English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO3003U  Global marketingsstrategi

English Title
Global Marketing Strategy

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Diana Storm - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
 • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • Forklare, udvælge, og anvende relevante marketing koncepter, modeller, og teorier
 • Kritisk vurdere et marketing problem og dertil relaterede strategiske muligheder
 • Vurdere kvaliteten af en markedsanalyse
 • Vælge en passende marketing strategi og argumentere herfor
 • Forklare og argumentere for elementerne i en valgt marketing-strategi og -plan, f.eks. strategisk målsætning, målgruppevalg, vækststrategi, konkurrence- og positionerings-strategi, branding strategi, kommunikationsstrategi, produkt strategi, prisstrategi, distributionsstrategi, implementering, finansielle konsekvenser, osv.
 • Indsamle og anvende primære og/eller sekundære data til brug for analysen, i overensstemmelse med akademiske standarder
Prøve/delprøver
Global marketingsstrategi:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Sideantal er uafhængig af gruppestørrelse
Opgavetype Projektrapport
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Syge/omprøve: Hvis en studerende har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt, men har været syg/fraværende ved den mundtlige eksamen, tager syge/omprøven udgangspunkt i den oprindelige gruppeaflevering (som gen-afleveres).

Hvis den studerende har deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige produkt, men ikke har bestået den mundtlige eksamen, tager syge/omprøven ligeledes udgangspunkt i den oprindelige gruppeaflevering (som gen-afleveres). Dog kan den studerende i stedet vælge at skrive en ny, individuel projektopgave inden for et fastsat tidsrum.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen består i en mundtligt prøve i grupper, baseret på en projektopgave, der er udarbejdet i løbet af semesteret.

 

Forløb ved mundtlig eksamen:

 

 • Eksamen består i en samtale om gruppeopgaven, hvor eksaminator kan rejse spørgsmål vedr. selve opgaven såvel som mere generelle spørgsmål inden for fagets pensum. Bedømmerne stiller specifikke, individuelle spørgsmål til hver studerende, så alle får lige mulighed for at deltage. Denne del varer 7-8 minutter pr. studerende.
 • Til slut bedømmes den studerendes præstation og der gives karakter og begrundelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Global Marketing Strategi tilbyder den studerende mulighed for at lære at udvikle og argumentere for marketing- strategier og -planer, der baserer sig på grundig markedsanalyse af både interne og eksterne forhold og dynamikker af relevans for virksomheden og dens marked. Kurset træner den studerende i at anvende marketing koncepter, modeller og teorier i samspil med udvikling af marketing -strategier og -planer. Der lægges vægt på at det strategiske arbejde underbygges af analysearbejde af høj kvalitet, og derfor forudsættes den studerende at have kendskab og erfaring med markedsanalyse på et niveau svarende til Global Marketing Audit.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset tager en blended learning tilgang, som kombinerer forelæsninger og øvelsesundervisning på campus med online læringsmaterialer, forberedelse og læringstjek. Det forventes, at de studerende forbereder sig og deltager aktivt, såvel online som på campus.
Størstedelen af undervisningen er tilstedeværelsesundervisning, men størstedelen af læringsarbejdet ligger i forberedelse og gruppearbejde, hvor der trækkes på online ressourcer og arbejdsformer.
Feedback i undervisningen
Der gives mundtlig feedback i øvelsestimerne. Feedback gives i forbindelse med de ugentlige øvelsesopgaver og med de direkte eksamens-relevante opgaver, som består i en problemformulering (max 1. side) og en synopsis (max. 2 sider), der afleveres i løbet af semesteret.
Studenterarbejdstimer
Undervisning og forberedelse 166 timer
Eksamen 45 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Efterår 2020

Foreløbig litteratur
 • Constantinides, E. “The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing”. Journal of Marketing Management, April 2006, pp. 407-438.
 • Grönroos, Christian. (2015) Service Management and Marketing. Wiley.
 • Kotler, Keller, Brady, Goodman, Hansen. (2016) Marketing Management. Pearson Education Limited. 
 • Rienecker & Jørgensen. (2017) Den Gode Opgave. 5. Udgave. Samfundslitteratur.
 • Tellis, Gerard J.  “Beyond the Many Faces of Price: An Integration of Pricing Strategies”. Journal of Marketing, Vol.50, October 1986, pp.146-160.
Sidst opdateret den 21-05-2019