English   Danish

2019/2020  BA-BPSYO2002U  Økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 7,5 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi, BSc
Kursusansvarlig
 • Tim Neerup Themsen - Institut for Regnskab (RR)
Primære fagområder
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Accounting
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 21-06-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Redegøre for fagets teorier om og metoder til planlægning, styring og kontrol af virksomheders økonomistyring
 • Anvende fagets teorier og metoder til løsning af opgaver og/eller besvarelse af spørgsmål inden for økonomistyring af virksomheder
 • Reflektere over fagets teoriers og modellers anvendelighed og begrænsninger i forhold til økonomistyringsmæssige opgaver, emner og/eller discipliner inden for virksomheders økonomistyring
 • Formulere sig i et fagligt klart og tydeligt sprog
Prøve/delprøver
Økonomistyring:
Prøvens ECTS 7,5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Vinter
Hjælpemidler Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler, herunder internetadgang
Læs nærmere her om hvilke hjælpemidler de studerende må medbringe og har adgang til : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Såfremt prøveformen ender med at være en mundtlig prøve, vil der være tale om en 20 minutter mundtlig eksamen uden forberedelse og hjælpemidler, inklusiv votering og karakterafgivelse.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med dette fag er at give de studerende en grundlæggende forståelse for virksomhedens økonomistyring. Faget afdækker en række forskellige traditionelle økonomistyringsdiscipliner, som for eksempel brugen af omkostningsinformation til beslutningstagen, omkostningsfordeling, budgettering og præstationsmåling. Faget inkluderer videre et perspektiv på adfærdsmæssige udfordringer, herunder hvordan virksomheden kan integrere økonomistyring med et socialt og miljømæssigt ansvar.

 

Udover en grundlæggende forståelse for økonomistyring, er det videre fagets formål at give de studerende en kompetence til at beregne og reflektere over konkrete praktiske økonomistyringsmæssige opgaver.

 

Vi starter faget med at gennemgå fagets indhold mere detaljeret, herunder pensum, undervisningsform, pædagogik samt det videre forløb. I de efterfølgende lektioner (bortset fra sidste lektion), vil vi gennemgå en række økonomistyringsdiscipliner. I den sidste lektion rundes faget af og de studerende forberedes til eksamen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Undervisningen er bygget op omkring en økonomistyringsgrundbog og en række videnskabelige artikler. Undervisningen tager form af tilstedeværelsesundervisning, hvor der vil blive lagt vægt på en kombination af både forelæsning, diskussion samt opgaveløsning. Herudover vil der være en række ekstraopgaver tilgængelige online, som både kan løses løbende gennem fagets afvikling og/eller som forberedelse til eksamen. Det anbefales kraftigt at ekstraopgaverne løses før eksamen.
Feedback i undervisningen
Feedback gives løbende gennem undervisningen: 1) ved løsning af opgaver der gennemgås med udgangspunkt i de studerende besvarelser, og 2) ved løbende diskussion af faget emner med videre. Herudover vil der løbende gennem fagets forløb være office hours, hvor det vil være muligt for de studende at mødes med underviseren på tomandshånd (eller i mindre grupper, hvis dette foretrækkes).

Til faget tilbydes også en online økonomistyringsplatform, hvor det vil være muligt at løse opgaver med feedback fra systemet, foretage tests af sin viden samt notedeling med og diskussion med medstuderende.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 36 timer
Forberedelse 166 timer
Eksamen 4 timer
Foreløbig litteratur

 

Bøger

 • Atkinson, A. A., Kaplan, R.S., Matusumura, E. M. & Young, M. S. (2012): Management Accounting: Information for Decision Making and Strategy Execution, 6th Edition, International Edition. England: Pearson

 

Artikler

 • Birnberg, J. G.; Turopolec, L. & Young, S. M. (1983). The organizational context of ac-counting. Accounting, Organizations and Society, Vol. 8, pp. 111-129.
 • Figge, F.; Hahn, T.; Schaltegger, S. & Wagner, M. (2002). The sustainability balanced scorecard – Linking sustainability management to business strategy. Business Strategy and the Environment, Vol. 11, pp. 269-284.
 • Merchant, K. A. (2006). Measuring general managers' performances. Accounting, Auditing and Accountability Journal, Vol. 19, No. 6 
 • M.fl.
Sidst opdateret den 21-06-2019