English   Danish

2019/2020  BA-BJURO1345U  EU-ret

English Title
EU Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Første quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
  • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
  • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-06-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt, samt deres opbygning og funktion
  • Redegøre for EU-Domstolens arbejdsmetoder, praksis og fortolkningsprincipper
  • Identificere relevante EU-retlige problemer og EU-retlige argumenter ud fra et komplekst materiale
  • Placere konkrete problemstillinger i en EU-retlig sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse
Prøve/delprøver
EU-ret:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 3 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give de studerende kendskab til grundlæggende EU-ret, herunder EU’s institutioner, retskilder, grundlæggende rettigheder, samspil med national ret og EU-markedsret. Dette sker ved at kombinere traditionel undervisning med domslæsning.

Beskrivelse af undervisningsformer
Det forventes at de studerendes har læst pensum og herunder domme før hver forelæsning. Der forelæses over dagens emne i plenum, og der arbejdes med cases og domme. Det forventes, at de studerende deltager aktivt i diskussionerne for at feedback mekanismernes hensigt optimeres.
På law lab skal de studerende aktivt deltage i lab orienterede forløb sammen med en cmj studerende. Lab law er udelukkende feed back fokuseret. De studerende har selv ansvar for at feed back fungerer via deres eget engagement i såvel undervisning som på law lab.
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels på den mundtlige deltagelse i undervisningen. De studerende forventes at have læst dagens pensum. Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme og opgaver, der inddrages i undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum. De studerende får feedback på law labs, hvor de får feedback på forståelsen og anvendelsen af pensum. De studerende skal have læst dagens pensum, for at få udbytte af feedback på law labs. De studerende tilbydes skriftlig aflevering og feedback gives på law lab af instruktør.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 33 timer
Law labs 15 timer
Forberedelse 130 timer
Eksamensforberedelse 28 timer
Foreløbig litteratur

Se lektionsplanen på Canvas for yderligere information.

Ruth Nielsen; Ulla B. Neergaard /  EU ret
7. red., Karnov Group 2016.

 

+ et udvalg af domme.

Sidst opdateret den 20-06-2019