English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO2003U  Global marketing audit

English Title
Global Marketing Audit

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Diana Storm - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 12-12-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare, udvælge, og anvende relevante marketing koncepter, modeller, og teorier
 • Identificere et eller flere relevante marketing problemer
 • Kunne analysere en udvalgt markedssituation. Dette inkluderer analyse af: *Interne ressourcer og nuværende strategisk position *Konkurrencemæssig position *Relevante makro- og mikro-forhold i markedet og kulturen *Forbruger/kundeadfærd *Segmentering
 • Udlede og vurdere konklusioner baseret på analysen
 • Kritisk vurdere de markedsmuligheder, som virksomheden har
 • Indsamle og anvende primære og sekundære data til brug for analysen, i overensstemmelse med akademiske standarder
Prøve/delprøver
Global marketing audit:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 3-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Sideantal er uafhængig af gruppestørrelse
Opgavetype Essay
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøve: Hvis en studerende har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt, men har været syg/fraværende ved den mundtlige eksamen, tager syge/omprøven udgangspunkt i den oprindelige gruppeaflevering (som gen-afleveres).

Hvis den studerende har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt, men ikke har bestået den mundtlige eksamen, tager syge/omprøven ligeledes udgangspunkt i den oprindelige gruppeaflevering (som gen-afleveres). Dog kan den studerende i stedet vælge at skrive en ny, individuel essay inden for et fastsat tidsrum.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen består i en individuel mundtlig prøve baseret på en gruppeopgave, der er udarbejdet i løbet af semesteret.

 

Forløb ved mundtlig eksamen:

 

 • Den studerende starter med en 5-6 minutters mundtlig præsentation. Denne præsentation bør ikke være en opsummering af det skriftlige produkt, men skal uddybe væsentlige konklusioner, diskutere centrale spørgsmål, og/eller tilføje nye perspektiver til opgaven.
 • Herefter følger en samtale om gruppeopgaven, hvor eksaminator kan rejse spørgsmål vedr. selve opgaven såvel som mere generelle spørgsmål inden for fagets pensum. Denne del varer 9-10 minutter.
 • Til slut bedømmes den studerendes præstation og der gives karakter og begrundelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedfokus i dette kursus er analyse af en virksomheds markedssituation, hvilket inkluderer analyse af en række interne og eksterne forhold, der er af afgørende betydning for en virksomheds marketing beslutninger. I Global Marketing Audit arbejdes der derfor med analyse på såvel makro- som mikro-niveau, under sidstnævnte f.eks. konkurrenceforhold, interne virksomhedsforhold, og forbrugeradfærd på det/de relevante markeder. Den studerende trænes i at indhente relevante markedsdata og anvende marketing teori og modeller i den analytiske proces, der udgør basis for den senere udvikling af marketing-strategi og -planer. 

Dette gøres særligt gennem case analyse i øvelsestimerne, som for hver uge bygger oven på det faglige indhold formidlet gennem forelæsninger og litteratur.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset tager en blended learning tilgang, som kombinerer forelæsninger og øvelsesundervisning på campus med online læringsmaterialer, forberedelse og læringstjek. Det forventes, at de studerende forbereder sig og deltager aktivt, såvel online som på campus.
Størstedelen af undervisningen er tilstedeværelsesundervisning, men størstedelen af læringsarbejdet ligger i forberedelse og gruppearbejde, hvor der trækkes på online ressourcer og arbejdsformer.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback i øvelsestimerne. Feedback gives i forbindelse med de ugentlige øvelsesopgaver og med de direkte eksamens-relevante opgaver, som består i en problemformulering (max 1. side) og en synopsis (max. 2 sider), der afleveres i løbet af semesteret.
Studenterarbejdstimer
Undervisning og forberedelse 166 timer
Eksamensopgave 40 timer
Foreløbig litteratur

Grönroos, Christian. (2016). Service Management and Marketing. Managing the Service Profit Logic. 4th Edition. Wiley.

Hollensen, 2019, Marketing Management: A Relationship Approach, 4th Edition. Pearson Education Limited.

Johnson, Whittington, Scholes. Angwin and Regnér (2017). Exploring Strategy. 2nd edition. Pearson Education Limited.

Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen. (2016) Marketing Management. 3rd edition. Pearson Education Limited.

Levitt, Theodore. (1960). Marketing Myopia. Harvard Business Review, Jul/Aug60, Vol. 38 Issue 4, pp. 45-56.

Normann, Richard. (2000). Service Management Systems. In: Service Management: Strategy and Leadership in Service Business. Third edition. Wiley.

Porter, Michael E. (1985). Competitive advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.  

Porter, Michael E. (2008). The Five Competitive Forces That Shape Strategy. Harvard Business Review, “HBR’s Must-Reads on Strategy, pp. 23-42.

Solomon, Marshall, Stuart, Barnes & Mitchell, 2019, Marketing: Real People, Real Decisions, 3/E. Pearson Education Limited.


 

Sidst opdateret den 12-12-2019