English   Danish

2019/2020  BA-BPSYO1203U  Organisationsteori

English Title
Organization Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
  • Karen Boll - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
  • Organisation/Organisation
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 11-12-2019

Relevante links

Læringsmål
Overordnet er fagets mål at give den studerende kendskab til klassisk organisationsteori samt centrale organisationsteoretiske begreber og problemstillinger. På baggrund af dette ønsker faget at styrke den studerendes evne til at beskrive, analysere og diskutere over, hvordan organisationer fungerer.
Udprøvning sker i forhold til følgende læringsmål, som den studerende forventes at kunne opfylde:
  • At kunne identificere og udlægge fagets teorier, grundbegreber og forklaringsmodeller, samt diskutere deres styrker og svagheder
  • At kunne anvende fagets teorier til at beskrive og analysere eksempelvis organisatoriske kerneopgaver, funktioner og aktiviteter
  • At kunne diskutere organisationsteoriens formal og operationalisering - herunder refleksion over, hvad teori er og hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer
  • At kunne udvise forståelse for forskellen på at skrive resumerende, analyserende og diskuterende tekstudsnit samt disse formaters funktion i en teksts helhed.
  • At kunne formulere sig fagligt i et klart og tydeligt sprog.
Prøve/delprøver
Organisationsteori:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Casebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform Bestået/ikke bestået
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Det skriftlige produkt udarbejdes på baggrund af et caseoplæg.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at introducere de studerende til centrale begreber inden for organisationsteorien som organisation, administration, management og ledelse. Faget introducerer organisation som en formaliseret enhed, hvori der foregår en løbende, dynamisk aktivitet og hvor aspekter som samarbejde, struktur, effektivitet, kultur, koordinering, kontrol og ledelse spiller en central rolle.
 
Gennem læsning af klassiske tekster inden for disciplinen giver faget de studerende en grundlæggende organisationsteoretisk viden samt forståelse af den idehistoriske udvikling af disciplinen. Samtidig læses også mere moderne tekster, der typisk udgår fra diskussioner rejst i de klassiske tekster.  
 
Hensigten med den historiske forandring af organisationsteorien via læsning af klassiske tekster koblet med nyere teorier om organisation er, at give de studerende et indblik i et akademisk felt, som er genstand for løbende diskussioner og debatter. Herigennem skal de studerende blive i stand til at reflektere over organisationsteoriens formål og operationalisering – herunder også en mere generel refleksion over, hvad teori er og hvordan teori kan bruges til at forstå, hvordan organisationer fungerer. 

 

De studerende skal to gange i løbet af semestret aflevere en skriftligt opgave. Opgaverne er udformet således, at de studerende gennem forskellige skriveøvelser træner udvalgte dele af det endelige eksamensprodukt. Der gives feedback på opgaverne og disse følges desuden op på den skriveworkshop, som er planlagt i forlængelse af faget. Den første opgave vil være individuel på 3 sider, den anden opgave skal skrives i grupper af 4 studerende og være på 5 sider.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen foregår som en blanding af storholdsforelæsninger, undervisning på mindre hold samt en workshop-aktivitet, hvor en 'live-case' præsenteres og efterfølgende skal udforskes vha. fagets teorier og begreber.

Til faget er tilknyttet et færdighedstræningsforløb, hvor de studerende vil blive undervist i - samt aktivt træner - læse- og skrivefærdigheder. Forløbet kører parallelt med de læseaktiviteter, som introduceres i personlighedspsykologi.
Feedback i undervisningen
De studerende skal to gange i løbet af semestret aflevere et individuelt, skriftligt produkt på 3 sider samt en gruppe opgave på 5 sider. Produkterne er udformet således, at de studerende trænes i at forstå forskellen på at skrive resumerende, analyserende og diskuterende tekstudsnit samt disse formaters funktion i en teksts helhed. Efter hver aflevering vil de studerende modtage skriftlig feedback fra fagets undervisere.
Studenterarbejdstimer
Fremmøde til alm. undervisning 34 timer
Pensumlæsning, ca 800 sider tekster + cases 164 timer
Anden forberedelse til undervisningen 36 timer
Forberedelse til og deltagelse i eksamen 39 timer
Sidst opdateret den 11-12-2019