English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO4003U  Strategisk innovation og designtænkning

English Title
Strategic Innovation and Design Thinking

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
 • Kirsti Reitan Andersen - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
 • CSR og bæredygtighed/CSR and sustainability
 • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
 • Innovation/Innovation
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
 • kunne beskrive og diskutere centrale begreber inden for teori omkring forretningsmodeller og designtænkning
 • kunne anvende og diskutere værktøjer og metoder inden for designtænkning
 • kunne omsætte forbruger indsigt til en konkret problemformulering som kan inspirere idé- og konceptudvikling
 • kunne diskutere, hvordan forretningsmodeller kan anvendes som redskab i strategisk innovation
 • være i stand til at præsentere argumentation, der understøtter en given handlingsorienteret konklusion baseret på en analyse af en given sag
 • udvikle kendskab til kommunikationsteknikker til formidling af en given idé og/eller koncept
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
1. Midtvejsopgave: Gruppeprøve, skriftlig projektbeskrivelse (2-3 sider). Afleveres i Peergrade. Det er obligatorisk at aflevere gruppeopgaven og at give feedback til 3 andre gruppeopgaver.

2. Afsluttende præsentation: Grupperne præsenterer deres ideer/forslag til nye services og/eller produkter på baggrund af problemformulering. Præsentationen skal tage afsæt i kursets teori og metode, men det primære fokus ligger på en overbevisende præsentation af ide/​løsning/​innovation.
Prøve/delprøver
Strategisk innovation og designtænkning:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Gruppeprøve
Bemærk studieordningens bestemmelser om krav om individualisering af opgavebesvarelsen.
Antal personer i gruppen 3-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 30 sider
Ved 3 studerende i gruppen max 20 normalsider.
Ved 4 studerende i gruppen max 25 normalsider.
Ved 5 studerende i gruppen max 30 normalsider.
Opgavetype Rapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og bi-eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
I det tilfælde at der kun er 1-3 studerende, som skal til omprøve, vil det være muligt at aflevere individuelt.

Hvis mere end 3 studerende skal til omprøve skal opgaven aflevere som gruppeprøve. Undtagelse kan gives til individuel eksamen, men kræver ansøgning og godkendelse. Ved individuel opgave, max 10 normalsider.

1. "Midvejsopgave": Gruppeprøve, projektbeskrivelse afleveres senest 5 uger før omprøve. Alt afhængigt af hvor mange der skal til omprøve afleveres opgaven i Peergrade eller til underviser.

2. Afsluttende præsentation: Senest 1 uge før omprøven præsenterer gruppen ideer/forslag til nye services og/eller produkter på baggrund af problemformulering. Præsentationen skal tage afsæt i teori og metode introduceret i kurset, men fokus ligger på en overbevisende præsentation af ide/​løsning/​innovation. Underviser og evt. eksterne gæsteundervisere samt studerende, som skal til omprøve, er tilstede ved præsentationen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Dette kursus vil introducere studerende til teori og metode omkring bæredygtige forretningsmodeller og designtænkning, som kan hjælpe den studerende til at udvikle analytiske og metodiske færdigheder inden for strategisk innovation og produkt og forretningsudvikling. Der vil være fokus på at den enkelte studerende får praktisk erfaring med såvel teori som metode gennem gruppe og case-baseret undervisning. 

 

Erhvervslivet i det 21. århundrede oplever et dramatisk skift. Forstærket af digitalisering og global konkurrence har virksomhederne erkendt nødvendigheden af en dybere kulturel funderet forståelse af deres kunder og marked.  

 

Markeder flytter sig fra ”technology push” til ”market pull”. Selv de mest traditionsbundne virksomheder er begyndt at etablere afdelinger med fokus på innovation med det formål at udforske nye forretningsmodeller og skabe skræddersyede kundeoplevelser. Samtidigt ser vi flere og flere entreprenører udfordre eksisterende økosystemer ved at levere banebrydende produkter og services, som både er mere fleksible og tilpassede kundernes behov og efterspørgsel.

