English   Danish

2019/2020  BA-BPSYO1732U  Kvalitative metoder

English Title
Qualitative Research Methods

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Ida Danneskiold-Samsøe - Institut for Organisation (IOA)
Primære fagområder
 • Metode og videnskabsteori/Methodology and philosophy of science
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 15-08-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Reflektere over problemformuleringens udvikling og rolle i projektforløbet.
 • Gøre rede for de kvalitative undersøgelsesmetoder, faget har introduceret til.
 • Reflektere over de enkelte metoders muligheder og begrænsninger i forhold til andre metoder.
 • Diskutere metodernes anvendelighed i forhold til at undersøge konkrete empiriske cases.
 • Gøre rede for databehandling og reflektere over dertil passende analysestrategier
Prøve/delprøver
Faget har fælles prøver med
BA-BPSYO1531U
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål er at give de studerende indsigt i og en vis erfaring med kvalitative undersøgelsesmetoder, så de selvstændigt kan gennemføre en empirisk undersøgelse og reflektere kritisk over konsekvenserne af deres metodevalg. 

I undervisningen vil de studerende blive introduceret til kvalitative forskningsdesigns, kvalitative dataindsamlingsmetoder samt kvalitetskriterier for kvalitativ metoder. Der lægges i undervisningen vægt på at give de studerende konkret erfaring med kvalitative metoder gennem oplæg og praktiske øvelser, samt hvordan kvalitative data kan behandles og analyseres. Faget vil fortrinsvis introducere de grundlæggende kvalitative dataindsamlingsmetoder: Det individuelle forskningsinterview, fokusgruppe interviewet, observation samt dokumentanalyse.

Beskrivelse af undervisningsformer
Oplæg og øvelser/workshops af forskellig art
Feedback i undervisningen
Feedback foregår på Feedback Workshops, der er koordineret med faget i Arbejds- og Ledelsespsykologi.
Studenterarbejdstimer
Forelæsninger og oplæg 32 timer
Feedback Workshops 12 timer
Læsning af pensum 164 timer
Foreløbig litteratur

1. Undervisningsgang: Introduktion til kvalitative metoder

 • Justesen, L. & Mik-Meyer, N. (2010). Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. I L. Justesen & N. Mik-Meyer (Red.), Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier (s. 8-52). København: Hans Reitzels Forlag.
 • Alvesson, M. and Sandberg, J. 2013. Chapter 6. Applying the Problematization Methodology in Practice. In Constructing Research Questions: Doing Interesting Research, (s. 71-92) Sage Publications.

 

2. Undervisningsgang: Den kvalitative Forskningsproces

 • Maxwell, J.A. 1998. Chapter 7 Designing a Qualitative Study. In L. Bickman & D.J. Rog (Eds.), Handbook of Applied Social Science Research Methods. (pp. 214-253). Thousand Oaks, CA: Sage.

 

3. Undervisningsgang: Casevalg

 • Flyvbjerg, B. (2006). Five Misunderstandings about Case-Study Research. Qualitative Inquiry, 12(2), 219-245.
 • Walters, S. (2007). Case Study or ethnography? Defining terms, making choices and defending the worth of a case. Methodological Developments in Ethnography. Studies in Educational Ethnography, Volume 12, 89–108.

 

4. Undervisningsgang:Interviewdesign og udførelse af interviews

 • Holstein, J. A. & Gubrium, J. F. (2004). Active interviewing. I Silverman (Red.), Qualitative Research. Theory, Method and Practice (s. 112-126). London: Sage.
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Tematisering og design af interviewundersøgelse; Udførelse af et interview; Interviewkvalitet; Transskription af interviews. I S. Kvale & S. Brinkmann (Red.), Interview: Det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. udgave) (s. 151-175; s. 177-197; s. 219-233; s. 235-247). København: Hans Reitzels Forlag.

 

5.Undervisningsgang: Etnografi/​Deltagerobservation

 • Bryman, A. & Bell, E. (2003). Ethnography and Participant Observation. I A. Bryman & E. Bell (Red.), Business Research Methods (s. 314-339). Oxford: Oxford University Press.
 • Czarniawska -Joerges, B. (2007). A Call for a Symmetric Ethnology, or Why a Traditional Ethnography Is Not Enough Anymore; Shadowing, or fieldwork on the move. I B. Czarniawska-Joerges (Red.), Shadowing: And othertechniques for doing fieldwork in modern societies (s. 7-19; s. 20-58). Malmö: Liber.

 

6. Undervisningsgang: Fokusgruppeinterview

 • Demant, J. (2006). Fokusgruppen – Spørgsmål til fænomener i nuet. I O. Bjerg & K. Villadsen (Red.), Sociologiske metoder. Fra teori til analyse i kvantitative og kvalitative metoder (s. 131-150). København: Forlaget Samfundslitteratur.
 • Dahlin Ivanoff, S. & Hultberg, J. (2006). Understanding the multiple realities of everyday life: Basic assumptions in focus-group methodology Scandinavian Journal of Occupational Therapy 2006, 13: 125-132.

 

7. Undervisningsgang: Dokumentanalyse

 • Atkinson, P. & Coffey, A. (2004). Analyzing documentary realities. I Silverman (Red.), Qualitative Research. Theory, Method and Practice (s. 56-75). London: Sage.
 • Dahler-Larsen, P. (2008). Dokumenter som objektiveret social virkelighed. I M. Järvinen og N. Mik-Meyer (Red.), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv (s. 235-254). København: Hans Reitzels Forlag.

 

8. Undervisningsgang: Metodekombination og forberedelse til analyse

 • Hall, A. & Rist, R. (1999) Integrating multiple qualitative research methods (or avoiding the precariousness of a one-legged stool). Psychology & Marketing Vol. 16(4), 291–304.

 

9. Undervisningsgang: Kodning og analyse af kvalitative data

 • Gibbs, G. (2007). Thematic coding and categorizing.I G. Gibbs (Red.), Analyzing qualitative data (s. 38-55). By: Sage Publications.

 • Emerson, R. M., Fretz, R. I. & Shaw, L. L. (2011). Writing an Ethnography. I R. M. Emerson, R. I. Fretz & L. L. Shaw (Red.), Writing ethnographic fieldnotes (Sidetal 201-242) Chicago: The University of Chicago Press.

 

10. Undervisningsgang: Hvordan skrives analysen og afrunding af faget

 • Pedersen, K. (2003). Projektrapporten – layout og håndværk.  I P. Bitsch Olsen & K. Pedersen (Red.), Problemorienteret projektarbejde (Sidetal 287-300). Roskilde: Roskilde Universitetsforlag.
Sidst opdateret den 15-08-2019