English   Danish

2019/2020  BA-BMAKV3002U  Internship 15 ECTS

English Title
Internship 15 ECTS

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 15 ECTS
Type Valgfag
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi og markeds- og kulturanalyse
Kursusansvarlig
  • Ana Alacovska - Department of Management, Society and Communication (MSC)
Primære fagområder
  • Kommunikation/Communication
  • Markedsføring/Marketing
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 21-05-2019

Relevante links

Læringsmål
For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler eller fejl, opfylde følgende læringsmål:
  • Med udgangspunkt i den konkrete praksissammenhæng kan identificere og formulere en selvvalgt problemstilling i relation til den virksomhed / organisation den studerende arbejder i.
  • Redegøre, analysere og diskutere problemstillingen ved hjælp af empiri indhentet gennem forløbet og ved hjælp af relevant teori fra studiet.
  • At kunne finde, vurdere og anvende relevante kilder og litteratur til løsning af den konkrete praktiske problemstilling og argumentere for valg af den anvendte litteratur i forhold hertil.
  • Drage klare og sammenhængende konklusion(er) på grundlag af den gennemførte analyse og behandling af den konkrete praktiske problemstilling.
  • Præsentere problemstilling, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav.
  • Udarbejde en kort procesbeskrivelse og reflektere over betydningen af processen for de observationer og analyser som er gennemført.
Prøve/delprøver
Internship:
Prøvens ECTS 15
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 20 sider
Opgavetype Projektrapport
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Internship rapporten kan skrives på dansk eller engelsk. Følgende eksamensfordringer gælder for bedømmelsen af Internship rapporten:

 

Internship rapport
Rapporten har til formål at bringe HA MAK fagenes teoretiske og praktiske indsigter i spil i en konkret arbejdskontekst som den virksomhed /organisation den studerendes  Internship har fundet sted. Derved skal den studerende vise, hvordan han/hun tænker HA MAKs faglige kompetencer ind i praksis. Rapporten skal således demonstrere analytisk kompetence i henhold til en selvvalgt problemstilling med udgangspunkt i den selvvalgte virksomhed /organisation. Der skal med andre ord foretages en bedømmelse af den studerendes faglige udbytte og kompetence i forhold til den studerendes Internship i virksomheden/organisationen. Det betones, at den studerende i rapporten følger læringsmålene (se ovenfor).

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Tilrettelæggelse af Internship

Den studerende skal selv finde og indgå en aftale med en virksomhed /organisation. Et internship kan finde sted i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller organisation i alle størrelser og brancher. Det kan være en privat, offentlig, faglig eller frivillig virksomhed/organisation. Det vigtige er, at virksomheden/organisationen kan tilbyde fagligt relevante opgaver for den HA MAK studerende. Fagligt relevante opgaver er opgaver som relaterer sig til et eller flere af HA MAK-uddannelsens temaer og fag. Der skal aftales en kontaktperson i organisationen/virksomheden, der giver den studerende den nødvendige feedback i forhold til opgaver og til løbende evaluering af Internship opholdet.

Som udgangspunkt er det ikke muligt at arrangere et Internship i samme virksomhed/organisation som den studerende evt. har studiejob i. Denne regel skal sikre, at den studerende opnår et så bredt erfaringsgrundlag som muligt. Et Internship er en mulighed for at udvide sin horisont og sin empiriske spændvidde, og derved få indsigt i andre virksomheder/organisationer end dem, man allerede har adgang til. Denne hovedregel skal desuden ses i lyset af, at det kan være vanskeligt for såvel studerende som virksomhed at foretage perspektivskifte fra medarbejder til et Internship.

 

Forløbet skal have en varighed på mindst 3 måneder med en ugentlig arbejdstid på min. 37 timer, og der skal være tale om et sammenhængende forløb i samme virksomhed eller organisation.

 

Derudover udarbejder den studerende en Internship rapport. I forbindelse med udarbejdelse af rapporten skal den studerende have en vejleder på CBS som yder 4 timers vejledning. Den studerende kan selv finde en vejleder blandt underviserne på CBS, eller studienævnet kan vælge at udpege en underviser til vejleder.

Den studerende skal søge forhåndsmerit for det projektorienterende forløb, hvorefter studienævnet vurderer og behandler hver enkelt ansøgning individuelt.

Beskrivelse af undervisningsformer
I forbindelse med et projektorienteret forløb som Internship er der ikke egentlig undervisning.
Læringen sker dels gennem udførelse af de i Internship aftalen fastsatte arbejdsopgaver, dels gennem læsning af faglitteratur og udarbejdelse af rapporten samt den dertil hørende vejledning.
Feedback i undervisningen
Feedback gives gennem vejledning.
Studenterarbejdstimer
Praktik 360 timer
Rapportskrivning inkl vejledning 52 timer
Yderligere oplysninger

Bemærk: Udbydes første gang Efterår 2021

Sidst opdateret den 21-05-2019