English   Danish

2019/2020  BA-BPSYO1104U  Økonomisk psykologi

English Title
Behavioural Economics I

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Søren Espersen Schrøder - Institut for Afsætningsøkonomi (AØ)
Primære fagområder
  • Ledelse/Management
  • Virksomhedspsykologi/Business psychology
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 30-09-2019

Relevante links

Læringsmål
For at bestå faget skal den studerende, opfylde følgende læringsmål:
  • Identificere empiriske cases, der er relevante i forhold til fagets tematikker.
  • Udvælge og anvende begreber og teorier til at analysere relevante empiriske fænomener i forhold til konkrete tematikker fra faget.
  • Definere begreber samt forklare og klassificere fagets teorier og forklaringsmodeller
  • Forklare sammenhænge og forskelle mellem fagets begreber, teorier og forklaringsmodeller.
Forudsætninger for indstilling til prøven (aktiviteter i undervisningsperioden)
Antal obligatoriske aktiviteter der skal godkendes: 2
Obligatoriske hjemmeopgaver
Obligatorisk aktivitet 1: 2 timers multiple choice opgave (for dato se digital eksamen). Aktiviteten vil stille den studerende overfor 30 spørgsmål med relation til fagets to første temaer. Der vil være feedback på opgaven.

Obligatorisk aktivitet 2: 5 siders gruppesynopsis (for dato se digital eksamen). Aktiviteten vil stille den studerendes gruppe overfor at identificere og analysere en selvvalgt case i forhold til et angivet emne med selvvalgte tematikker fra fagets pensum. De studerende skal igennem synopsen påvise hvordan de selvvalgte tematikker har haft eller vil have effekt på enten virksomhedens eller individers økonomiske beslutningstagning.
Der vil være peer-to-peer feedback på gruppernes synopser i uge 47.
Prøve/delprøver
Økonomisk- og kognitionspsykologi:
Prøvens ECTS 11
Prøveform Mundtlig prøve på baggrund af skriftligt produkt

Det er en forudsætning for at deltage i den mundtlige prøve, at det skriftlige produkt er afleveret inden afholdelse af prøven; inden for fastsat frist. Karakteren gives på baggrund af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt og den individuelle mundtlige præstation.
Individuel eller gruppeprøve Gruppeopgave med mundtligt forsvar i grupper
Antal personer i gruppen 2-5
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Essay
Varighed
Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
10 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) To eksaminatorer og en ekstern censor
Eksamensperiode Vinter
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Gældende forhold omkring eksamensessay for integreret eksamen med kognitionspsykologi:

Den studerendes gruppe skal ud fra et overordnet emne identificere og analysere en konkret selvvalgt case i forhold til selvvalgte tematikker fra fagenes pensum.

De studerende skal igennem analysen påvise hvordan de selvvalgte tematikker har haft eller vil have effekt på enten virksomhedens eller individers økonomiske beslutningstagning i forhold til det overordnede emne.

Essayet skal indeholde tematikker/perspektiver fra økonimisk psykologi og kognitionspsykologi.

Det overordnede emne for gruppeessayet er angivet i eksamensopgavedokumentet (uploades ved semesterstart).

Eksaminationen afholdes i en dialogform og tager udgangspunkt i gruppens essay ud fra de givne læringsmål. Øvrige tematikker indenfor pensum i fagene økonomisk psykologi og kognitionspsykologi kan også inddrages i eksaminationen.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets indhold

 

Hvor det i traditionelle økonomiske modeller antages, at beslutningstagere handler fuldstændig logisk og ikke er underlagt nogen knaphed på beslutningskompetencer, idet de forudsættes at kunne maksimere deres nytte, profit, mm. Så antager økonomiske psykologer (eller ”behavioral economists”) at beslutningstagere vil være begrænset rationelle og derfor ofte træffer fejlagtige beslutninger.

Således skal vi i faget økonomisk psykologi bl.a. diskutere psykologen Amos Tversky og Daniel Kahnemans række af eksperimenter, hvor de viser, at personer ofte træffer beslutninger, som afviger fra økonomernes ”rationalitets-norm” og i stedet begår systematiske fejl (bias). Vi skal i forlængelse heraf se nærmere på, hvorledes en række konkrete beslutninger i virksomheder og hos enkelte beslutningstagere let påvirkes af sådanne biasses og andre kognitive begrænsninger.

Disse perspektiver søges så anvendt til i tema 1 at forstå, hvordan kognitive begrænsninger hos beslutningstagere bestemmer, hvorledes økonomiske beslutninger bliver til på virksomhedsniveau og individ niveau.

I tema 2 søger vi med udgangspunkt i dual proces-teorien at forstå, hvorledes affektive og kognitive karakteristika påvirker ledende medarbejderes evner til at træffe økonomiske beslutninger der har central betydning for virksomheders vækst.

I tema 3 om virksomhedens ejerstruktur og styring diskuteres, hvorledes de traditionelle styringsmekanismer i virksomheden nogle gange bryder sammen på grund af irrationelle beslutninger hos individer og grupper. Og det diskuteres, hvordan en virksomheds medarbejdere motiveres til at udføre forskellige opgaver fra henholdsvis et økonomisk og psykologisk perspektiv. Dette gøres i kombination med teorier fra tidligere temaområder i kurset – særligt prospektteorien.

I tema 4 diskuteres, hvordan virksomhedens læring og identitet dannes samt hvordan denne udvikler sig over tid og hvilken betydning dette kan have på økonomisk beslutningstagning. Dette gøres i kombination med teorier fra tidligere temaområder i kurset – særligt dual proces-teorien og heuristik & bias programmet.

 

Fagets fire temaer:

1. Økonomisk beslutningstagning og individet

2. Økonomisk beslutningstagning og individets emotioner

3. Organisationen og individet

4. Organisatorisk læring, identitet og individet

 

Undervisningsform

Undervisningen søger at anvende forskellige undervisningsformer. Således er der både forelæsninger, øvelseshold, e-learning, og projektarbejde. Faget afvikles primært som en forelæsningsrække med i alt 11 to-timers forelæsninger. I tilknytning til forelæsningsrækken er der en øvelsesrække for hver forelæsning, hvor de studerende i teams af 2-5 studerende skal arbejde med at lave opgaver i form af mindre case analyse med faget teorier fra de fire tematikker.

Beskrivelse af undervisningsformer
Forelæsninger, øvelser og e-læringsmaterialer
Feedback i undervisningen
Feedback i undervisningen vil foregå på følgende måder:

Som peer to peer, hvor de studerende vil give hinanden feedback på hinandens skriftlige og mundtlige præsentationer via et standardiseret feedbackskema.
Som underviser til studerende i forbindelse med skriftlige og mundtlige præsentationer. Feedback fra underviser vil afhængig af kontekst enten være på individ eller gruppeniveau via digital eksamen, feedback sessioner eller video.
Modtaget feedback i faget skal anføres og bearbejdes i den studerendes feedbackjournal.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger 22 timer
Øvelser 22 timer
Forberedelse til forelæsninger 95 timer
Forberedelse til øvelser 80 timer
Foreløbig litteratur

Hovedbog:

 

Knudsen, C. (2011), Økonomisk psykologi: Adfærdsøkonomiske perspektiver på virksomhedens organisering, økonomiske grænser og identitet, København: Samfundslitteratur

 

Litteraturlisten uploades på CBS CANVAS senest 2 uger før semesterstart

Sidst opdateret den 30-09-2019