 

En forretningsmodel beskriver rationalet for,hvordan en virksomhed skaber, leverer og opsamler værdi. Processen bag skabelsen og modifikationen af forretningsmodeller kaldes ”business model innovation” og er en del af en virksomheds strategi. Flere og flere virksomheder bruger designtænkning til at styrke ideer til nye produkter, services og forretningsmodeller igennem hele værdikæden, fra interne processer og forsyningskæder til kontakt med klienter og kunder. De koncepter og værktøjer designere tager i brug for at inddrage brugerne i genereringen og udviklingen af nye løsninger har medvirket til at sætte designtænkning på agendaen. Denne brugerdrevne designproces er præget af, at designeren ønsker at komme bag om de umiddelbare ønsker til produk­tet, serviceydelsen eller brugerfladen, som brugeren kan give udtryk for gennem f.eks. traditionelle brugerundersøgelser. Ved brug af metoder inspireret især af etnografien (interviews, observation etc.), ønsker man at inddrage og forstå bruge­rens univers, værdier, følelser og handlingsmønstre. 

 

I første del af kurset vil der være fokus på et solidt historisk perspektiv på henholdsvis forretningsmodelteorien, inklusive litteraturen omkring bæredygtige forretningsmodeller, og designtænkningen. Dette vil klæde de studerende på til at benytte forskellige metoder og tilgange til strategisk innovation og designtænkning. Vi vil således bl.a. komme omkring centrale koncepter og tilgange så som ”værdiskabelse”, ”interessenter”, ”open innovation”, ”people centered design” og ”co-creation”.

 

I kursets anden (og største) del vil der være fokus på praktisk anvendelse af teori og metode. Således vil de studerende i grupper på 3-5 personer arbejde med en indenfor rammerne selvdefineret case-opgave med det formål at indsamle og analysere data. Formålet med denne proces er først og fremmest at skabe en forståelse for forbrugerens verden (adfærd, holdninger, osv.) og derefter destillere denne forståelse i mening - generel indsigt, der styrker eller udfordrer vores forståelse for en designudfordring og inspirerer løsninger. På baggrund af dette og i samspil med forretningsmodelteorien vil de enkelte grupper udarbejde ideer til nye produkter, services og/eller forretningsmodeller. 

Beskrivelse af undervisningsformer
Kursets undervisning er opdelt i 12 x forelæsninger på 2 timer hver og 4 x øvelseshold på 3 timer hver.

Dette kursus vil arbejde tæt sammen med kurset "Forbruger Indsigt i Praksis", som også afholdes i fjerde semester. Dette samarbejde vil skabe grobund for større sammenhæng imellem de to forløb samt mulighed for en mere komplet forståelse og anvendelse af teori og metode.

Således vil de studerende arbejde i de samme grupper og tage afsæt i den samme case(s) i de to kurser, om end med to forskellige formål.

Igennem hele forløbet forventes det at de studerende møder forberedte til undervisningen og deltager aktivt i diskussion af teori og metode samt gruppe- og case arbejdet.

Kurset er et ”blended” kursus, dvs. undervisningen vil foregå både online og offline. Således vil en del af forelæsningen leveres online med der formål at skabe tid til praktisk anvendelse af teori og metode, diskussion samt præsentationer på klassen. Ligeledes bør der forventes en del online aktivitet igennem diskussionsforum og Peergrade.

Øvelsestimerne er baseret på en udforskende, hands-on tilgang, hvor de studerende i grupper arbejder med deres case. Her er gruppearbejde, interviews og observation, prototyping, testning og aktiv brug af business model canvas kerneingredienser i den enkelte og kollektive læringsproces.
Feedback i undervisningen
Jævnlig feedback til de studerende er en integreret del af kurset. Således gives der feedback fra såvel undervisere som medstuderende bl.a. i forbindelse med præsentationer på klassen, midtvejsopgaven (Peergrade) og de afsluttende præsentationer.

Det forventes at de studerende tager aktiv del i at give hinanden konstruktiv feedback og på denne måde også øger værdien af egen læring.

Igennem anvendelse af såkaldte ”scrum reports” vil de studerende desuden få mulighed for at give konstruktiv feedback til underviserens forelæsninger.
Studenterarbejdstimer
Forberedelse 85 timer
Undervisning 36 timer
Eksamen 85 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Forår 2021

Sidst opdateret den 21-05-2019