English   Danish

2019/2020  BA-BMAKO6003U  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Projekt

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
  • Fabian Csaba - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Forbrugeradfærd/Customer behaviour
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 03-07-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Identificere og formulere en velafgrænset, (tvær)faglig problemstilling indenfor fagområdet for forbrugeradfærd, kommunikation og marketing, der tager højde for fagområdets marketingmæssige, organisatoriske, erhvervsøkonomiske, kulturelle og kommunikative dimension
Prøve/delprøver
Bachelorprojekt:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Individuel mundtlig prøve på baggrund af gruppeopgave
Antal personer i gruppen 2-4
Omfang af skriftligt produkt Max. 80 sider
Den samlede rapport må have følgende maksimale omfang:
1 studerende: maksimalt 40 sider
2 studerende: maksimalt 60 sider
3 studerende: maksimalt 70 sider
4 studerende: maksimalt 80 sider
Opgavetype Bachelorprojekt
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
30 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala

Den studerendes stave- og formuleringsevne indgår i den samlede bedømmelse af eksamenspræstationen, dog vægter det faglige indhold tungest.
Bestemmelser vedrørende resuméet Projektet skal være ledsaget af et resumé på maksimalt 2 sider, som indgår det samlede sideantal. Resuméet skal skrive på det modsatte sprog af projektsproget (dansk eller engelsk).
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men været syg ved den mundtlige prøve, afvikles sygeprøven på baggrund af en genindlevering af oprindelige gruppeprojekt.
Beskrivelse af eksamensforløbet

Prøven er en 30 minutters individuel mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt gruppeprojekt. Projektet udarbejdes i grupper på 2-4 studerende.


Projektsproget er enten dansk eller engelsk efter de studerendes eget valg.

 

Den mundtlige prøve foregår som et individuelt forsvar af bachelorprojektet. Den mundtlige prøve afholdes på projektsproget.

 

Forløbet for den mundtlige eksamen følger disse retningslinjer:

 

  • Den studerende indleder med en kort præsentation af ca. 3-4 minutters varighed. Hensigten med præsentationen er at uddybe væsentlige diskussionspunkter og konklusioner, evt. i andre eller bredere perspektiver end de i opgaven anlagte. Præsentationen er således ikke en opsummering af det skriftlige produkt.
  • Herefter følger en diskussion, hvor eksaminator kan stille spørgsmål til opgaven, dens emne, og dens faglige aspekter. Denne diskussion varer 20-22 minutter.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med bachelorprojektet sigtes der mod at opbygge de studerendes akademiske kompetencer indenfor det tværfaglige felt, som er interkulturel markedskommunikation. De studerende identificerer selv deres konkrete interesseområde, udmønter dette i en relevant problemstilling og besvarer denne.
Indhold
De studerende arbejder med en selvvalgt problemstilling og fordyber sig i denne. Der introduceres til metode- og formidlingsmæssige problemstillinger med generel relevans for det videnskabelige arbejde, og de studerende indgår i diskussioner af de introducerede problemstillinger og hinandens projekter, ligesom de diskuterer

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, workshops/​​klyngevejledning og individuel vejledning. Antallet af vejledningstimer fremgår under 'studenterarbejdstimer'.
Feedback i undervisningen
Feedback i forbindelse med bachelorprojektet foregår løbende ved den studerendes vejledningssessioner samt ved begrundelsen for karaktergivningen efter endt eksamen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning / forelæsning 3 timer
Vejledning - individuelt 7 timer
Vejledning - gruppe på 2 12 timer
Vejledning - gruppe på 3 16 timer
Vejledning - gruppe på 4 18 timer
Udarbejdelse af projekt og eksamen (inkl. eksamensforberedelse) 250 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Er under udarbejdelse og udbydes første gang Forår 2022

Foreløbig litteratur

Rienecker, Lotte, Peter Stray Jørgensen (2017): Den gode opgave. 5. udgave. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
Rasmussen, Erik Stavnsager, Per Østergaard & Suzanne C. Beckmann (2006): Essentials of Social Science Research Methodology. Odense: University Press of Southern Denmark.
In addition: relevant research literature according to the choice of the student.

Sidst opdateret den 03-07-2019