English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO1037U  Fagets videnskabsteori og metode

English Title
The Epistemologies of the Social Sciences

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Dorte Madsen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Filosofi og etik/Philosophy and ethics
  • Kommunikation/Communication
  • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 28-06-2019

Relevante links

Læringsmål
  • vise overblik over udvalgte videnskabsteorier og kunne forklare analytiske og metodiske konsekvenser af forskellige videnskabsteoretiske valg
  • kunne anvende forskellige videnskabsteoretiske tilgange på en konkret problemstilling inden for erhvervsøkonomi og kommunikation
  • kunne forklare, hvordan de respektive fagligheder spiller sammen og vurdere, hvordan den tværfaglige kombination af perspektiver bidrager til belysning af den valgte problemstilling
Prøve/delprøver
Fagets videnskabsteori og metode:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 5 sider
Studerende, som skriver alene, skriver max. 3 normalsider
Opgavetype Synopsis
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Studerende, der ikke har deltaget i udarbejdelse af synopsis på grund af sygdom, skal uploade en synopsis forud for den mundtlige syge-/omprøve. For studerende, der har deltaget i udarbejdelse af synopsen, men som ikke deltager ved den mundtlige eksamen, er syge-/omprøven en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis, som skal uploades igen indenfor den givne deadline for syge-/omprøven.

Studerende der ikke består den ordinære eksamen skal uploade en ny synopsis forud for den mundtlige prøve.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Studiesekretariatet fastsætter afleveringsfrist for synopsen, men arbejdet kan påbegyndes når som helst inden for denne dato.

 

Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen. Der gives kort gruppevis feedback på synopsen, når alle gruppemedlemmer har gennemført den mundtlige individuelle eksamen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

I dette fag skal den studerende lære at analysere, hvordan forskellige videnskabsteorier og metoder former vores viden om verden og dermed sætter bestemte rammer for kommunikation i bredere forstand såvel som for opgaveskrivning mere specifikt. 


Udarbejdelsen af et godt undersøgelsesdesign for empirisk funderede opgaver forudsætter forståelse af de videnskabsteoretiske antagelser, som elementerne i et undersøgelsesdesign bygger på. Faget skal derfor sætte de studerende i stand til at reflektere over, hvordan forskellige teorier lægger op til forskellige typer af spørgsmål, herunder teoriers forståelses- og forklaringspotentiale, kommensurabilitet og konsekvenser for metodevalg. Helt konkret sigter faget mod at skabe forståelse af sammenhænge mellem videnskabsteoretiske antagelser og anvendelse af disse i undersøgelsesdesign for praksis-orienterede opgaver i krydsfeltet mellem kommunikations- og organisationsstudier, inklusiv en god problemformulering, teorivalg, metodevalg, datagenerering og analyse. Cases og eksempler fra erhvervsøkonomi og kommunikation inddrages med henblik på undersøgelse af, hvordan disse fag bruger forskellige videnskabsteoretiske positioner, tolker data og anvender viden.  

Beskrivelse af undervisningsformer
Faget bygger på forelæsninger, øvelsestimer og en seminardag. Faget strækker sig over et semester og indeholder tolv forelæsninger á to lektioner, fire øvelsesgange á to lektioner og én seminardag á 4 timer i forlængelse af en forelæsning. Forelæsningerne introducerer udvalgte teoretiske perspektiver inden for samfundsvidenskaberne. De fire øvelsesgange giver de studerende mulighed for at arbejde med operationalisering og anvendelse af teori ift kvalitative og kvantitative opgaver på baggrund af konkrete, selvvalgte cases. På seminardag i slutningen af undervisningsforløbet arbejder de studerende med deres synopser under vejledning. Derudover har de studerende mulighed for en kort konsultation forud for aflevering af synops. (max 30 min. for gruppe på 4 stud.)

Der vil i undervisningen blive lagt vægt på konkret at demonstrere den vinkel på en konkret case, som et videnskabsteoretisk perspektiv kan præstere, og at diskutere hvilke metodiske konsekvenser forskellige valg har, og hvordan de forskellige fags perspektiver bidrager til belysning af den valgte problemstilling.
Feedback i undervisningen
Faget bygger som nævnt ovenfor på forelæsninger, øvelsestimer og en seminardag, hvor grupperne arbejder med deres synops. Disse aktiviteter giver de studerende mulighed for at arbejde med anvendelse af teori på baggrund af konkrete cases og de studerende får løbende feedback på deres overvejelser, diskussioner og arbejdet med synops. Desuden får hver gruppe en kort og samlet feedback på deres arbejde i umiddelbar forlængelse af den individuelle mdt. eksamen.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 24 timer
Øvelsestimer 12 timer
Forberedelse og eksamen 170 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur


SKAL KØBES:
Ingemann, J.H. (2013) Videnskabsteori for Økonomi, Politik og Forvaltning. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
 
KOMPENDIUM
 

Sidst opdateret den 28-06-2019