English   Danish

2019/2020  DIP-D1FMV2011U  International Økonomi og Business

English Title
International Economics and Business

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Kristian Jakobsen - Department of International Economics, Governance and Business (EGB)
Primære fagområder
 • Globalisering og international virksomhed/Globalisation and international business
 • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
 • Blended learning
Sidst opdateret den 08-08-2019

Relevante links

Læringsmål
 • Demonstrere viden om og forståelse for de af faget anvendte modeller og teorier
 • Kunne analysere og redegøre for internationale handelsstrømme, placeringen af produktion og specialisering mellem lande
 • Kunne analysere og redegøre for gevinster ved international handel og fordelingen mellem økonomiske aktører i samfundet
 • Kunne redegøre for virksomheders internationalisering; herunder valg af internationale markeder og sourcing destinationer
 • Demonstrere kendskab til virksomheders valg af international etableringsform; herunder virksomheders valg mellem at servicere internationale markeder gennem eksport eller via eksempelvis licens eller direkte produktion og salg i udlandet
 • Kunne analysere og redegøre for effekten af handelspolitiske instrumenter; såsom importafgifter
 • Demonstrere kendskab til centrale handelspolitiske problemstillinger; eksempelvis miljø eller skattemæssige problematikker
 • Være i stand til skriftligt at forklare sammenhænge udledt af fagets modeller og teorier, samt præsentere analyser og løsningforslag
 • Være i stand til at udlede og beregne ligevægtsbetingelser relateret til eksempelvis mængder, varepriser og relative lønninger ved international handel
Forudsætninger for at deltage i kurset
For at opnå det fulde udbytte af undervisningen anbefales det at den studerende har gennemført det obligatoriske fag Samfundsøkonomi.
Prøve/delprøver
International økonomi & business:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 4 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • Lommeregner efter eget valg
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Udvidet IT-pakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Hvis antallet af eksaminander til omprøven tilsiger, at prøven mest hensigtsmæssigt kan afholdes som mundtlig prøve, vil sekretariatet give meddelelse om at omprøven afholdes som mundtlig prøve i stedet. Der vil i så fald være bi-eksaminator, medmindre prøven er ekstern.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Studerende kan vælge at følge faget både som et fremmødehold eller et onlinehold.

 

Fælles for begge typer undervisning er:

 

Globaliseringen betyder øget mobilitet mellem lande for varer, serviceydelser, kapital, arbejdskraft og viden. Det medfører både muligheder og udfordringer for den enkelte virksomhed og samfundet som helhed. Målsætningen for faget International Økonomi og Business er, at den studerende opnår teoretisk indsigt og analytiske redskaber, der gør denne i stand til at kunne forstå, fortolke og analysere centrale problemstillinger relateret til international handel og virksomheders investeringer i udlandet

 

I faget International Økonomi og Business vil du beskæftige dig med tre centrale temaer.

 

I international handelsteori gennemgås de fundamentale modeller indenfor international økonomi. Dette vil blandt andet sætte dig i stand til at forstå handelsstrømme mellem lande, effekten af international handel på specialisering mellem lande og hvordan international handel påvirker velstanden for samfundet og grupper indenfor samfundet.

 

Gennem faget vil du endvidere få indblik i teorier og modeller relateret til udviklingen af den multinationale virksomhed. Det forventes at faget vil bidrage til at du vil kunne analysere virksomheders valg af internationale markeder og placering af værdikædeaktiviteter, samt at du vil opnå indsigt i organiseringen af virksomheders internationale aktiviteter.

 

International handelspolitik, specielt set i lyset af tendenser mod stigende protektionistiske strømninger, udgør tilsvarende et centralt tema. Emnet omfatter motiverne for og instrumenter med hvilke lande påvirker international handel og investeringer. Gennem faget vil du opnå forståelse for effekten af handelspolitiske instrumenter samt få indsigt i nogle af de centrale handelspolitiske problemstillinger.

 

Udvalgte emner for faget International Økonomi og Business:

 • Klassiske modeller for international handel
 • Intra-industriel handel
 • Industrielle klynger
 • Udenlandske direkte investeringer og multinationale virksomheder
 • Etableringsstrategier, internationale værdikæder, offshoring af produktion og services
 • Handelspolitik, særlige forhold relateret til det fælles europæiske marked, skatter og transfer pricing

 

Beskrivelse af undervisningsformer
For fremmødeundervisning: Holdundervisning vekslende mellem forelæsning, øvelsesopgaver og dialog. I forbindelse med undervisningen arbejdes løbende med online opgaver og det tilrådes derfor at der medbringes en pc eller lignende med internetforbindelse.

For onlineundervisning: Undervisningen består af deltagelse i ugentlige online forelæsninger samt adgang til en serie pointebaserede videoer relateret til kursusmaterialet. Den studerende får endvidere mulighed for løbende at arbejde med kursets materiale gennem online øvelser og opgaver.
Feedback i undervisningen
I løbet af kurset har du mulighed for at få feedback gennem online øvelsesopgaver og opgaver med tilhørende rettevejledninger.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse, eksamen mv. 108 timer
Yderligere oplysninger

Valgfaget udbydes både onsdage og torsdage kl. 17.10-20.40.

Foreløbig litteratur

Krugman, P. R., Obstfeld, M. og Melitz, M. J. (2014). International Trade: Theory and Policy, 10 udgave, Pearson

 

Håkanson, L. (2014). The role of psychic distance in international trade: a longitudinal analysis, International Marketing Review 31(3), 210-236.

 

Johanson, J., og Valhne, J-E. (2009). The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership, Journal of International Business Studies, 40(9): 1-21.

 

Sidst opdateret den 08-08-2019