English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO1002U  Introduktion til kommunikations teori

English Title
Introduction to Communication Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
  • Simon Krogh - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 23-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Udvise indsigt i og overblik over fagområdets teorier og analytiske modeller samt deres anvendelse på konkrete problemstillinger.
  • Identificere, karakterisere, sammenligne og diskutere hovedstrømninger inden for kommunikationsteori
  • Anvende teoretiske begreber og modeller på analyse af kommunikation i dets mange former.
  • Vurdere anvendeligheden og forklaringspotentialer af de forskellige begreber og modeller
  • Udvælge kommunikative problemstillingers vigtigste elementer og gengive disse korrekt - Udvælge begreber og modeller, som er bedst egnede til analyse af en problemstilling samt diskutere analytiske pointer i et bredere teoretisk perspektiv
  • Demonstrere metode‐ og formidlingsmæssig sikkerhed, herunder: - Formulere sig klart og præcist med anvendelse af det relevante fagsprog - Angive sine kilder korrekt og konsekvent i besvarelsen - Strukturere fremstillingen og præsentere stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Prøve/delprøver
Introduktion til kommunikationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Introduktion til kommunikationsteori består af en kombination af forelæsninger og holdøvelser. Forelæsningsrækken introducerer forskellige tilgange til, teorier om og modeller for kommunikation i et historisk perspektiv, samt grundlæggende perspektiver på kommunikation. Undervisningen sigter i mod at anskueliggøre feltets mangfoldighed og at skabe et overblik over almen kommunikationsteori.

 

Udover indsigten i teoriernes generelle forklaringspotentiale vil der eksempelvis være fokus på teoriernes anvendelighed i forhold til interkulturel kommunikation, markedskommunikation og interpersonel kommunikation i praksis. 

 

Endelig diskuteres anvendelsesmulighederne for en teoretisk forankring af praktisk produktion og analyse af kommunikation med henblik på at anskueliggøre relevansen og anvendelsen af kommunikationsteorier og –modeller.

 

Holdøvelser i ’Introduktion til kommunikationsteori’ har til formål at give de studerende lejlighed til at gå i dybden med de centrale teoretiske domæner som præsenteres i forelæsningerne. Igennem diskussioner, elevpræsentationer og løbende feedback sigter holdøvelsestimerne på give de studerende en dybere forståelse af udvalgte teorier, modeller, definitioner etc. Holdøvelser er – modsat forelæsningsrækken – i større omfang baseret på interaktion mellem underviser og de studerende, såvel som mellem de studerende indbyrdes. Undervisning vil i stort omfang være diskuterende og dialogisk og forudsætter derfor aktiv deltagelse fra de studerendes side.

 

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger og holdundervisning
Feedback i undervisningen
Direkte feedback i forbindelse med diskussioner under fællesforelæsninger
Holdbaseret feedback, diskussion elevpræsentationer i forbindelse holdøvelser
Individuel feedback i forbindelse Office Hours
Peer feedback i forbindelse med holdøvelse vha Peergrade
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 130 timer
Eksamen 40 timer
Foreløbig litteratur

Helder, Jørn, & Nørgaard, Jens Lautrup. (2016). Kommunikationsteori: En grundbog (2. udg. ed.). København: Hans Reitzels Forlag.

 

 

Sidst opdateret den 23-05-2019