English   Danish

2019/2020  BA-BJURO1741U  Retlig regulering af kreditter og sikkerheder

English Title
The Law of Credit and Security

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk udbudt som valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et quarter
Starttidspunkt Fjerde quarter
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura, BSc
Kursusansvarlig
 • Søren Sandfeld Jakobsen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-04-2020

Relevante links

Læringsmål
Faget skal give de studerene mulighed for at indhente viden om begreber og regler inden for retsområderne kreditret, tingsret, kreditsikring og civil tvangsfuldbyrdelse.
 • Redegøre for de i fagets pensum beskrevne regelsæt samt deres opbygning og funktion.
 • Identificere, analysere og vurdere konkrete retsforhold i lyset af de relevante retsregler på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse.
 • Identificere og redegøre for forskellige fordringstyper som viser indsigt i og forståelse for fordringsbegrebet.
 • Identificere og redegøre for grundlæggende begreber og regler inden for retsområdet insolvens og kreditorforfølgning, herunder forskellen på individuel tvangsfuldbyrdelse, rekonstruktion og konkurs.
 • Identificere og redegøre for forskellige former for sikkerhedsstillelse, deres regulering og anvendelsen af debitorsikring i praksis.
 • Identificere og redegøre for tingsretlige begreber, problemstillinger og regler.
Prøve/delprøver
Retlig regulering af kreditter og sikkerheder:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Du må skrive så mange sider du kan på de 3 timer prøven varer.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Som udgangspunkt er syge-/omprøven også skriftlig på samme betingelser som den ordinære prøve. Hvis antallet af tilmeldte studerende til denne prøve muliggør en mundtlig omprøve, vil dette alternativ blive overvejet.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kredit- og sikkerhedsret bygger forudsætningsvis på den undervisning der er givet i de aftaleretlige og formueretlige discipliner på 1. år. I faget fokuseres der på følgende fire hovedområder:

 

1. Fordringsret og kreditret: Hvad er en fordring? Hvordan kan en fordring være en del af ens formue? Hvordan foregår køb of salg af fordringer? Hvad indebærer det, at man giver kredit?

Centrale momenter:

 • Fordringen som formuegode
 • Gældsbreve og andre kreditretlige dokumenter
 • Kreditaftaler, inkl. sondringer mellem erhvervs- hhv. private forhold
 • Factoring

 

 

2. Nødlidende kreditforhold: Hvad sker der, hvis en part ikke overholder sit løfte/indfrier sin forpligtelse? Hvad indebærer kreditorforfølgning? Hvilke formuegoder kan nås ved kreditorforfølgning?

Centrale momenter:

 • Sondringen mellem individualforfølgning og universalforfølgning, med fokus på udlæg, gældssanering, rekonstruktion og konkurs.
 • Trangsbeneficiet og andre formueretlige retter ved udlæg og konkurs.

 

 

3. Tingsret: Aspekter vedrørende ejendomsret og andre rettigheder inden for formuerettens område. Hvornår er retten til almindelig råden over ting fuldstændig, og hvornår er den begrænset? Tredjemandskonflikter – hvad sker der, når flere personer har ret til en og samme formuegode?

Centrale momenter:

 • Vindikation og ekstinktion
 • Sikringsakter
 • Erhververens beskyttelse mod overdragerens kreditorer
 • Overdragerens beskyttelse mod erhververens kreditorer
 • Dobbeltdisposition
 • Hjemmelskonflikt

 

4. Sikkerhedsret: Hvilke risici er kredit forbundet med? Hvilke forskellige sikkerhedsformer kan man benytte minimere disse risici? Hvilken sikkerhedsform er mest formålstjenlig i forskellige relationer?

Centrale momenter:

 • Detentionsret og retentionsret
 • Tinglig sikkerhed
 • Tinglysning
 • Kaution og støtteerklæringer
 • Pant, virksomhedspant og fordringspant
 • Byggelån og byggelånstransporter
 • Modregning
Beskrivelse af undervisningsformer
1. Forelæsninger. Klassiske forelæsninger på bestemte temaer. Læseplanen angiver læringsmålet for enhver forelæsning. Dette mål opnås ved, at den studerende forbereder indlæringen ved forelæsningen ved at studere det pensum og ev. opgaver, der også fremgår av læseplanen.

2. Interaktive workshops. Til hvert tilfælde har den studerende fået opgaver og/eller cases, der skal være forberedt før workshoppen.

3. Afleveringsopgaver. Til hver opgave skal den studerende selv forberede og udarbejde et løsningsforslag. Dette skal afleveres til en af underviserne, der efterfølgende vil læse og kommentere forslaget. Opgaverne vil efterfølgende blive gennemgået og diskuteret i forbindelse med den efterfølgende workshop.
Feedback i undervisningen
Feedback gives dels i forbindelse med kommentarer til afleveringsopgaver, dels i forbindelse med de interaktive workshops.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 54 timer
Workshops 26 timer
Afleveringsopgaver 15 timer
Forberedelse 89 timer
Eksamensforberedelse 25 timer
Foreløbig litteratur

Forfatter

Titel

Antal sider

Lennart Lynge Andersen, Henrik Gam og Henrik Juul

Introduktion til Kreditretten – og nogle udvalgte emner, 3. udg. (INTRO)

100

Lennart Lynge Andersen

Erik Werlauff

Kreditretten, 6. udg. (KREDIT)

425

Peter Mortensen

Indledning til Tingsretten, 2. udg. (TING)

325

Henrik Juul og Frederik Meding

Kreditret Dokumenter & Opgaver, 3. ud­g.

 --

Antal sider i alt

 

900

 
Sidst opdateret den 20-04-2020