English   Danish

2019/2020  BA-BKOMO1106U  Almen kommunikation

English Title
Communication Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation, BSc
Kursusansvarlig
  • Anne Vestergaard - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 20-12-2019

Relevante links

Læringsmål
  • Den studerende skal være i stand til at demonstrere en indsigt i og forståelse for de grundlæggende teorier og modeller inden for kommunikationsfeltet
  • Den studerende skal kunne foretage analyse af kommunikationsbegivenheder med afsæt i forskellige kommunikationsteorier
  • Den studerende skal kunne reflektere over forskellige kommunikationsteoriers og modellers styrker og svagheder
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 3
Obligatoriske hjemmeopgaver
Den studerende skal aflevere 3 skriftlige pensumopgaver, der udarbejdes i grupper i løbet af semesteret. Omfanget af disse opgaver er max. 10 sider. Specifikation omkring gruppestørrelse samt deadlines for aflevering bliver præsenteret ved semesterstart. Opgaverne kan udarbejdes individuelt.

OBS:
Alle 3 obligatoriske aktiviteter skal godkendes, for at den studerende kan blive indstillet til eksamen.

Der stilles ny obligatorisk godkendelseopgave før den ordinære eksamen til de studerende, der har været syge eller har gjort forsøg i samtlige aktiviteter. Studerende der ikke har gjort forsøg i alle aktiviteter kan ikke få stillet yderligere godkendelsesaktiviteter og kan ikke deltage i ordinær eksamen eller reeksamen men trækkes for et eksamensforsøg.
Prøve/delprøver
Almen kommunikation:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
  • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
  • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
  • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Med følgende forberedelsestid: 20 Minutter
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Hjælpemidler: Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Den studerende må i forberedelseslokalet medbringe: Simple skrive- og tegneredskaber, egen bærbar/tablet til opslag (OBS der er ikke mulighed for opladning i eksamenslokalet), lommeregner efter eget valg, bøger inklusiv ordbøger, noter. BEMÆRK: Det er ikke tilladt at kommunikere med andre i forberedelsestiden.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Forelæsningsrækken introducerer centrale teorier om og modeller for kommunikation. Undervisningen sigter mod at give en grundlæggende forståelse af forskellige kommunikationsbegreber og disses implikationer, som skal udgøre et teoretisk fundament for resten af HA(kom).

 

Pensumtimerne har til formål at lade de studerende gå i dybden med pensumteksterne i grupper som forberedelse til forelæsningerne.

 

I holdøvelserne introduceres, diskuteres og anvendes de analysemetoder, der knytter sig til de forskellige kommunikationsteorier.

 

Ud over en dybere forståelse af udvalgte teorier, modeller, definitioner etc. skal kurset således bibringe de studerende indsigt i og erfaring med kommunikationsanalyse med udgangspunkt i udvalgte teorier og modeller.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som henholdsvis storholdsforelæsninger, holdundervisning i grupper (øvelsestimer) og superviseret gruppearbejde (pensumforberedelse).
Feedback i undervisningen
Feedback til de studerende leveres i flere forskellige sammenhænge og formater:

1) I pensumforberedelsestimer, hvor de studerende diskuterer pensum indbyrdes i grupper og med henholdsvis forelæser og øvelseslærere.
2) I forbindelse med obligatoriske afleveringsopgaver, hvor der gives feedback til hver enkelt gruppe.
3) I øvelsestimer, hvor de studerende selv laver oplæg, hvor deres forståelse af centrale begreber testes og kommenteres direkte af såvel medstuderende som underviser.
4) I forelæserens træffetid, hvor eventuelle tvivl og misforståelser kan håndteres face-to-face.
5) I forbindelse med eksamen, hvor der gives mundtlig feedback på besvarelser, og hvor der gives mulighed for at sammenligne med tre gode besvarelser.

Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 20 timer
Øvelsestimer 40 timer
Forberedelse og eksamen 146 timer
I alt 206 timer
Foreløbig litteratur

Kursets litteratur offentliggøres på CBSCanvas inden semesterets start.

Sidst opdateret den 20-12-2019