English   Danish

2019/2020  DIP-D1FMV2024U  Forvaltningsret

English Title
Administrative Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Kursets ECTS 5 ECTS
Type Valgfag
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Starttidspunkt Efterår
Tidspunkt Skemaet bliver offentliggjort på calendar.cbs.dk
Studienævn
Studienævnet for HD (1. del)
Kursusansvarlig
 • Henrik Andersen - CBS Law
Primære fagområder
 • Erhvervsjura/Business Law
Undervisningsformer
 • Tilstedeværelsesundervisning
Sidst opdateret den 12-03-2019

Relevante links

Læringsmål
Det er fagets mål at den studerende ved prøven i Forvaltningsret skal kunne:
 • Demonstrere kendskab til de forvaltningsretlige regelsæt samt deres opbygning og funktion, herunder navnlig i forhold til erhvervslivet og i lyset af digitaliseringen af forvaltningen
 • Identificere forvaltningsretlige problemstillinger i konkrete eksempler
 • Placere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
 • Analysere konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af forvaltningsretlige konflikter af særlig betydning for erhvervslivets forhold.
 • Præsentere forvaltningsretlige problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger.
Prøve/delprøver
Forvaltningsret:
Prøvens ECTS 5
Prøveform Skriftlig stedprøve på CBS' computere
Individuel eller gruppeprøve Individuel prøve
Opgavetype Opgavebesvarelse
Varighed 2 timer
Bedømmelsesform 7-trins-skala
Bedømmer(e) En eksaminator
Eksamensperiode Efterår og Efterår
Hjælpemidler Med visse hjælpemidler, se nedenfor:
Den studerende må medbringe
 • USB-stik til upload af noter, bøger og kompendier i ikke-eksekverbare formater (ingen programstumper, værktøj, installérbare programmer o. lign.)
 • Bøger (herunder oversættelsesordbøger), kompendier og noter i papirformat
Den studerende har adgang til
 • Adgang til personligt drev (S-drev) på CBS´ netværk
 • IT-basispakke
Læs nærmere her : Hjælpemidler og IT-pakker
Syge-/omprøve Mundtlig stedprøve
Varighed: 20 min. pr. studerende, inkl. votering, karaktergivning og begrundelse
Forberedelse: Uden forberedelse
Bedømmer(e): Ved intern prøve er der bieksaminator ved omprøven. Ved ekstern prøve er der ekstern censor.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursets mål er skabe dels en teoretisk forståelse af, et overblik over og viden om forvaltningsretlige regler, principper og grundbegreber, dels færdigheder med hensyn til at anvende denne teoretiske indsigt til at kvalificere, analysere, vurdere og løse konkrete forvaltningsretlige problemstillinger, især i forhold til erhvervslivet og i lyset af den stigende digitalisering i forvaltningen.

Beskrivelse af undervisningsformer
Kurset udbydes som fremmødeundervisning. Der vil i undervisningen være en blanding af mindre forelæsninger, gruppearbejde, og dialog mellem underviser og de studerende
Feedback i undervisningen
Feedback gives på den mundtlige deltagelse i undervisningen. De studerende forventes at have læst dagens pensum. Gennem aktiv deltagelse i de cases, spørgsmål, domme, beretninger fra Folketingets Ombudsmand og opgaver, der inddrages i undervisningen, får de studerende feedback på deres refleksion, forståelse og anvendelse af pensum.
Studenterarbejdstimer
7 undervisningsgange á 4 timer + 1 undervisningsgang á 2 timer 30 timer
Forberedelse til undervisning 104 timer
Foreløbig litteratur

Pensum er vejledende og opdateres ved nye udgaver. Se lektionsplanen på Learn for yderligere information. 

Sten Bønsing, Almindelig Forvaltningsret, 4. udg., (DJØF 2018)  

Sidst opdateret den 12-03-2019