English   Danish

2019/2020  DIP-D1FMV2014U  Offentlig Økonomi

English Title
Public Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Forår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
  • Herdis Steingrimsdottir - Økonomisk Institut (ECON)
Primære fagområder
  • Økonomi/Economics
Undervisningsformer
  • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-03-2020

Relevante links

Læringsmål
Ved prøven skal den studerende med udgangspunkt i fagets pensum kunne
  • redegøre for, hvilke opgaver den offentlige sektor varetager, og hvorfor
  • redegøre for hensigtsmæssige indgreb over for eksternaliteter
  • redegøre for metoder til omfordeling af forbrugsmuligheder i samfundet
  • redegøre for de overvejelser, der afgør, om sektoren ud over opgavevaretagelse også finansierer og producerer ydelserne, eller om dette bedst overlades til private aktører
  • redegøre for, hvorledes man kan analysere fordelagtigheden af offentlige investeringer
  • redegøre for virkningerne af de vigtigste skatter (vareafgifter, arbejdsindkomstskat, kapitalindkomstskat)
  • redegøre for de kriterier, der ligger bag design af det samlede skattesystem
Forudsætninger for at deltage i kurset
Det anbefales, at du har kendskab til det obligatoriske fag Samfundsøkonomi for at få det fulde udbytte af undervisningen.
Prøve/delprøver
Offentlig økonomi:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftligt produkt udarbejdet hjemme
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Omfang af skriftligt produkt Max. 10 sider
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 24 timer til udarbejdelse
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Forår og Forår
Syge-/omprøve
Samme prøveform som ved ordinær prøve
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give indblik i overvejelser bag den offentlige sektors rolle og funktion i økonomien. Faget dækker først og fremmest den offentlige udgiftsside, men også indtægtssiden medtages.

Temaerne i faget Offentlig Økonomi er:
• Overblik over den offentlige sektor, dens organisering og beslutningssystem
• Udgiftssiden: opgaveområder – social sikring, sundhed, uddannelse og transport
• Udgiftssiden: løsning af opgaverne – ansvar, finansiering og produktion
• Udgiftssiden: offentlige investeringer, investeringsanalyse og privat medvirken
• Indtægtssiden: virkningen af de vigtigste skatter; design af skattesystemet

Beskrivelse af undervisningsformer
Vekslen mellem storhold og holdundervisning med dialog.
Feedback i undervisningen
Der vil blive givet feedback via LEARN samt diskussioner i undervisningen.
Studenterarbejdstimer
Undervisning 30 timer
Forberedelse, eksamen mv. 108 timer
Sidst opdateret den 12-03-2020