English   Danish

2019/2020  DIP-D1FMO2003U  Samfundsøkonomi

English Title
Economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 10 ECTS
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Lars Peter Østerdal - Økonomisk Institut (ECON)
Hovedfagansvarlig er Nanna Andersen
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Blended learning
Sidst opdateret den 04-06-2020

Relevante links

Læringsmål
Efter at have gennemgået faget Samfundsøkonomi skal den studerende kunne:
  • Demonstrere viden omkring og reflektere over de grundlæggende makro- og mikroøkonomiske begreber og adfærdsbeskrivelser.
  • Identificere og vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger indenfor makro- og mikroøkonomi samt anvende relevante analyse- og løsningsmodeller.
  • Diskutere økonomisk politiske forslag på basis af relevante samfundsøkonomiske modeller
  • Anvende de samfundsøkonomiske modeller og metoder til at vurdere indlæg i medierne rettede til kvalificerede læsere vedrørende samfundsøkonomiske forhold.
Prøve/delprøver
Samfundsøkonomi:
Prøvens ECTS 10
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Se nedenfor
Der er ingen retningslinjer for omfang af skriftlig hjemmeopgave.
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed Skriftligt produkt afleveres på en fastsat dato og tidspunkt.
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) Eksaminator og ekstern censor
Eksamensperiode Forår og Sommer
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Beskrivelse af eksamensforløbet

Eksamen er en 4 timers skriftlig hjemmeopgave. 

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget Samfundsøkonomi omfatter mikro- og makroøkonomi samt  samfundsbeskrivende elementer i relation til den danske og den internationale økonomi. Den studerende opnår indsigt i de samfundsøkonomiske rammebetingelser, som virksomhederne opererer under, hvad enten de er offentlige eller private. Den studerende vil endvidere på grundlag af fagets indhold kunne foretage analyser af den samfundsøkonomiske udvikling og økonomiske politik i Danmark og internationalt.

 

Der undervises i mikro- og makroøkonomiske teorier og modeller og disses økonomiske indhold og relevans for både virksomheder og samfund.

 

Mikroøkonomien i faget Samfundsøkonomi er et supplement til den erhvervsøkonomiske teori: Hvor erhvervsøkonomien især har fokus på virksomhedens interne forhold og eksterne relationer til kunder, leverandører og konkurrenter, herunder markedsadfærd på markeder med forskellig grad af konkurrenceintensitet, er fokus i mikroøkonomi rettet mod de samfundsøkonomiske og velfærdsmæssige konsekvenser af virksomhedernes aktiviteter, og hvorledes disse aktiviteter og samfundets velfærd kan påvirkes med økonomisk-politiske instrumenter.

Makroøkonomien i kurset omhandler teoretiske modeller suppleret med empirisk materiale, som beskriver, hvad der på kort og langt sigt påvirker samfundets produktion og de samlede indkomster, beskæftigelse, løn, renten og de offentlige finanser samt handels- og betalingsbalancen. Desuden diskuteres mulighederne for gennem den økonomiske politik, især finans- og pengepolitik, at påvirke den økonomiske balance i samfundet.


Temaer i Samfundsøkonomi er:
• Mikroøkonomisk nytte- og forbrugsteori.
• Velfærdsøkonomiske overvejelser under forskellige markedsformer samt ved markedssvigt, hvor efterspørgsel og omkostninger behandles i en samfundsøkonomisk kontekst.
• Eksternaliteter
• Offentlige (kollektive) goder

• Makroøkonomiske variable og modeller samt nationalregnskabet.
• Indkomstdannelse, løn, priser og beskæftigelse samt rentedannelse og betalingsbalance.
• Økonomisk politik, herunder finans-, penge- og valutakurspolitik ud fra et globalt perspektiv.
• Samfundsbeskrivende elementer i relation til den danske og den internationale økonomi.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes både som et fremmødeforløb og et onlineforløb.

Undervisningen baseres på teorigennemgang, gennemgang af konkrete eksempler og opgaver, herunder 3 frivillige hjemmeopgaver (lægges på Learn i januar-april) samt de studerendes selvstudium af fagets pensum. Undervisningen foregår på hold, hvor fagets teorier og modeller gennemgås samt eksemplificeres og diskuteres.
Feedback i undervisningen
Studerende har mulighed at aflevere de frivillige skriftlige hjemmeopgaver i løbet af året (senest 3 uger efter at de er lagt på Canvas). Holdunderviseren giver skriftlig feedback til hver individuelle besvarelse. Der lægges også en vejledende besvarelse til alle hjemmeopgaver på Canvas til studerende efter aflevering.

Endvidere kan studerende svare på spørgsmål stillet til hvert kapitel i lærebogen samt mere generelle tjekspørgsmål rundt i pensum. Feedback på disse spørgsmål gives skriftligt i form af vejledende svar, som lægges på Canvas.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 80 timer
Forberedelse, eksamen mv. 195 timer
Yderligere oplysninger

Studerende, der ønsker at tage Samfundsøkonomi som enkeltfag, anbefales at have fulgt HD 1. dels faget Erhvervsøkonomi forinden, da Samfundsøkonomifagets indhold af mikroøkonomi bygger på dele af erhvervsøkonomien. Studerende, der ikke fulgt Erhvervsøkonomi vil, efter tilmelding, få tilsendt relevant materiale om Erhvervsøkonomi, så der er mulighed for at forberede sig.

Sidst opdateret den 04-06-2020