op til løsningen af et betragteligt antal øvelsesopgaver/​cases. Formålet med øvelserne er at diskutere samt anvende pensum - bl.a. gennem konkret modelarbejde, ligesom denne øvelsesform afstedkommer en løbende dialog og mundtlig feedback. De studerende vil herigennem blive trænet i at analysere konkrete beslutningssituationer og opbygge analysetilgange og samtidig vurdere teoriers forudsætninger og anvendelighed. Øvelserne - beregninger samt analyser - indgår centralt til eksamen.

Øvelsestimerne foregår på den måde, at de stillede opgaver/cases gennemgås af de studerende i grupper. Ved gennemgangen af de stillede opgaver/cases er også en eller flere opponentgruppe(r) blevet udpeget. Dennes/disses primære opgave er at kommentere præsentationsgruppens løsninger samt opstille alternative løsningsmuligheder. Resten af holdet fungerer som diskussionspartnere. Øvelseslærerens opgave er at sikre øvelsernes faglige dybde og bredde samt at bringe eventuelle supplerende/nye aspekter i spil.

Undervisningen foregår med Blended Learning som komplementerende pædagogisk ramme. Dette betyder, at en del af læringsprocessen vil foregå i tiden mellem klasseundervisningerne ’on-line’. Helt konkret vil der blive stillet krav til, at den studerende - udover at læse pensum - også skal se videosessioner og besvare quizzer som forberedelse/afslutning til en lektion.
Feedback i undervisningen
De studerende får en omfattende, individuel, mundtlig feedback løbende i undervisningsforløbet af forelæseren såvel under forelæsningerne - der foregår udtalt dialogbaseret - som under øvelsestimerne. Ligeså vil quizzerne, som de studerende kan tage online, give en god løbende feedback til de studerende omkring deres faglige ståsted.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger (15 * 2) 30 timer
Forberedelse til forelæsninger; pensum, videoer, quizzer 74 timer
Øvelser i 1 hold (8 * 2) 16 timer
Forberedelse til øvelser 40 timer
Eksamensforberedelse og eksamen 46 timer
Total: 206 timer
Foreløbig litteratur

 

Brickley, Smith & Zimmerman: Managerial Economics and Organizational Architecture, 6th. ed., 2016, McGraw Hill, ca. 700 sider.

 

De studerende skal købe Brickley et. al-bogen.

Sidst opdateret den 13-04-2021